23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 032-082149
Offentliggjort
15.02.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Aalborg Kloak A/S

Vindere

Kontrakt vedr. transport af slutafvandet slam og ristegods i perioden 2022-2025

(10.06.2022)
Marius Pedersen A/S
Ørbækvej 851
5863 Ferritslev

Opdateringer

Rettelse
(18.03.2022)

IV.2.2
I stedet for:
Dato: 15-03-2022
Time: 12:00
Læses:
Dato: 12-04-2022
Time: 12:00


Yderligere oplysninger
Ordregiver har ændret reguleringsbestemmelsen i kontrakten, så den i højere grad tager højde for markedet. Tilbudsfristen er blevet ændret til den 12. april 2022 kl. 12.00.

Transport af slutafvandet slam og ristegods


Aalborg Kloak A/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Aalborg Kloak A/S
CVR-nummer: 32651798
Postadresse: Nefovej 50
By: Vodskov
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9310
Land: Danmark
Kontaktperson: Christine Søndergaard Pedersen
E-mail: christine.pedersen@aalborgforsyning.dk
Telefon: +45 25200066
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://aalborgforsyning.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f43e02f3-b37a-448f-9193-7d42deed9e13/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f43e02f3-b37a-448f-9193-7d42deed9e13/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f43e02f3-b37a-448f-9193-7d42deed9e13/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Spildevandsanlæg
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Drift af spildevandsanlæg

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Transport af slutafvandet slam og ristegods

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører transport af slutafvandet slam fra Renseanlæg Vest til Renseanlæg Øst, transport af ristegods fra Renseanlæg Øst og Renseanlæg Vest til I/S Reno-Nord samt i særlige driftssituationer transport af slutafvandet slam fra Renseanlæg Øst til slamudlægningsarealet ved Renseanlæg Vest. Ved samtlige transporter skal de tomme containere returneres til det renseanlæg, som transporten sker fra. Transporterne skal alle ske via de fastlagte tvangsruter, som angivet i bilag 7.

Udbuddet omfatter samtlige beskrevne transporter.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører transport af slutafvandet slam fra Renseanlæg Vest til Renseanlæg Øst, transport af ristegods fra Renseanlæg Øst og Renseanlæg Vest til I/S Reno-Nord samt i særlige driftssituationer transport af slutafvandet slam fra Renseanlæg Øst til slamudlægningsarealet ved Renseanlæg Vest. Ved samtlige transporter skal de tomme containere returneres til det renseanlæg, som transporten sker fra. Transporterne skal alle ske via de fastlagte tvangsruter.

Samtlige transporter er af Aalborg Forsynings containere, som er monteret med wirehejs og med lukket overdækning. Lastbilerne skal kunne laste 19 tons inkl. container. Heraf vejer containeren ca. 3 tons.

På baggrund af den hidtidige slamproduktion skønnes det, at der årligt produceres ca. 7.500 tons slutafvandet slam, hvilket fordeler sig med 25-50 tons dagligt. I forhold til ristegods skønnes der årligt at skulle transporteres samlet 330 tons fra de to renseanlæg.

Der afregnes i begge tilfælde i antal transporterede læs.

Udbuddet omfatter samtlige af de omhandlede transporter.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/06/2022
Slut: 31/05/2025
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Aftalen kan forlænges i op til 3 x 12 måneder, såfremt denne mulighed benyttes senest 3 måneder inden aftalens udløb.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Kontrakten opdeles ikke i flere dele på grund af ønsket om at opnå et smidigt samarbejde og på grund af de økonomiske og ressourcemæssige fordele i færre kontrakter til at håndtere enslydende opgaver. Transporterne af slutafvandet slam og ristegods er desuden meget ens og kravene til transportørens materiel er det samme for de to opgaver.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet:

Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal vedlægge et udfyldt ESPD afsnit IV.B, der er udfyldt som beskrevet nedenfor. Tilbudsgiverne skal i ESPD'et afsnit IV.B oplyse følgende økonomiske nøgletal for det seneste afsluttede og reviderede regnskabsår, jf. udbudslovens § 142;

- Soliditetsgrad

- Omsætning for det seneste regnskabsår

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver har:

- Soliditetsgrad på minimum 15 % i det seneste regnskabs år og

- en årsomsætning på minimum 2 mio. kr. i det seneste afsluttede og reviderede regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal vedlægge et udfyldt ESPD, afsnit IV.C, der er udfyldt som beskrevet nedenfor. Tilbudsgiver skal i ESPD’et afsnit IV.C oplyse følgende vedrørende teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143;

- Angivelse af minimum 1 reference, som overholder mindstekravet

- Oplysning om underleverandører

Referencerne må kun vedrøre opgaver, der er udført i løbet af de sidste 3 år inden tilbudsfristens udløb. Kun referencer, der vedrører arbejder på en kontrakt, som er udløbet eller fortsat løber på ansøgningstidspunktet, vil blive tillagt betydning ved vurdering af, om mindstekravene vedrørende erfaringer er opfyldt. Hvis en reference fortsat løber på tilbudstidspunktet, vil det kun være afleverede ydelser, der medtages i vurderingen.

Tilbudsgiver må maksimalt angive fem referencer, uanset om tilbudsgiver er en enkelt virksomhed, om tilbudsgiver baserer sig på andre enheders tekniske formåen, eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium). En sådan sammenslutning eller tilbudsgiver med ekstern teknisk støtte kan således sammenlagt højst angive fem referencer i alt.

