23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 087-236455
Offentliggjort
04.05.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Vejle Kommune - Ressourcer & Genbrug

Vindere

Behandling og transport af træ til genanvendelse (A2-træ) for Vejle Kommune

(29.07.2022)
RGS Nordic A/S
København S

Offentligt udbud på behandling og transport af træ til genanvendelse (A2-træ) for Vejle Kommune


Vejle Kommune - Ressourcer & Genbrug

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Vejle Kommune - Ressourcer & Genbrug
CVR-nummer: 29189900
Postadresse: Vestre Engvej 70
By: Vejle
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 7100
Land: Danmark
Kontaktperson: Hanne Markussen
E-mail: hmark@vejle.dk
Telefon: +45 76812825
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.affaldgenbrug.vejle.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/e48dd048-b9f8-4d9e-9024-09a974123c5d/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/e48dd048-b9f8-4d9e-9024-09a974123c5d/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/e48dd048-b9f8-4d9e-9024-09a974123c5d/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Offentligt udbud på behandling og transport af træ til genanvendelse (A2-træ) for Vejle Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Behandling og transport af træ til genanvendelse (A2-træ) for Vejle Kommune

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 3 600 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90500000 Tjenesteydelser i forbindelse med affald
90510000 Bortskaffelse og behandling af affald
90512000 Transport af affald
90513000 Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald
90514000 Affaldsgenvinding
90513100 Bortskaffelse af husholdningsaffald
90513300 Affaldsforbrænding
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

Vejle Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Den udbudte aftale omfatter behandling, transport og genanvendelse af fraktionen træ til genanvendelse (A2-træ) for Vejle Kommune. Træet er indsamlet på de fire genbrugspladser i Vejle Kommune under betegnelsen 'træ til genanvendelse' (også kendt som A2-træ).

Leverandøren skal transportere og behandle træ, som er indsamlet på Vejle Genbrugsplads. Leverandøren skal behandle træ, som er indsamlet på Børkop Genbrugsplads, Egtved Genbrugsplads og Give Genbrugsplads. Leverandøren skal sikre, at mest muligt af træet genanvendes og at restprodukter håndteres i henhold til affaldsbekendtgørelsen. Behandlingen af affaldet skal dokumenteres og indberettes af leverandøren. Mængden af træ til genanvendelse forventes at være cirka 4.900 tons/år.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/09/2022
Slut: 31/08/2026
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Positiv egenkapital i hvert af de seneste tre (3) afsluttede regnskabsår;

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgivers egenkapital skal som minimum være positiv i hvert af de seneste tre (3) afsluttede regnskabsår; egenkapitalen skal beregnes og oplyses efter metoden angivet i Årsregnskabslovens §31 (LBK nr. 1580 af 10/12/2015)

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Mindst én sammenlignelig reference inden for de seneste tre (3) år regnet fra tilbudsfristen.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal angive mindst én sammenlignelig reference inden for de seneste tre (3) år regnet fra tilbudsfristen. Med sammenlignelig reference menes kontrakter eller rammeaftaler, hvor tilbudsgiver over en periode på minimum 12 måneder har leveret transport og behandling af træ til genanvendelse. Referencerne skal samlet set have en årlig behandlingsmængde på minimum 5.000 tons træ til genanvendelse. Tilbudsgiver kan oplyse op til to (2) referencer som tilsammen opfylder kravene.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Kontrakten indeholder bl.a. bodsbestemmelser, forsikringsbestemmelser, etik og socialt ansvar.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 31/05/2022
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 31/05/2022
Tidspunkt: 10:00
Sted:

Vejle

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Ordregiver opfordrer tilbudsgiver til at stille afklarende spørgsmål løbende og hurtigst muligt, såfremt tilbudsgiver er i tvivl om forståelsen af krav i kravspecifikationen, vilkår i kontrakten eller udbudsmaterialet i øvrigt.

Tilbudsgiver kan besigtige kvaliteten af de materialer, der er beskrevet i udbuddet. Besigtigelse afholdes tirsdag den 10. maj 2022 kl. 11:00-12:00 på Ressourcer & Genbrug, Vestre Engvej 70 i Vejle. Tilmelding nødvendigt.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/04/2022

Send til en kollega

0.048