23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 018-043971
Offentliggjort
26.01.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Ærø Kommune

Vindere

Rottebekæmpelse i Ærø Kommune

(08.04.2022)
A/S Mortalin
4690 Haslev

Udbud vedrørende rottebekæmpelse i Ærø Kommune


Ærø Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Ærø Kommune
CVR-nummer: 28856075
Postadresse: Statene 2
By: Ærøskøbing
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Postnummer: 5970
Land: Danmark
Kontaktperson: Sanne Koefoed
E-mail: kontakt@tohv.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.aeroekommune.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/db40a52b-fd49-4736-8237-4e8ee4ee5d6f/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/db40a52b-fd49-4736-8237-4e8ee4ee5d6f/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/db40a52b-fd49-4736-8237-4e8ee4ee5d6f/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud vedrørende rottebekæmpelse i Ærø Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Nærværende udbud vedrører levering af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Ærø Kommune.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90923000 Rottebekæmpelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Hovedudførelsessted:

Ærø med tilhørende kystnære øer.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter Aftale om lovpligtig kommunal bekæmpelse og forebyggelse af rotter, i både by- og landzone, samt på kystnære øer.

Rottebekæmpelsens omfang er afhængig af en række forhold, herunder vejret. Ærø Kommune oplever et antal anmeldelser i vinterhalvåret svarende til ca. 1-2 fuldtidsbekæmpere, og et antal anmeldelser i sommerhalvåret svarende til ca. 0,5-1 fuldtidsbekæmper.

Aftalen stiller krav om fleksibilitet hos Tilbudsgiver, i forbindelse med antal af anmeldelser i løbet af årets måneder.

Bekæmpelse foretages hele året på selve Ærø, efter modtaget anmeldelse, og tilsyn med Ærøs ca. 50 tilsynspligtige ejendomme én (1) gang om året i perioden oktober til og med februar.

Ærø Kommune dækker et areal på ca. 91 km2 og har ca. 6.000 indbyggere. Kommunen inkluderer ligeledes den beboede ø Birkholm og en række mindre ubeboede øer, som Dejrø, Halmø, Lilleø og Egholm.

Nedenfor ses angivet antallet af anmeldelser fra 2019 og frem. Tallene angiver det antal anmeldelser, som er indgået i det elektroniske anmeldelsessystem.

Antal anmeldelser er opgjort til:

• 2019: 642 anmeldelser

• 2020: 779 anmeldelser

• 2021: 642 anmeldelser

Ærø Kommune vil i dette udbud have fokus på, at bekæmpelsen indledes med grundige undersøgelser og en bekæmpelse, som først afsluttes efter en dokumenteret effektiv bekæmpelse.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 60
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver har mulighed for at forlænge Aftalen i 12 måneder af to (2) gange, dvs. 12 + 12 måneder, i alt op til to (2) år. Forlængelsen sker på uændrede aftalevilkår.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgiver skal sammen med tilbuddet fremsende en udfyldt udgave af det fælleseuropæiske udbudsdokument (ESPD), hvor de efterspurgte informationer, jf. nedenfor fremgår. Såfremt Tilbudsgiver baserer sig på andre enheders kapacitet eller udgør en sammenslutning af virksomheder (konsortier) skal der afleveres flere ESPDer, jf. udbudsbetingelsernes punkt 2.2.

Tilbudsgiver skal udfylde følgende i ESPDets del II: Oplysninger om den økonomiske aktør:

- Punkt A: Oplysninger om den økonomiske aktør

- Punkt B: Oplysninger om den økonomiske aktørs repræsentanter

- Punkt C: Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet

- Punkt D: Oplysninger om underleverandører, hvis kapacitet den økonomiske aktør ikke baserer sig på.

Tilbudsgiver skal udfylde følgende i ESPD'ets del III: Udelukkelsesgrunde, hvor Tilbudsgiver skal bekræfte, at Tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1-3 og § 136:

- Punkt A: Grunde vedr. straffedomme.

- Punkt B: Grunde vedr. betaling af skatter og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger: Hvis der er udestående betalinger, oplyses Ja og det udestående beløb oplyses.

- Punkt C: Grunde, der vedrører insolvens, interessekonflikter eller forsømmelse i forbindelse med udøvelsen af erhvervet: Tilbudsgiver skal bekræfte, at denne ikke er omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 137, stk. 1:

- Forhold vedr. insolvens/konkurs el.lign., jf. nr. 2.

- Aftale med henblik på konkurrencefordrejning, jf. nr. 4.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

- Tilbudsgiver skal oplyse ”Samlet årsomsætning” for hvert af de – på tilbudsfristtidspunktet – seneste tre (3) afsluttede regnskaber.

- Tilbudsgiver skal oplyse egenkapitalen som ”Finansielt nøgletal" for hvert af de – på tilbudsfristtidspunktet – seneste tre (3) afsluttede regnskabsår, hvilket oplyses under ”Beskrivelse”.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Det er et mindstekrav, at den samlede årsomsætning er på mindst 3.000.000,00 kr. for hvert af de seneste tre (3) afsluttede regnskabsår.

- Det er et mindstekrav, at egenkapitalen er på mindst 1.000.000,00 kr. for hvert af de seneste tre (3) afsluttede regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal anføre de op til fem (5) referencer som opfylder mindstekravet nedenfor.

