23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 084-225878
Offentliggjort
29.04.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Miljøstyrelsen

Opdateringer

Rettelse
(16.05.2022)

IV.2.2
I stedet for:
Dato: 24-05-2022
Time: 23:59
Læses:
Dato: 30-05-2022
Time: 08:00

IV.2.7
Placering af det tekst, der skal ændres:Dato
I stedet for:
Dato: 25-05-2022
Time: 07:00
Læses:
Dato: 30-05-2022
Time: 08:01

II.2.7
Placering af det tekst, der skal ændres:Start
I stedet for:
Dato: 28-06-2022
Læses:
Dato: 01-07-2022


Yderligere oplysninger
Der indsættes krav om max. antal sidetal for besvarelse af evalueringspunkterne "beskrivelse af opgaveløsning" og "personalemæssige kvalifikationer", hvorfor tilbudsfristen forlænges.

UDBUD AF KONTRAKT VEDRØRENDE PROJEKT OM KILDEOPSPORING FOR MILJØFARLIGE STOFFER I TESTOPLAND


Miljøstyrelsen

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Miljøstyrelsen
CVR-nummer: 25798376
Postadresse: Tolderlundsvej 5
By: Odense C
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Sofie Greve
E-mail: sogre@mst.dk
Telefon: +45 20283306
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/177845631.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.mst.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/177845631.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/177845631.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

UDBUD AF KONTRAKT VEDRØRENDE PROJEKT OM KILDEOPSPORING FOR MILJØFARLIGE STOFFER I TESTOPLAND

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90743000 Tjenesteydelser i forbindelse med forurening med giftige stoffer
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Berørte myndigheder skal i 2024-2027 inden for deres ressort opspore kilder til forurenende stoffer, som hindrer opfyldelse af de fastlagte miljømål i overfladevandområder. Det betyder, at kommuner, regioner og stat inden for hver deres område på baggrund af tilstandsvurderinger i vandområdeplaner 2021-2027 (VP3) skal foretage opsporing af kilder til de miljøfarlige forurenende stoffer (MFS), der giver anledning til overskridelse af miljøkvalitetskrav i vandområderne.

Derudover er der en forventning om på baggrund af resultaterne af nærværende projekt, at der vil kunne fastlægges specifikke indsatser over for MFS i kommende indsatsprogrammer.

Miljøstyrelsen ønsker med dette projekt at forbedre kendskabet til afgivelse af specifikke MFS fra specifikke forureningskilder og derved forbedre kommunernes grundlag for at foretage kildeopsporing af MFS. Projektet skal derudover forbedre grundlaget for at kunne fastlægge specifikke indsatser over for MFS i vandplanernes indsatsprogrammer.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 3 150 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
90700000 Tjenester på miljøområdet
90711500 Miljømonitering for andet end bygge- og anlægsarbejder
90713000 Rådgivning i forbindelse med miljøspørgsmål
90720000 Miljøbeskyttelse
90721000 Tjenesteydelser i forbindelse med miljøbeskyttelse
90733100 Monitering eller bekæmpelse af overfladevandforurening
90733300 Beskyttelse af overfladevand mod forurening
90740000 Sporing, monitering og genopretning af forurenende stoffer
90743200 Genopretning efter forurening med giftige stoffer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Berørte myndigheder skal i 2024-2027 inden for deres ressort opspore kilder til forurenende stoffer, som hindrer opfyldelse af de fastlagte miljømål i overfladevandområder. Det betyder, at kommuner, regioner og stat inden for hver deres område på baggrund af tilstandsvurderinger i vandområdeplaner 2021-2027 (VP3) skal foretage opsporing af kilder til de miljøfarlige forurenende stoffer (MFS), der giver anledning til overskridelse af miljøkvalitetskrav i vandområderne.

Derudover er der en forventning om på baggrund af resultaterne af nærværende projekt, at der vil kunne fastlægges specifikke indsatser over for MFS i kommende indsatsprogrammer.

