23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 089-239982
Offentliggjort
06.05.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation

Olie, smøremidler og relaterede specialprodukter


Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
CVR-nummer: 16-28-71-80
Postadresse: Lautrupbjerg 1-5
By: Ballerup
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Kontaktperson: Bamo Jalal Tofig
E-mail: fmi-sd-acs14@mil.dk
Telefon: +45 29607486
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.fmi.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/0c513247-1404-4311-b4a6-54f8dd7789ca/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/0c513247-1404-4311-b4a6-54f8dd7789ca/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/0c513247-1404-4311-b4a6-54f8dd7789ca/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Olie, smøremidler og relaterede specialprodukter

II.1.2) Hoved-CPV-kode
09000000 Mineralolieprodukter, brændselsstoffer, elektricitet og andre energikilder
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) ønsker at etablere flere 4-årig aftale vedrørende køb af smøreolier, fedter, kølervæske og andre specialprodukter

til Forsvarets køretøjer, maskiner og fartøjer.

Disse produkter vil blive brugt til vedligeholdelse af motorkøretøjer, flyvemaskiner, marinefartøjer og diverse andre maskiner.

Udbuddet omfatter leveringer af smøreolier, fedter, kølervæske og andre special produkter i både bulk og pakkede produkter.

Produkterne vil blive leveret til forskellige lokationer i Danmark, dog ingen leverancer til Grønland og Færøerne.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 50 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
09200000 Produkter af mineralolie, stenkul og olie
09211100 Motorolier
09211200 Kompressorolier
09211300 Turbineolier
09211400 Gearolier
09211600 Olier til anvendelse i hydrauliske systemer og til andre formål
09211630 Korrosionsbeskyttende olier
09211640 Elektroisolationsolier
09211650 Bremsevæsker
09221100 Vaseline
24950000 Særlige kemiske præparater
24951100 Smøremidler
24951300 Hydraulikvæsker
24951311 Frostbeskyttelsespræparater
24961000 Kølervæsker
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalerne vil gælde for ca. 100 forskellige typer af produkter, som skal leveres i forskellige pakningsstørrelser i Danmark, undtagen Grønland og Færøerne.

Det er ikke et obligatorisk krav, at tilbudsgiver byder på alle de forskellige produkter, men hvis tilbudsgiver byder på et produkt, vil tilbudsgiver være forpligtet til at levere alle de efterspurgte pakningsstørrelser indenfor dette produkt.

FMI vil vurdere alle indkomne tilbud på produktgruppeniveau, dvs. alle efterspurgte pakkestørrelser inden for produktgruppen vil blive taget med i den samlede vurdering.

Når FMI har fundet den vindende tilbudsgivere for hvert produkt, vil rammeaftalen blive delt op i flere dele.

Hvis denne opdeling resulterer i mere end 10 (ti) delaftaler, vil FMI gøre brug af følgende bestemmelse:

For at få tildelt en rammeaftale, skal tilbudsgiver som minimum vinde 5 (fem) produkter.

Dette gøres, så FMI har mulighed for at overskue antallet af rammeaftaler på dette udbud, samt kunne administrere det praktiske på daglig niveau både for lager og bestillingspersonale.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Omkostningskriterium - Navn: Pris / Vægtning: 80%
Omkostningskriterium - Navn: Leveringstid / Vægtning: 20%
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 50 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Aftalen indgås af FMI.

Alle enheder under Forsvarsministeriet, herunder alle divisioner af Forsvaret i Danmark, som er under Forsvarschefens kommando,

er imidlertid berettigede til at benytte aftalen til indkøb af leverancen på aftalens vilkår og betingelser.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (elektronisk version, herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger i ESPD'et:

Egenkapitalen i det seneste regnskabsår, for så vidt som denne oplysninger foreligger, jf. Del IV, punkt B.

Tilbudsgiver skal på FMI's anmodning afgive følgende dokumentation:

Årsrapporter eller uddrag heraf eller anden dokumentation, der viser tilbudsgivers positive samlede egenkapital indenfor det sidste foreliggende regnskabsår, såfremt offentliggørelse af årsrapporter er lovpligtigt i det land, hvor tilbudsgiver er etableret, og for så vidt som disse oplysninger foreligger. Når sammenslutninger af enheder (f.eks. konsortier), herunder midlertidige joint ventures, deltager samlet i udbuddet, skal dokumentation afgives for hver enkelt af de deltagende enheder.

Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør), skal dokumentation ligeledes afgives for de enkelte enheder.

Bemærk, at FMI på et hvilket som helst tidspunkt i udbudsprocessen kan anmode om, tilbudsgiveren afgiver den ovenfor anførte dokumentation, hvis dette anses for nødvendigt for at sikre en korrekt afvikling af udbuddet. FMI vil i så fald fastsætte en passende tidsfrist for afgivelse af dokumentation.

Det bemærkes, at tilbudsgiver kan basere sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder- eller søstersel-skab eller en underleverandør), uanset den juridiske karakter af relationen mellem tilbudsgiveren og de(n) enhed/enheder, som tilbudsgiveren baserer sig på. I så fald skal tilbudsgiver sikre sig, at et ESPD fra de(n) enhed(er), som tilbudsgiver baserer sig på, fremsendes sammen med tilbudsgivers eget ESPD. Denne/disse enhed(er)s ESPD skal indeholde tilsvarende oplysninger, som anført ovenfor.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal have en positiv egenkapital i det sidste foreliggende regnskabsår.

