23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 107-299170
Offentliggjort
03.06.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen

Supplerende kontrakter til Vintertjeneste for Københavns Kommune kategori Kør 1, Kør 2 og gang 1


Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen
CVR-nummer: 64942212
Postadresse: Njaldgade 15
By: København NV
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Dorthe A Dornonville de la Cour
E-mail: m15s@kk.dk
Telefon: +45 23392485
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/180007837.aspx
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/180007837.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/180007837.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Supplerende kontrakter til Vintertjeneste for Københavns Kommune kategori Kør 1, Kør 2 og gang 1.

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90620000 Snerydning
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Københavns Kommune udbyder hermed supplerende kontrakter til vintertjeneste i Offentligt udbud.   Vintertjenestens formål er at sikre at der er fremkommelige veje i kommunen i vinterperioden hvor der er risiko for is og sne på vejene. Udbud er opdelt efter typer af områder der skal vinterbekæmpes, og der stilles forskellige krav til de materiel der skal bydes ind med. Der vil blive sideordrede delkontrakter, hvilket nærmere er beskrevet i kravspecifikationen.

Fælles for delkontrakterne er, at der skal bydes ind med mandskab og materiel .

Der ønskes indgået 22 kontrakter fordelt på 3 forskellige kontrakttyper ( afh. af hvilken type arbejde der skal udføres). 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 33 311 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90600000 Virksomhed i forbindelse med rydning og hygiejne i by- og landområder og lignende tjenester
90630000 Isrydning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbudsmaterialet består af følgende.

Udbudsbetingelser

Bilag A:            Kontraktudkast med tilhørende bilag 

Bilag 1.  Arbejdsklausul, 

Bilag 2. CSR- bilag og 

Bilag 3. Faktureringsbilag

Bilag B:           Kravspecifikation

Bilag C:          Tilbudsliste (der skal udfyldes af leverandøren og  uploades i Mercell)

Bilag D:          Skabelon til erklæring om fælles befuldmægtiget i konsortier (skal benyttes hvis man byder ind som konsortier, ellers skal man se bort fra denne)

Bilag E:               Skabelon til støtteerklæring (skal benyttes hvis man byder ind og har behov for støtteenhed fordi man ikke selv kan leve op til egnethedskrav. Hvis man selv kan leve op til krav ses bort fra denne)

Bilag F:             Københavns Kommunes Alkohol politik 

Bilag G:            Københavns Kommunes Rygepolitik  

Bilag H:            Egenerklæring ved. ejerforhold (der skal udfyldes af leverandøren og uploades i Mercell)

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 33 311 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

forlænges med 2 x 1 år

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav for at være økonomisk egnet til at opfylde kontrakten:

Tilbudsgivers erhvervsansvarsforsikring skal have en dækningssum pr. forsikringsår på minimum DKK 10.000.000.

Alle lovpligtige forsikringer, herunder lovpligtig arbejdsskadeforsikring

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Tilbudsgiver er forpligtet til at overholde ordregivers arbejdsklausul i forbindelse med

opfyldelse af kontrakten. Arbejdsklausulen er beskrevet i Kontrakten (bilag A, bilag 1). Ved

opfyldelsen af kontrakten indestår Leverandøren for Leverandørens og dennes eventuelle

underleverandørers overholdelse og efterlevelse af Københavns Kommunes til enhver tid

gældende vilkår om leverandørens samfundsansvar. De aktuelle vilkår fremgår af kontrakten (

Bilag A, bilag 2).

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 04/07/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 03/10/2022
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 04/07/2022
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

Der er indsat maksimalt loft for hvad hver kontrakt må beløbe sig til årligt. dette fremgår af udbudsbetingelserne.

Vederlag: Der ydes intet vederlag, honorar eller lignende for deltagelse i udbuddet. Heller ikke,

hvis ordregiver måtte beslutte at aflyse udbuddet uden tildeling af aftalen.

ESPD

Ansøger/tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis

ansøger/tilbudsgiver er omfattet af en af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte

obligatoriske udelukkelsesgrunde. Ansøger/tilbudsgiver vil ligeledes blive udelukket fra

deltagelse såfremt denne er omfatte af de[n] frivillige udelukkelsesgrund[e] i udbudslovens

[§137, stk. 1, nr. 1 -7, medmindre ansøger/tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig

dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138, stk. 1-

3

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
30/05/2022

Send til en kollega

0.066