23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 107-300143
Offentliggjort
03.06.2022
Udbudstype
Begrænset udbud

Udbyder

Novafos A/S

Dynamisk indkøbssystem på TV- og spuleopgaver


Novafos A/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Novafos A/S
CVR-nummer: 31884993
Postadresse: Blokken 9, 1. sal
By: Birkerød
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 3460
Land: Danmark
Kontaktperson: Rafi Baronian
E-mail: rba@novafos.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/179215830.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.novafos.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/179215830.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/179215830.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Dynamisk indkøbssystem på TV- og spuleopgaver

II.1.2) Hoved-CPV-kode
76600000 Inspektion af rørledninger
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Nærværende udbud vedrører oprettelse af et dynamisk indkøbssystem til køb af TV- og spuleopgaver til Novafos A/S.

Det dynamiske indkøbssystem omfatter ad hoc og akutte TV- og spuleopgaver i hele forsyningsområdet under Novafos A/S.

Novafos gennemfører ad-hoc og akutte TV- og spuleopgaver i hele området. Arbejdet omfatter TV-inspektion af ledninger, spuleopgaver af ledninger, pumpestationer, bassiner, bygværker, udløb sandfang og olieudskiller samt opgaver på renseanlæg.

Tryk her https://permalink.mercell.com/179215830.aspx

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 45 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Kategori I: Laveste pris

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45231300 Arbejder i forbindelse med vand- og kloakrørledninger
45232440 Arbejder i forbindelse med kloakledninger
76472000 Inspektion af brøndanlæg
76600000 Inspektion af rørledninger
90470000 Rensning af kloakledninger
90491000 Undersøgelse af kloakledninger
90912000 Spuling af rørkonstruktioner
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

I denne kategori vil tildeling af kontrakter ske efter tildelingskriteriet laveste pris, som vægtes 100%

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 120
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 10
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Der er ingen begrænsning på antallet af optagede deltagere. Alle kan ansøge om at blive optaget i denne kategori, og alle ansøgere, der opfylder minimumskravene til egnethed og ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde, vil blive optaget i det dynamiske indkøbssystem.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Kategori II: Bedste forhold mellem pris og kvalitet

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45231300 Arbejder i forbindelse med vand- og kloakrørledninger
45232440 Arbejder i forbindelse med kloakledninger
76472000 Inspektion af brøndanlæg
76600000 Inspektion af rørledninger
90470000 Rensning af kloakledninger
90491000 Undersøgelse af kloakledninger
90912000 Spuling af rørkonstruktioner
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

I denne kategori vil tildeling af kontrakter ske efter tildelingskriteriet det bedste forhold mellem pris og kvalitet.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 30% - 50%
Pris - Vægtning: 50%-70%
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 25 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 120
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 10
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Der er ingen begrænsning i antallet af optagede deltagere. Alle kan ansøge om at blive optaget i denne kategori, og alle ansøgere, der opfylder minimumskravene til egnethed og ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde, vil blive optaget i det dynamiske indkøbssystem.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der er tale om et udbud af et dynamisk indkøbssystem, hvorfor udvælgelse ikke er relevant.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal opfylde følgende minimumskrav til økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudslovens § 142:

- Tilbudsgivers egenkapital i det seneste disponible regnskabsår skal være positiv

Kravet er det samme uanset, om Ansøger ønsker optagelse i én eller begge kategorier i det dynamiske indkøbssystem.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal kunne fremvise minimum 2 referencer udførft inden for de seneste 3 år. Referencerne skal vedrøre levering af ydelser, som er omfattet af udbuddets område

Ansøger skal kunne disponere over følgende værktøj, materiel og tekniske udstyr: minimum 2 kombi-spulere og, minimum 2 TV-biler

Kravene er det samme uanset, om Ansøger ønsker optagelse i én eller begge kategorier i det dynamiske indkøbssystem.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der stilles følgende minimumskrav til referencerne:

At være igangværende eller udført inden for de seneste 3 år.

At referencerne skal vedrøre levering af TV- og spuleopgaver.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Ordregiver vil tildele periodekøbskontrakter med varighed op til 36 måneder i forbindelse med miniudbud på det dynamiske indkøbssystem.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet omfatter oprettelse af et dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 06/07/2022
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 01/08/2022
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver skal bekræfte, at Tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1 til 3 og § 136. Tilbudsgiver skal derudover bekræfte, at Tilbudsgiver ikke er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-6.

I nærværende udbud vil følgende dokumentation være tilstrækkelig som dokumentation: Tilbudsgivers personlige forhold: Serviceattest eller tilsvarende dokumentation for udenlandske tilbudsgivere. Revisorpåtegnet årsregnskab indeholdende tilbudsgivers egenkapital i indtil det seneste disponible regnskabsår.

I forhold til referencer udgør referencelisten i ESPD'et den endelige dokumentation, og de vindende tilbudsgivere skal i så fald ikke fremsende yderligere dokumentation for referencerne.

I forhold til materiel, køretøjer og teknisk udstyr udgør køretøjslisten i ESPD'et den endelige dokumentation, og deltageren skal i så fald ikke fremsende yderligere dokumentation for køretøjerne.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/06/2022

Send til en kollega

0.047