23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 027-070039
Offentliggjort
08.02.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S

Vindere

Rammeaftale om levering af facilityydelser

(13.06.2022)
MTM Service A/S
Gammel Holstedvej 24
4700 Næstved

Udbud af rammeaftale vedrørende facilityydelser


Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S
CVR-nummer: 69330428
Postadresse: Roskildevej 175
By: Albertslund
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2620
Land: Danmark
Kontaktperson: Nina Dalsgaard
E-mail: nd@veks.dk
Telefon: +45 43660342
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.veks.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/39a9aead-78b9-4f78-a711-7fc541c92791/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/39a9aead-78b9-4f78-a711-7fc541c92791/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/39a9aead-78b9-4f78-a711-7fc541c92791/homepage
I.6) Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af rammeaftale vedrørende facilityydelser

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Ordregiver udbyder en rammeaftale med én leverandør om levering af facilityydelser. Rammeaftalen er målrettet Ordregivers aktiviteter inden for transmission og kan alene anvendes af denne del af Ordregivers organisation.

Ydelserne består i at stille kvalificeret personale til rådighed med henblik på rengøring og vedligeholdelse af Ordregivers anlæg på det af Ordregiver krævede niveau og omfang.

Arbejdet ledes af Ordregiver og omfatter såvel planlagte som spontant opståede opgaver af enhver art i relation til rengøring og vedligeholdelse af Ordregivers anlæg.

Tilbudsgiver skal desuden kunne stille erfarent personale til rådighed for andre praktiske ad hoc-opgaver af mindre omfang primært på Ordregivers hovedkontor Roskildevej 175, 2620 Albertslund, som f.eks. opsætning af whiteboards, ophængning af knager, flytning af møbler og andet inventar i forbindelse med kontorflytning og lignende. Ad hoc-opgaver kan kun igangsættes efter aftale med Ordregiver.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90911000 Rengøring af boliger, bygninger og vinduer
90620000 Snerydning
77311000 Vedligeholdelse af have- og parkanlæg
65500000 Aflæsning af målere
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Ordregiver udbyder en rammeaftale om levering af facilityydelser. Rammeaftalen er målrettet Ordregivers aktiviteter inden for transmission og kan alene anvendes af denne del af Ordregivers organisation.

Ydelserne består i at stille kvalificeret personale til rådighed med henblik på rengøring og vedligeholdelse af Ordregivers anlæg på det af Ordregiver krævede niveau og omfang.

Ordregivers nuværende anlæg er anført i udbudsmaterialet.

Arbejdet ledes af Ordregiver og omfatter såvel planlagte som spontant opståede opgaver af enhver art i relation til rengøring og vedligeholdelse af Ordregivers anlæg.

Tilbudsgiver skal desuden kunne stille erfarent personale til rådighed for andre praktiske ad hoc-opgaver af mindre omfang primært på Ordregivers hovedkontor Roskildevej 175, 2620 Albertslund, som f.eks. opsætning af whiteboards, ophængning af knager, flytning af møbler og andet inventar i forbindelse med kontorflytning og lignende. Ad hoc-opgaver kan kun igangsættes efter aftale med Ordregiver.

Ordregiver vil løbende og efter behov trække på Rammeaftalen. Der er tale om en eksklusiv rammeaftale for så vidt angår rengøringsopgaver, jf. Bilag 2 – Særlig Arbejdsbeskrivelse pos. 2 og 3. Ordregiver er således forpligtet til at anvende Rammeaftalen for så vidt angår disse ydelser. For så vidt angår vedligeholdelsesopgaverne som f.eks. beskæring af træer m.v. samt de praktiske ad hoc-opgaver, jf. Bilag 2 – Særlig Arbejdsbeskrivelse pos. 4, 5 og 6, er der ikke tale om en eksklusiv rammeaftale, og Ordregiver er således ikke forpligtet til at anvende Rammeaftalen.

For en nærmere beskrivelse af ydelsen henvises til Rammeaftale om levering af facilityydelser med tilhørende bilag.

Rammeaftalen vil blive tildelt én leverandør.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 6 900 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver har option på at forlænge rammeaftalen med 1 år ad gangen op til en samlet rammeaftalelængde på i alt 6 år på uændrede vilkår.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Rammeaftalen indeholder option på forøgelse af rammeaftalens værdi med op til 30 % af den anslåede værdi. Rammeaftalens maksimale værdi udgør således 8.970.000 kr. ekskl. moms.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Rammeaftalen har en anslået værdi på 1.150.000 kr. ekskl. moms pr. år, dvs. en anslået værdi på 6.900.000 kr. ekskl. moms for hele rammeaftaleperioden.

Rammeaftalen indeholder option på forøgelse af rammeaftalens værdi med op til 30 % af den anslåede værdi. Rammeaftalens maksimale værdi udgør således 8.970.000 kr. ekskl. moms.

For yderligere henvises til Udkast til Rammeaftale.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Positiv egenkapital. Nettoomsætning. Soliditetsgrad. Tilbudsgiver skal angive oplysningerne om økonomisk og finansiel formåen i ESPD.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Mindstekrav til tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen:

- positiv egenkapital for hvert af de seneste to regnskabsår

- nettoomsætning på gennemsnitlig min. 1,5 mio. kr. i hvert af de seneste to regnskabsår

- soliditetsgrad på gennemsnitlig min 10 % i hvert af de seneste to regnskabsår

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Referencer. Tilbudsgiver skal angive oplysningerne om teknisk og faglig formåen i ESPD.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Mindstekrav til tilbudsgivers tekniske og faglige formåen:

- min. 3 referencer fra lignende opgaver som den, der er indeholdt i dette udbud, dvs. rengøring- og vedligeholdelsesopgaver på tekniske anlæg/erhvervsbygninger så som værksteder eller lignende.

Referencerne må ikke være mere end 3 år gamle regnet fra tidspunktet for indsendelse af tilbud. Referencerne skal være afsluttede eller have været igangværende i min. 6 måneder regnet fra tidspunktet for indsendelse af tilbud.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 09/03/2022
Tidspunkt: 09:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 09/03/2022
Tidspunkt: 09:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

Inden udløb af rammeaftalen

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2:

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til

Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende

om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er

blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere

om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået,

hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren

har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren

har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/02/2022

Send til en kollega

0.078