Miljøstyrelsen ønsker med dette projekt at forbedre kendskabet til afgivelse af specifikke MFS fra specifikke forureningskilder og derved forbedre kommunernes grundlag for at foretage kildeopsporing af MFS. Projektet skal derudover forbedre grundlaget for at kunne fastlægge specifikke indsatser over for MFS i vandplanernes indsatsprogrammer.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Beskrivelse af opgaveløsning / Vægtning: 70
Kvalitetskriterium - Navn: Personalemæssige kvalifikatiner / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 10
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 150 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 28/06/2022
Slut: 31/12/2022
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ud over de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 135 og 136 finder følgende frivillige udelukkelsesgrunde anvendelse i forbindelse med dette udbud: udbudslovens §§ 137, stk. 1, nr. 2 om konkurs mv.. Der henvises til udbudslovens bestemmelser for den endelige og fuldstændige ordlyd af de nævnte bestemmelser.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

I forhold til dokumentation for teknisk og faglig formåen skal tilbudsgiver fremlægge følgende dokumentation:

En liste med optil 5 af de betydeligste leverancer af lignende tjenesteydelser som den udbudte kontrakt, der er udført inden for de seneste 3 år (regnet fra tilbudsfristen), med angivelse af beløb, datoer og modtagere, såvel offentlige som private.

Tilbudsgiver skal angive ovenstående oplysninger i ESPD Del IV, afsnit C.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ordregivers mindstekrav til den økonomiske aktørs tekniske og faglige formåen er følgende:

Minimum 2 lignende referencer som den udbudte kontrakt inden for de seneste 3 år (regnet fra tilbudsfristen).

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Vilkår for opgavens udførelse fremgår af kontrakt og udbudsmateriale.

Tilbudsgiver er forpligtet til at overholde ordregivers arbejdsklausul i forbindelse med opfyldelse af kontrakten.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 24/05/2022
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 25/05/2022
Tidspunkt: 07:00
Sted:

Odense

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der vil ikke være mulighed for at overvære tilbudsåbningen.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver skal udfylde og aflevere ESPDet som et foreløbigt bevis for udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3 nævnte forhold.

Inden beslutning om tildeling af kontrakten skal dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPDet fremlægges, jf. udbudslovens §§ 151 og 152.

En tilbudsgiver, der er omfattet af en udelukkelsesgrund er udelukket fra at deltage i udbuddet, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138. Ordregiver kan alene udelukke en tilbudsgiver, hvis ordregiver har meddelt tilbudsgiver, at den pågældende er omfattet af en udelukkelsesgrund, og hvis denne ikke inden for en passende frist har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for dennes pålidelighed (self-cleaning). I forhold til hvad der tilstrækkelig dokumentation, henvises til udbudslovens § 138, stk. 3.

Som dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af en af udelukkelsesgrundene i § 135, stk. 1 og 3 samt § 137, stk. 1, nr. 2, skal følgende fremlægges, jf. udbudslovens § 153:

- Et uddrag fra et relevant register eller tilsvarende dokument, der viser at tilbudsgiver ikke er omfattet af § 135, stk. 1, og et certifikat, der beviser, at tilbudsgiveren ikke er omfattet af § 135, stk. 3 og § 137, stk. 1, nr. 2.

- Udsteder det pågældende land ikke disse former for dokumentation eller dækker disse ikke alle tilfældene i § 135, stk. 1 eller 3 og § 137, stk. 1, nr. 2, kan de erstattes af en erklæring under ed eller en erklæring på tro og love, der er afgivet for en kompetent retslig myndighed mv., hvis edsaflæggelse ikke anvendes i det pågældende land.

For danske tilbudsgivere kan beviset bestå i en serviceattest. Hvis tilbudsgiver, en eller flere af deltagerne i sammenslutningen eller andre enheder er fra et andet EU/EØS-land, skal denne som udgangspunkt fremlægge de former for dokumentation, som fremgår af e-Certis.

Der ydes intet vederlag, honorar eller lignende for deltagelse i udbuddet. Heller ikke, hvis ordregiver måtte beslutte at aflyse udbuddet uden tildeling af kontrakt.

Den udbudte kontrakt er ikke opdelt i delkontrakter, jf. udbudslovens § 49, stk. 2, da det vil give ordregiver uforholdsmæssige administrative byrder i udbudsprocessen og i kontraktstyringen.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
25/04/2022

Send til en kollega

0.031