23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2015/S 244-444221
Offentliggjort
08.01.2016
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
18.01.2016 Kl. 13:00

Udbyder

HOFOR A/S

Opdateringer

Rettelse
(08.01.2016)

I stedet for:

III.1.4)

Andre særlige vilkår:

Beskrivelse af de særlige vilkår: Grundet forsyningssikkerhed skal fyringsolieleverance skal påbegyndes indenfor 8 timer.

IV.3.4)

Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse:

13.1.2016 (13:00)

Læses:

III.1.4)

Andre særlige vilkår:

Beskrivelse af de særlige vilkår: Grundet forsyningssikkerhed skal fyringsolieleverance skal påbegyndes indenfor 6 timer.

IV.3.4)

Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse:

18.1.2016 (13:00)

Rettelse
(08.01.2016)

I stället för:

III.1.4) Andre særlige vilkår:
Beskrivelse af de særlige vilkår: Grundet forsyningssikkerhed skal fyringsolieleverance skal påbegyndes indenfor 8 timer.

IV.3.4) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse:
13.1.2016 (13:00)

Skall det stå:

III.1.4) Andre særlige vilkår:
Beskrivelse af de særlige vilkår: Grundet forsyningssikkerhed skal fyringsolieleverance skal påbegyndes indenfor 6 timer.

IV.3.4) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse:
18.1.2016 (13:00)

Annullering
(30.01.2016)

Uafsluttet procedure
Ordretildelingsproceduren er blevet afbrudt
Yderligere supplerende oplysninger
Bekendtgørelsen er annulleret. Ny bekendtgørelse er på vej.

Brændstof, smøremidler & fyringsolie 2016 +


HOFOR A/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Varer

Direktiv 2004/17/EF

Del I: Ordregiver

I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

HOFOR A/S
Ørestads Boulevard 35
Att: Aisha Amjad
2300 København S
DANMARK
Telefon: +45 27953811
Mailadresse: aiam@hofor.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for ordregiveren: http://www.hofor.dk

Yderligere oplysninger fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter til et dynamisk indkøbssystem) fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2) Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme
Vand
I.3) Kontrakt indgås på andre ordregiveres vegne
Ordregiveren indkøber på andre ordregiveres vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1) Beskrivelse
II.1.1) Ordregiverens betegnelse for kontrakten:
Brændstof, smøremidler & fyringsolie 2016 +.
II.1.2) Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Varer
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Hovedstadsområdet, Sjælland.
NUTS-kode
II.1.3) Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
II.1.4) Oplysninger om rammeaftale
II.1.5) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene:
Køb af brændstof (diesel og benzin) fra tankstationer og som bulkleverance, levering af smøremidler til HOFOR lokationer og levering af fyringsolie til opvarmning til produktions formålet.
II.1.6) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

09134100, 09132000, 09135100, 09100000

II.1.7) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.1.8) Oplysninger om delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.1.9) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2) Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1) Samlet mængde eller omfang:
Aftalen omfatter bulkleverancer af fyringsolie og brændstof primært i København Kommune.
Hofor råder over ca 250 køretøjer plus et mindre antal kke registeret køretøjer.
Forventet årligt volume køb af brændstof og fyringsolie:
Diesel > 200 000 liter pr. år.
Benzin > 100 000 lier pr. år.
Fyringsolie mellem 1 000 000-3 000 000 liter pr. år.
Anslået værdi eksklusive moms
interval: mellem 35 000 000 og 80 000 000 DKK
II.2.2) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af disse optioner: Mulighed for forlængelse 2 x 1 år.
II.2.3) Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.3) Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Påbegyndelse 1.5.2016 Færdiggørelse 30.4.2018

