23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 093-255558
Offentliggjort
13.05.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen

Udbud af Fortovsordningen for Københavns Kommune


Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen
CVR-nummer: 64942212
Postadresse: Njalsgade 15
By: København NV
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Dorthe A Dornonville de la Cour
E-mail: m15s@kk.dk
Telefon: +45 23392485
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/175328353.aspx
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/175328353.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/175328353.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af Fortovsordningen for Københavns Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90611000 Gaderengøring
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning ønsker at udbyde renhold af fortove og udvalgte gågader under den såkaldte Fortovsordning i offentligt udbud. Der udbydes tre sideordnede opgaver; fortovsordningen, facademeterordningen og en option på renhold af midterareal på gågadeområde. Tilbud vurderes samlet og kontrakten tildeles efter laveste pris. Der afgives ikke internt kontrolbud.

Der udbydes:

Renhold under fortovsordningen

Renhold, ukrudtsbekæmpelse og vintertjeneste under facademeterordningen

Option på renhold og ukrudtsbekæmpelse af Midterareal på gågader.

Københavns Kommune har tidligere gennemført skriftlig markedsdialog om opgaven.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 76 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Baggrund for udbud Fortovsordningen er en politisk vedtaget renholdelsesordning, hvor Københavns Kommune har overtaget grundejers renholdelsesforpligtelser på offentlige fortove og udfører renhold på grundejers regning, som er takstbaseret.

Fortovsordningen har juridisk ophæng i Vejlovens §64-68. Bestemmelserne i Vejlovens §72, stk. 2 tilsiger at arbejde udført på grundejers regning, skal udføres billigst muligt, hvilket er årsagen for indeværende udbud. Fortovsordningen har været udliciteret siden 1. januar 2019. Den nye kontrakt vil have virkning fra 2023.

Københavns Kommune har tidligere gennemført skriftlig markedsdialog om opgaven.

Udbudsmaterialet består af følgende dokumenter :

Bilag 0 : Udbudsbetingelserne

Bilag A:  Kontraktudkast med tilhørende bilag

Bilag 1:Arbejdsklausul

Bilag 2. CSR- bilag

Bilag 3. Faktura betingelserBilag B:  Kravspecifikation Bilag C: Tilbudsliste (skal udfyldes og oploades i Mercell)Bilag D:  Liste over køretøjer der vil blive benyttet på nærværende kontrakt (skal udfyldes og oploades i Mercell)

Bilag E:   Geografisk afgrænsning af området (liste med navne på gader er der omfattet af ordningen                          

Bilag F: Renholds regulativ og karakterskala for renhold

F1: Karakterskala til bedømmelse af renhold (uddrag fra Kvalitetshåndbog)

F2: Retningslinjer for renhold (Renholds regulativ 2020)

F3: Retningslinjer for udførsel af vintertjeneste (2015)Bilag G. Intet bilag G

Bilag H:               Alkohol, rusmiddel og rygepolitik for Københavns Kommune      

H1: Retningslinjer om indtagelse af alkohol og rusmidler                                                      H2:Retningslinjer om rygning

Bilag I:                 Anfordringsgaranti skabelon (principperne i skabelon skal anvendes når der af den vindende leverandør skal stilles anfordringsgaranti)

Bilag J:                Oplysninger om virksomhedsoverdragede personale                       

J1: generelle forpligtigelser                            

J2: Oplysninger om personale der overdrages                          

J3: Overenskomster                              

J4: Lokalaftaler

Bilag K                Skabelon til erklæring om fælles befuldmægtiget i konsortier (skal kun udfyldes hvis der bydes ind som konsortie).

Bilag L:                Skabelon til støtteerklæring (skal kun udfyldes hvis der bydes ind med støtteenhed)

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 76 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Renhold af midterstykke er med som option. se nærmere kravspecifikation (bilag B).

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

- Tilbudsgivers erhvervsansvarsforsikring skal have en dækningssum pr. forsikringsår på minimum DKK 10.000.000.

- Tilbudsgivers gennemsnitlige omsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår eller tilbudsgivers omsætning i det seneste disponible regnskabsår skal udgøre minimum DKK 38.000.000 (ekskl. moms).

- Tilbudsgiver skal have en egenkapital på minimum DKK 20.000.000 i det seneste disponible regnskabsår.

- Tilbudsgivers gennemsnitlige soliditetsgrad i de 3 seneste disponible regnskabsår eller det seneste disponible regnskabsårs skal som minimum være 25 %.

- Tilbudsgivers gennemsnitlige Likviditetsgrad i de 3 seneste disponible regnskabsår eller det seneste disponible regnskabsårs skal som minimum være 90 %.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

- Tilbudsgiver skal have præsteret minimum to leveringer af varer eller tjenesteydelser, der er udført inden for de seneste tre år, og som har lighed med kontraktens genstand, hvilket betyder at de skal have reference for at udførelse af renhold på bynære arealer .

- Tilbudsgiver skal være certificeret i henhold til Iso 14001 eller have tilsvarende miljøstyringsforanstaltninger.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Tilbudsgiver er forpligtet til at overholde ordregivers arbejdsklausul i forbindelse med opfyldelse af kontrakten. Arbejdsklausulen er beskrevet i Kontrakten (bilag A, bilag 1).

Ved opfyldelsen af kontrakten indestår Leverandøren for Leverandørens og dennes eventuelle underleverandørers overholdelse og efterlevelse af Københavns Kommunes til enhver tid gældende vilkår om leverandørens samfundsansvar. De aktuelle vilkår fremgår af kontrakten ( Bilag A, bilag 2).

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 13/06/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 13/06/2022
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Vederlag:

Der ydes intet vederlag, honorar eller lignende for deltagelse i udbuddet. Heller ikke, hvis ordregiver måtte beslutte at aflyse udbuddet uden tildeling af aftalen.

ESPD

Ansøger/tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøger/tilbudsgiver er omfattet af en af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde. Ansøger/tilbudsgiver vil ligeledes blive udelukket fra deltagelse såfremt denne er omfatte af de[n] frivillige udelukkelsesgrund[e] i udbudslovens [§137, stk. 1, nr. 1 -7, medmindre ansøger/tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138, stk. 1-3.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/05/2022

Send til en kollega

0.078