23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 073-195810
Offentliggjort
13.04.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Miljøstyrelsen

Vindere

Byområderne i Aarhus, Aalborg og Odense kommuner

(29.07.2022)
Sweco Danmark A/S
Ørestads Boulevard 41
2300 København S

Opdateringer

Rettelse
(06.05.2022)

IV.2.2
I stedet for:
Dato: 10-05-2022
Time: 08:00
Læses:
Dato: 11-05-2022
Time: 08:00

IV.2.7
Placering af det tekst, der skal ændres:Dato
I stedet for:
Dato: 10-05-2022
Time: 08:01
Læses:
Dato: 11-05-2022
Time: 08:00

Udbud af støjkortlægning 2022 med CNOSSOS


Miljøstyrelsen

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Miljøstyrelsen
CVR-nummer: 25798376
Postadresse: Tolderlundsvej 5
By: Odense C
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Morten Jacobsen
E-mail: mojac@mst.dk
Telefon: +45 21390622
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/176606611.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.mst.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/176606611.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/176606611.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af støjkortlægning 2022 med CNOSSOS

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90713000 Rådgivning i forbindelse med miljøspørgsmål
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbud af støjkortlægning 2022 med CNOSSOS består af to dele med hver sin kontrakt for:

1. Byområderne i Aarhus, Aalborg og Odense kommuner

2. Hovedstadsområdet bestående af kommunerne: København, Frederiksberg, Tårnby, Hvidovre, Rødovre, Gladsaxe, Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Herlev, Ballerup, Glostrup, Brøndby, Vallensbæk og Albertslund.

For hver del skal der udføres en række opgaver med indsamling, kvalitetssikring, beregninger og afrapportering inkl nærmere specificerede leverancer. Opgaven er nærmere beskrevet i kravspecifikationen og de to bilag til kravspecifikationen.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 1 100 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Byområderne i Aarhus, Aalborg og Odense kommuner

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34928230 Støjskærm
38434300 Udstyr til støjmåling
71313100 Rådgivning i forbindelse med støjbekæmpelse
90713000 Rådgivning i forbindelse med miljøspørgsmål
90742000 Tjenesteydelser i forbindelse med støjgener
90742100 Støjbekæmpelse
90742200 Beskyttelse mod støjgener
90742300 Monitering af støjgener
90742400 Rådgivning i forbindelse med støjgener
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Opgaven er den samme som fremgår af kravspecifikationen men denne delaftale vedrører Byområderne i Aarhus, Aalborg og Odense kommuner.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/06/2022
Slut: 01/11/2022
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Tilbudsgiver kan komme med forslag til yderligere opgaver inden for rammerne af budgettet.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Hovedstadsområdet bestående af kommunerne: København, Frederiksberg, Tårnby, Hvidovre, Rødovre, Gladsaxe, Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Herlev, Ballerup, Glostrup, Brøndby, Vallensbæk og Albertslund

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34928230 Støjskærm
38434300 Udstyr til støjmåling
71313100 Rådgivning i forbindelse med støjbekæmpelse
90713000 Rådgivning i forbindelse med miljøspørgsmål
90742000 Tjenesteydelser i forbindelse med støjgener
90742100 Støjbekæmpelse
90742200 Beskyttelse mod støjgener
90742300 Monitering af støjgener
90742400 Rådgivning i forbindelse med støjgener
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Opgaven er den som fremgår af kravspecifikationen, men delaftalen vedrører Hovedstadsområdet bestående af kommunerne: København, Frederiksberg, Tårnby, Hvidovre, Rødovre, Gladsaxe, Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Herlev, Ballerup, Glostrup, Brøndby, Vallensbæk og Albertslund.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/06/2022
Slut: 01/11/2022
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Tilbudsgiver kan komme med forslag til yderligere opgaver inden for rammerne af budgettet.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgivers samlede årsomsætning i det seneste disponible regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som mindstekrav for Tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen kræves:

En samlet årlig omsætning på mindst DKK 1 mio. i det seneste disponible regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

1. En liste med de 5 betydeligste leverancer af lignende tjenesteydelser som den udbudte kontrakt, der er udført inden for de seneste 3 år (regnet fra tilbudsfristen) med angivelse af beløb, datoer og modtagere, såvel offentlige som private.

2. Certifikater udstedt af uafhængige organer vedrørende kvalitetssikringsstandarder.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ordregivers mindstekrav til den økonomiske aktørs tekniske og faglige formåen er minimum 2 relevante referencer fra leverancer af lignende tjenesteydelser som den udbudte kontrakt inden for de seneste 3 år (regnet fra tilbudsfristen).

Ved relevante referencer fra leverancer af lignende tjenesteydelser som den udbudte kontrakt forstås følgende: Reference som vedrører, Miljømåling, Ekstern Støj, jævnfør bekendtgørelse nr. 1770 af 28/11/2020 om kvalitetskrav til miljømålinger, eller tilsvarende jævnfør EUs støjdirektiv 2002/49/EF.

Støjkortlægningen skal udføres af et akkrediteret laboratorie eller af personer certificeret af Miljøstyrelsens Referencelaboratorium til støjberegning inden for emneområdet B8, Støj fra vejtrafik, eller som minimumskrav have en tilsvarende akkreditering/certificering og kvalifikationer.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Vilkårene for opgaven fremgår af kontrakt og udbudsmateriale.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 10/05/2022
Tidspunkt: 08:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 10/05/2022
Tidspunkt: 08:01
Sted:

Odense

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der vil ikke være adgang til at overvære tilbudsåbningen.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/04/2022

Send til en kollega

0.047