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Kontraktbetingelser
III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.2) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Der henvises til udbudsmaterialet.
III.1.3) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
Såfremt indkøbet tildeles en sammenslutning af virksomheder, skal deltagerne påtage sig solidarisk, direkte og ubetinget hæftelse for kontraktens opfyldelse over for ordregiver samt udpege en solidarisk hæftende deltager som fælles befuldmægtig.
III.1.4) Andre særlige vilkår:
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: ja
Beskrivelse af de særlige vilkår: Grundet forsyningssikkerhed skal fyringsolieleverance skal påbegyndes indenfor 8 timer.
III.2) Betingelser for deltagelse
III.2.1) De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Det er et mindstekrav for at deltage i udbuddet, at ansøger har underskrevet »erklæring vedr. økonomisk og finansiel kapacitet«omhandlende, at ansøgeren ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde anført i udbudsdirektivet 2004/18/EF art. 45 stk. 1 og 2.
Erklæringen skal være entydige for den enkelte virksomhed (juridisk enhed), der indgiver ansøgning. Det vil sige, at ved sammenslutninger af leverandører (konsortier, joint ventures og lign.) skal oplysningerne gives forden juridiske enhed der tegner selskabet udadtil, respektive for hver enkelt leverandør hvis disse agerer som selvstændig juridisk enhed. Ved konsortier skal konsortieerklæring udfyldes af alle deltager i konsortiet.
Erklæringen der skal underskrives, fremsendes til ansøger i forbindelse med ansøgers rekvisition af prækvalifikationsformularen til dette udbud, hos HOFOR.
III.2.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: A) Fremlæggelse af virksomhedens balance eller uddrag heraf, hvis offentliggørelse af balancen er lovpligtig i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret.
b) En erklæring om den økonomiske aktørs samlede omsætning og i påkommende tilfælde omsætningen inden for det aktivitetsområde, kontrakten vedrører, i de 3 seneste disponible regnskabsår, afhængigt af hvornår den økonomiske aktør blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger.
III.2.3) Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Ansøgere skal dokumentere at have tankstationer i hovedstadsområdet hvorfra der kan købes kørevidereprodukter.
Miljø
Miljøledelsessystem
Det er et mindstekrav at ansøger har et miljøledelsessystem.
Hvis ansøger er certificeret efter ISO 14001 dokumenteres dette med en kopi af certifikatet.
Hvis der anvendes et ikke-certificeret system, skal ansøgeren:
a) beskrive virksomhedens overordnede politik for miljøledelse med oplysning om navn og stilling på den ansvarlige for virksomhedens miljøledelse
b) beskrive hvordan virksomheden sikrer, at systemer, procedurer og/eller arbejdsgange til opfølgning på uønskede hændelser, følges
c) beskrive hvordan virksomheden evaluerer sit miljøledelsessystem
d) beskrive virksomhedens arbejde med at reducere sine miljøpåvirkninger
e) beskrive hvordan virksomheden har lært af sager, hvor der er udstedt påbud, pålagt bøder for overtrædelse af miljølovgivningen.
III.2.4) Oplysning om reserverede kontrakter
III.3) Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.3.2) Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen

Del IV: Procedure

IV.1) Type procedure
IV.1.1) Type procedure
Forhandling
Nogle ansøgere er allerede udvalgt (eventuelt som led i visse typer udbud med forhandling): nej
IV.2) Tildelingskriterier
IV.2.1) Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, som er anført i specifikationerne eller i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle
IV.2.2) Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3) Administrative oplysninger
IV.3.1) Sagsnummer hos ordregiveren:
IV.3.2) Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej
IV.3.3) Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter (med undtagelse af dynamiske indkøbssystemer)
Skal der betales for dokumenterne?: nej
IV.3.4) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
13.1.2016 - 13:00
IV.3.5) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
dansk.
IV.3.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.3.7) Åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidspunkt for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser: Efterår/vinter 2019.
VI.2) Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:
Ansøgning om prækvalifikation kan kun ske via HOFORs prækvalifikationsformular gældende for dette udbud. Prækvalifikationsformularen bestående af en vejleding, en formular samt et antal bilag og erklæringer der skal udfyldes og returneres, sammen med den relevante dokumentation. Kun ansøgninger hvor prækvalifikationsformularen er anvendt, vil kunne komme i betragtning.

HOFORs prækvalifikationsformular kan findes på www.hofor.dk

Prækvalifikationsmaterialet skal indleveres i 2 eksemplarer i papirformat samt 1 eksemplar i elektronisk format på USB-nøgle.
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
København Ø
DANMARK
Mailadresse: klfu@erst.dk

VI.4.2) Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): Klage over udbud skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. Håndhævelseslovens § 7, stk. 2, nummer 3 (lov nr. 492 af 12.5.2010 med senere ændringer).
Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. Håndhævelseslovens § 6, stk. 3. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skalklageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. Håndhævelseslovens § 12, stk.1.
Klager over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til klagenævnet for udbud inden 20 dage regnet fra den dag ordregiver har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om hvem der er blevet prækvalificeret jf. Håndhævelseslovens § 7 stk. 1. (lov nr. 492 af 12.5.2010 med senere ændringer).
VI.4.3) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
DANMARK

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14.12.2015

Send til en kollega

0.068