23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 107-297037
Offentliggjort
03.06.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Region Sjælland

Vindere

Udbud af driftsmidler til vaskeri

(07.03.2023)
Christeyns Danmark
Rådhustræde
6240 Løgumkloster

Udbud af driftsmidler til vaskeri


Region Sjælland

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Sjælland
CVR-nummer: 29190658
Postadresse: Alleen 15
By: Sorø
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4180
Land: Danmark
Kontaktperson: Nanna Kaas Lerager
E-mail: naler@regionsjaelland.dk
Telefon: +45 93566103
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.regionsjaelland.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/137394
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=333138&B=RS
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=333138&B=RS
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af driftsmidler til vaskeri

II.1.2) Hoved-CPV-kode
39831000 Vaskemidler
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører Ordregivers indkøb af driftsmidler til Regionens egne vaskerier.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
24000000 Kemiske produkter
39831200 Vaske- og rensemidler
98310000 Vask og rensning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Hovedudførelsessted:

Nykøbing Falster

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører Ordregivers indkøb af driftsmidler til Regionens egne vaskerier.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 6 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Anslået værdi over 4 år: 6.500.000 kr. ekskl. moms.

Maksimal værdi over 4 år: 8.450.000 kr. ekskl. moms.

Vejledende forhåndsmeddelelse 2022/S 020-046141 - høring af udbudsmateriale vedr. driftsmidler til vaskeri.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Der er ikke krav til egnethed.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal indgive ESPD med angivelse af følgende oplysninger:

Der er i udbuddet krav til omsætning og egenkapital for det seneste disponible regnskabsår.

Ved det seneste disponible regnskabsår forstås, det seneste regnskabsafsluttet år i overensstemmelse med de regler og den praksis, der gælder for tilbudsgiverens regnskabsaflæggelse.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

• Omsætning for seneste disponible regnskabsår: minimum 4.000.000 kr.

• Egenkapital for seneste disponible regnskabsår: Egenkapitalen skal som minimum være positiv.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal indgive ESPD med angivelse af følgende oplysninger:

Tilbudsgiver skal oplyse de 3 betydeligste sammenlignelige leverancer. Referencerne skal være inden for de seneste 5 år inden for levering af driftsmidler til vaskeri til kunder, herunder levering samt servicering af dosseringsanlæg.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal angive 3 kunder inden for de sidste 5 år, som Tilbudsgiver har leveret driftsmidler til vaskeri til, herunder servicering af dosseringsanlæg.

Referencerne skal som minimum indeholde:

• Kunde

• Opgavebeskrivelse

• Forbrug pr. år

• Kontaktperson hos referencen inkl. navn, e-mail, telefonnr.

(max 500 anslag inkl. mellemrum pr reference).

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Menneskerettigheder mv. - der stilles i kontrakten krav om, at leverandørens ydelser skal leveres med respekt for nationale og internationale love og regler vedr. menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption.

Mærkning, miljø og indholdsstoffer - der stilles i kontrakten forskellige krav til mærkning af produkter samt miljø og indholdsstoffer.

Se yderligere i udkast til kontrakt.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2022/S 020-046141
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 01/07/2022
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 01/07/2023
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 01/07/2022
Tidspunkt: 23:59
Sted:

Roskilde

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

2026

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Udover de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135 og 136 finder følgende af udbudslovens frivillige udelukkelsesgrunde anvendelse i nærværende udbud (der henvises til udbudslovens bestemmelser for den endelige og fuldstændige ordlyd af de nævnte

bestemmelser):

— Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet, sociallovgivningsområdet og det arbejdsretlige område, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1.

— Konkurs, insolvens, tvangsakkord uden for konkurs, en situation, der svarer til konkurs i henhold til nationalret, aktiver administreres af en kurator, eller erhvervsvirksomheden er indstillet, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2.

— Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 3.

— Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning, jf. udbudslovens § 137, stk.1, nr. 4.

— Misligholdelse af en tidligere offentlig kontrakt, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 5.

— Tilbudsgiver har uretmæssigt forsøgt at påvirke ordregiverens beslutningsproces etc., jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 6.

— Ubetalt forfalden gæld på under 100 000 DKK til offentlige myndigheder, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 7.

Tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, såfremt denne er omfattet af en eller flere af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135 - 136 og/eller de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, medmindre udelukkelse kan undlades på grundlag af udbudslovens øvrige bestemmelser, herunder § 138.

Bemærk at ordregiver forud for tildeling af kontrakt er forpligtet til at kræve, at den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten, fremlægger endelig dokumentation for oplysninger, der er afgivet i ESPD formularen vedrørende de for udbuddet gældende udelukkelsesgrunde. For danske virksomheder vil dokumentationen bestå i en serviceattest udstedt af Erhvervsstyrelsen mindre end 6 måneder før tilbudsfristen.

Dokumentation for en udenlandsk tilbudsgiver anhænger af mulighederne i det pågældende land. Bemærk at der i nærværende udbudsbekendtgørelses pkt. III.1.2) og III.1.3) yderligere findes krav til dokumentation for opfyldelse af mindstekravene til egnethed.

Særligt vedrørende embargo:

I forbindelse med dette udbud gælder EU-forordning 576/2022, art. 1, nr. 23), der bl.a. ændrer EU-forordning 833/2014 med indsættelse af artikel 5 k om forbuddet mod at tildele offentlige kontrakter, der er omfattet af udbudsdirektiverne, til bl.a. russiske statsborgere eller fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland m.v.

Der henvises til EU-forordning 576/2022 for bestemmelsens nærmere ordlyd og omfang.

Ordregiver er berettiget til at kræve dokumentation for Tilbudsgivers og evt. underleverandørers etableringssted, ejerforhold og andre oplysninger af relevans for overholdelsen af forbuddet på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen.

Det vil medføre udelukkelse fra udbudsproceduren, hvis en Tilbudsgiver eller dennes underleverandør er omfattet af forbuddet.

Dokumentationen skal i absolutte udgangspunkt være ordregiver i hænde senest 21 dage fra ordregivers fremsendelse af anmodning til relevant(e) tilbudsgiver(e).

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnerens Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.

Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og §§ 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til Ordregiveren, gerne pr. e-mail.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/06/2022

Send til en kollega

0.08