Hvis tilbudsgiver består af en sammenslutning af enheder (f.eks. et konsortium), herunder midlertidige joint ven-tures, beregnes den samlede egenkapital som summen af alle deltageres samlede egenkapital i hvert af de seneste disponible regnskabsår.

Hvis tilbudsgiver baserer sig på en eller flere enheders økonomiske og finansielle formåen, beregnes den samlede egenkapital som summen tilbudsgivers og enhedens/enheders samlede egenkapital i det sidste disponible regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der stilles ikke krav om teknisk og faglig kapacitet

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Der henvises til udbudsmaterialet vedrørende betalingsbetingelser. Fakturering skal ske i overensstemmelse med gældende dansk lovgivning om offentlige betalinger. Dette er p.t. lovbkg. nr. 798 fra juni 2007, som stiller krav om elektronisk fakturering.

Såfremt kontrakten tildeles en sammenslutning fa leverandører (f.eks. et konsortium), skal deltagerne påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en leverandør som repræsentant for sammenslutningen. Rammeaftalen skal udføres under hensynstagen til CSR-krav og den anvendte arbejdsklausul: Der henvises til Appendiks B for yderligere oplysninger.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 10
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 198-515617
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 08/06/2022
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk, Engelsk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 08/06/2022
Tidspunkt: 13:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

Der forventes udbudt en ny rammeaftale i 2025

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Vedr. pkt. II.1.5): Rammeaftalens anslåede værdi er kr. 50-100 mio. DKK. Det anførte interval er begrundet i usikkerheden om rammeaftalens endelige værdi, jf. nedenfor.

Intervallets nedre grænse er således udtryk for FMI's mest kvalificerede skøn over rammeaftalens værdi på nuværende tidspunkt, mens intervallets øvre grænse udtrykker det forventede maksimale træk på rammeaftalen i dens løbetid for alle leverandører tilsammen.

Usikkerheden om rammeaftalens endelige værdi skyldes navnlig usikkerhed om prisudviklingen på markedet og sekundært Forsvarets operative behov i rammeaftalens løbetid, herunder særligt hvad angår specifikke øvelser og/eller indsættelser, som ikke kan forudsiges præcist for hele rammeaftalens løbetid.

Skiftende operative behov i forhold til den nuværende situation kan således medføre et væsentlig større forbrug på aftalen, end hvad der konkret forventes i øjeblikket.

For info vedr. sprogvalg i forbindelse med tilbuddet, se venligst bilaget Supplerende oplysninger. IV.2.4

Det er en forudsætning for deltagelse i udbudsproceduren, at der anvendes ESPD, jf. udbudslovens § 148. FMI kræver, at tilbudsgiver anvender ESPD som foreløbig dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de i udbudslovens §§ 135 og 136 anførte udelukkelsesgrunde, og tilbudsgiver opfylder de minimumskrav til egnethed, der er anført i § 140, jf. pkt. III.1.2).

Tilbudsgiver, og eventuelt deltagerne i en sammenslutning af enheder og/eller støttende enheder, skal anvende den elektroniske version af ESPD, som er tilgængelig på ETHICS-webportalen.

ESPD’et skal udfyldes og indgives via ETHICS-webportalen i overensstemmelse med de instrukser, der følger af ETHICS.

ESPD’et skal være underskrevet af den støttende enhed. Det er ikke nødvendigt for tilbudsgiver at underskrive sit ESPD dokument. Såfremt tilbudsgiver er en sammenslutning (konsortier), skal hver deltagers ESPD-dokument være underskrevet af den pågældende deltager.

Det er ikke nødvendigt for den deltager, der indgiver tilbuddet, at underskrive sit ESPD-dokument. Før tildeling af kontrakten kræver FMI, at den tilbudsgiver, til hvem FMI har til hensigt at tildele kontrakten, har afgivet dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD, jf. udbudslovens §§ 151-155.

FMI er forpligtet til at udelukke en tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er omfattet af en af de i udbudslovens §§ 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 5 / 6 138.

Det bemærkes, at visse frivillige udelukkelsesgrunde i direktiv 2014/24/EU om offentlige indkøb er gjort obligatoriske i udbudslovens § 136. FMI yder ikke honorar til deltagerne i udbuddet.

Såfremt samme juridiske enhed er en del af eller på anden måde deltager i flere tilbud, f.eks. afsender eget tilbud og samtidig deltager i et konsortium, der også afsender tilbud, skal tilbudsgiverne sikre, at samme juridiske enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at koordinere tilbuddene.

FMI forbeholder sig ret til at anmode tilbudsgiverne om at godtgøre over for FMI, at samme juridiske enheds deltagelse ikke kan true gennemsigtigheden og fordreje konkurrencen mellem de bydende.

FMI forbeholder sig ret til, men er ikke forpligtet dertil, at anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klager over udbud og beslutninger, der er omfattet af Kapitel II og III i udbudsloven, som ikke angår spørgsmål om en ansøgers manglende prækvalifikation, skal i henhold til § 7, stk. 2 i Lov om Klagenævnet for Udbud indgi-ves til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tiden-de om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af en underretning til de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssy-stem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen

3) 6 måneder regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere og til-budsgivere om, at ordregiver har indgået en rammeaftale, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning om at videreføre kontrak-ten, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregive-ren om, at klage er indgivet til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 6, stk. 4. Hvis klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klager endvidere anføre, om der er begæret op-sættende virkning af klagen, jf. § 12, stk. 1.

Kontaktoplysninger til Klagenævnet for Udbud er angivet i pkt. VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på hjemmesiden angivet i pkt. VI.4.1).

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/05/2022

Send til en kollega

0.047