23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 103-290699
Offentliggjort
30.05.2022
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

HOFOR A/S

Vindere

HOFOR, Værket ved Slangerup, Closed Loop Methane Oxidation (CLMO) for reduktion af klimaaftryk

(30.05.2022)
AKTOR innovation ApS
Engsvinget 34
2400 København NV

HOFOR A/S. Værket ved Slangerup, Closed Loop Methane Oxidation (CLMO) for reduktion af klimaaftryk


HOFOR A/S

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: HOFOR A/S
CVR-nummer: 10073022
Postadresse: Ørestads Boulevard 35
By: København S
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Jens Vollertzen
E-mail: jevo@hofor.dk
Telefon: +45 27954358
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.hofor.dk/
I.6) Hovedaktivitet
Vand

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

HOFOR A/S. Værket ved Slangerup, Closed Loop Methane Oxidation (CLMO) for reduktion af klimaaftryk

Sagsnr.: 24.02-06165
II.1.2) Hoved-CPV-kode
71800000 Rådgivning i forbindelse med vandforsyning og affaldsbekæmpelse
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

HOFOR ønsker at reducere klimaftrykket fra det kommende nye Værket ved Slangerup. Et af de store klimaftryk fra driften af vandværket er afblæsning af klimagassen metan. Metanen, som forekommer naturligt i store mængder i grundvandet, skal fjernes fra drikkevandet inden distribution til forbrugerne. Dette gøres for at sikre sundt og sikkert drikkevand. Metanen fjernes ved at overføre den fra vand- til luftfase og herfra afblæse til atmosfæren. Det er klimaaftrykket af denne afblæsning som HOFOR ønsker at reducere. HOFOR er bekendt med én teknologi der er afprøvet med dokumenteret høj renseeffektivitet på vandværker til fjernelse af klimagassen metan. Dette er teknologien Closed Loop Methane Oxidation (CLMO) der er udviklet af Aktor Innovation ApS. Denne proces er dokumenteret som en stabil teknologi med høj effektivitet samt som en teknologi der kan designes kompakt. Det er på denne baggrund valgt at anvende Aktor Innovations CLMO teknologi på Værket ved Slangerup.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Værdi eksklusive moms: 2 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71311000 Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Hovedudførelsessted:

Slangerup, Nordsjælland

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

HOFOR ønsker at fjerne klimagassen metan fra den luft der afblæses fra vandbehandlingsprocessen på det nye Værket ved Slangerup. Det er derfor valgt at indgå samarbejde med Aktor Innovation ApS om CLMO-teknologien, der er udviklet og demonstreret under VUDP (Vandsektorens Udviklings- og Demonstrationsprogram). Her er der på et sammenligneligt dansk vandværk gennemført proof of concept samt dokumenteret en rensegrad på mere end 90% ligesom det er vist at teknologien er robust og stabil, kræver minimum af drift og vedligehold og kan bygges kompakt uden at medføre væsentligt forøgelse af bygningsmassen på et vandværk.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

CLMO er en teknologi udviklet til vandforsyningssektoren af Aktor Innovation ApS i 2012-2014 under VUDP. Aktor Innovation ApS har dermed opnået knowhow om teknologien så det er muligt at designe, opføre og indkøre et anlæg til fjernelse af metan fra afblæsningsluften på et vandværk.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

CLMO er en teknologi udviklet af Aktor Innovation ApS og den tilhørende knowhow om design, udførelse og drift er derfor knowhow, der kun findes hos Aktor Innovation ApS.

Teknologien er valgt da den:

- Opfylder HOFORs ønske om reduktion af klimaftrykket fra det nye Værket i Slangerup på op til 10%

- Opfylder HOFORs krav om en renseeffektivitet for metan på mere end 90%

- Opfylder krav om et lille og kompakt anlæg der ikke optager væsentlig plads

- Opfylder krav om høj driftsstabilitet og minimum af drift og vedligehold

Der er ikke andre aktører på markedet der har en afprøvet CLMO teknologien til håndtering af afblæsningsluft fra vandværker. Ordregiver gennemfører derfor ikke en udbudsforretning med den viden, at der kun er én, Aktor Innovation ApS, der kan byde på opgaven.

Ordregiver vil med denne §4 bekendtgørelse skabe forudgående gennemsigtighed om, at Ordregiver har til hensigt at indgå kontrakt med Aktor Innovation ApS om denne opgave.

I henhold til §4 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 (Lov om Klagenævnet for udbud) agter HOFOR A/S således at indgå kontrakt med Aktor Innovation ApS efter 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Kontraktnr.: 24.02-06165
Betegnelse:

HOFOR, Værket ved Slangerup, Closed Loop Methane Oxidation (CLMO) for reduktion af klimaaftryk

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
25/05/2022
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: AKTOR innovation ApS
CVR-nummer: 27971709
Postadresse: Engsvinget 34
By: København NV
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 2400
Land: Danmark
E-mail: aktor@aktor.dk
Telefon: +45 57807060
Internetadresse: www.aktor.dk
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Indledende anslået samlet værdi af kontrakten/delkontrakten/koncessionen: 2 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 2 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over udbudsproceduren skal indgives til Klagenævnet for Udbud i henhold til § 7 i lovbekendtgørelse nr.593 af 2.6.2016 af lov om Klagenævnet for Udbud, som følger:

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet inden 20 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis der ved underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet inden 45 dage fra dagen efter offentliggørelsen af ordregiverens bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet skal klager skriftligt underrette ordregiver om klagens indbringelse for Klagenævnet og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden. Såfremt klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20.000 DKK.

Se mere om indgivelse af klager på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside: www.klfu.dk.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
25/05/2022

Send til en kollega

0.062