Vedlægger tilbudsgiver mere end fem referencer, vil der alene blive lagt vægt på de fem første referencer vurderet ud fra nummerangivelsen i ESPD’et. Referencer herudover vil Ordregiver se bort fra.

Tilbudsgiver vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for erfaring. Dog forbeholder ordregiver sig ret til at kontakte tilbudsgiver eller den i referencen angivne kunde med henblik på at få attesteret oplysningerne om referencen, herunder de for referencen angivne tidspunkter.

Det bemærkes, at Ordregiver ikke anser en rammeaftale som én reference, hvorfor det som udgangspunkt bør være den konkrete leverancekontrakt (trækket på rammeaftalen), herunder dennes omfang og værdi, som skal beskrives i referencen, og som indgår i vurderingen, og ikke rammeaftalen som sådan. Såfremt der påberåbes flere leverancer fra en rammeaftale, vil disse leverancer derfor hver tælle som én reference i henhold til vurderingen og det anførte maksimale antal referencer.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver:

- Illustrerer erfaring med en kontrakt angående transport af containere på minimum 1 år, som ikke er hævet på grund af misligholdelse fra tjenesteyderens side.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Kontrakten vil indeholde en klausul om ansvarlig virksomhedsadfærd (arbejdsklausul), som er gældende for kontrakten i sin helhed i hele kontraktens løbetid. Klausulen bygger på minimumsstandarden for ansvarlig virksomhedsadfærd (UNGPs / OECD), jf. udbudsmaterialet.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 15/03/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 15/03/2022
Tidspunkt: 12:15

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Det bemærkes, at tilbudsgiver skal anvende ESPD i forhold til afgivelse af oplysninger og dokumentation i relation til pkt. III.1.2) og III.1.3). ESPD'et findes sammen med det øvrige udbudsmateriale på Ethics. Her findes ligeledes supplerende vejledning til udfyldning af ESPD (i udbudsbetingelserne). Såfremt man ønsker at afgive tilbud i denne udbudsproces, skal man udfylde det offentliggjorte ESPD i Ethics.

Bemærk at tilbudsgiver skal aflevere flere ESPD’er, hvis tilbudsgiver udgør en sammenslutning af virksomheder (f.eks. konsortium) eller baserer sig på andre økonomiske aktørers kapacitet (støttende virksomhed), jf. vejledningen i udbudsbetingelserne.

Tilbudsgiver skal i ESPD'et oplyse navn, CVR-nr., postadresse, kontaktperson, hvorvidt tilbudsgiver er en mikrovirksomhed, lille eller mellemstor virksomhed samt hvorvidt tilbudsgiver deltager i udbudsproceduren sammen med andre, f.eks. som konsortium (ESPD del II.A).

Endvidere skal tilbudsgiver oplyse om navn og adresse(r) på den eller de personer, der måtte være beføjet til at repræsentere tilbudsgiver i forbindelse med denne udbudsprocedure med navn, stilling, postadresse, telefon, e-mail samt om nødvendigt detaljerede oplysninger om repræsentation (ESPD del II.B). Tilbudsgiver skal oplyse de efterspurgte oplysninger i udbudsbekendtgørelsens del III.

Tilbudsgiver skal bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 135, stk. 1 —3 og 136 (ESPD del III, afsnit A, B og C). Tilbudsgiver skal derudover bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 (ESPD del III, afsnit C).

De efterspurgte oplysninger danner grundlag for ordregivers vurdering af, hvorvidt tilbudsgiver er egnet til at løfte den udbudte opgave. Hvis tilbudsgiver deltager i udbudsproceduren sammen med andre, navnlig som del af en gruppe, et konsortium, et joint venture eller lignende, skal alle berørte deltagere indsende et særskilt ESPD. Alle de krævede oplysninger under del III skal afgives for hver deltager i konsortiet. Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen dog være konsortiets samlede egnethed, der vurderes. Hvis de krævede oplysninger ikke afgives af alle konsortiedeltagere, er tilbuddet ikke nødvendigvis ikke-konditionsmæssigt, men det kan have betydning for egnethedsvurderingen. Endvidere skal hver deltager i det individuelle ESPD angive den økonomiske aktørs rolle i gruppen, de øvrige økonomiske aktører, der deltager i proceduren samt i givet fald navnet på den deltagende gruppe (ESPD del II.A).

Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders finansielle og økonomiske og/eller tekniske og faglige kapacitet (støttende virksomhed), skal disse tillige vedlægge en særskilt ESPD med udfyldt del II, afsnit A og B samt del III, som er behørigt udfyldt af de pågældende enheder (ESDP del II, afsnit C). Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være den samlede egnethed, der vurderes.

Tilbudsgiver kan alene indgive ét tilbud. Hvis samme juridiske enhed er en del af eller på anden måde deltager i flere tilbud, f.eks. selv indgiver tilbud, men samtidig indgår som deltager i et konsortium, der indgiver tilbud, skal tilbudsgiverne sikre, at samme juridisk enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgiveres tilbud.

I henhold til punkt IV.2.4) skal tilbud, inklusive bilag, afleveres på dansk. Dokumentation, som ikke forefindes på dansk kan afleveres på engelsk.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/02/2022

Send til en kollega

0.109