- Hvis der oplyses flere referencer, vurderer Ordregiver alene på de fem (5) nyeste referencer. Ved nyeste forstås uafsluttede referencer eller referencer med ophør nærmest tilbudsfristen. Hvis flere referencer er uafsluttede, vurderer Ordregiver på referencerne med nyeste startdato.

- Tilbudsgiver trykker på ”+” for at få mulighed for at udfylde flere referencer.

- Referencerne skal være udført inden for de seneste tre (3) år regnet fra datoen for tilbudsfristens udløb.

- Ordregiver vil se bort fra referencer, der er afsluttet mere end tre (3) år før tilbudsfristen.

- For referencer med startdato der er ældre, men hvor der er afsluttet ydelser (delopgaver) indenfor de seneste tre (3) år, vil Ordregiver alene vurdere på de ydelser (delopgaver), som Tilbudsgiver har løst inden for de seneste tre (3) år regnet fra tilbudsfristens udløb. Det er Tilbudsgivers ansvar at udspecificere indholdet af referencen, så det tydeligt fremgår, hvilke ydelser (delopgaver) det drejer sig om.

Referencerne bør indeholde følgende:

1. Beskrivelse: Beskrivelse af opgaven/opgaverne med fokus på de elementer, som gør referencen sammenlignelig i forhold til mindstekravet nedenfor. Der kan desuden i beskrivelsen oplyses den/de periode(r), hvor opgaven har været udført (start- og slutdatoer).

2. Beløb: Opgavens/opgavernes værdi i DKK, dvs. det beløb som kunden har betalt for at få udført opgaven/opgaverne.

3. Dato: Dato for opstart (startdato) samt dato for færdiggørelsen (slutdato) af den seneste opgave, der er anført under ”Beskrivelse”. For referencer som endnu ikke er afsluttet efterlades feltet ”Slutdato” blankt/tomt.

4. Modtagere: Kundenavn inkl. kontaktperson og telefonnummer på denne.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at Tilbudsgiver kan fremvise minimum tre (3) referencer vedrørende lovpligtig kommunal rottebekæmpelse og tilsyn med tilsynspligtige ejendomme med en værdi på minimum DKK 5.000.000 (total kontraktsum pr. reference).

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Ordregiver gør opmærksom på, at Aftalen indeholder en arbejdsklausul

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 22/02/2022
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 22/02/2022
Tidspunkt: 10:00
Sted:

Der er ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der er ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder afklaret ved at stille spørgsmål til udbuddet. Alle spørgsmål vedrørende udbuddet skal være skriftlige, på dansk og stilles i udbudssystemet Ethics. Det er Tilbudsgivers eget ansvar at holde sig ajour med materialet i udbudssystemet Ethics. I henhold til tidsplanen i udbudsbetingelsernes punkt 1.8 vil spørgsmål modtaget inden spørgefristen blive besvaret af Ordregiver, hvorimod spørgsmål modtaget efter spørgefristens udløb, alene vil blive besvaret, hvis spørgsmålets karakter ikke gør det uforholdsmæssigt byrdefuldt for Ordregiver at besvare spørgsmålet inden svarfristen. Spørgsmål modtaget senere end 7 dage inden tilbudsfristen, vil som udgangspunkt ikke blive besvaret.

Tilbudsgiver, andre enheder og sammenslutninger skal, på Ordregivers opfordring, fremlægge dokumentation for de oplysninger, som er afgivet i ESPDet i forbindelse med tilbuddet. Hvis Tilbudsgiver, sammenslutningens deltagere eller andre enheder er fra Danmark, fremlægges dokumentationen i form af en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen. Serviceattesten skal indeholde oplysninger fra:

- Skifteretten v. Domstolsstyrelsen

- Skatteforvaltningen

- ATP

- Politiet (Kriminalregistret).

Bemærk, at der skal udfyldes og underskrives en samtykkeerklæring, som skal uploades i forbindelse med bestillingen af serviceattesten. Serviceattesten bestilles hos Virk. Serviceattesten må maksimalt være seks (6) måneder gammel regnet fra den dato som Ordregiver har fastsat som frist. Til orientering er behandlingstiden hos Erhvervsstyrelsen ca. to (2) uger fra bestilling er modtaget. Hvis Tilbudsgiver, en eller flere af deltagerne i sammenslutningen eller andre enheder ikke er fra Danmark, skal denne som udgangspunkt fremlægge de former for dokumentation, som fremgår af e-Certis. E-Certis er et online informationssystem, som skal benyttes til at finde frem til den rette dokumentation, der skal anvendes af EU-medlemslandene, i forbindelse med udbud. Såfremt disse lande ikke udsteder de relevante certifikater eller dokumenter, eller de udstedte certifikater eller dokumenter ikke dækker alle de relevante tilfælde, kan de erstattes af en erklæring under ed. Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kan der i stedet anvendes en erklæring på tro og love.

Verifikation af afgivne oplysninger i ESPDets Del IV-Udvælgelseskriterier sker på følgende måde: Oplysninger om økonomiske nøgletal kan ske gennem årsrapport/regnskab eller fremlæggelse af revisorpåtegnet erklæring, medmindre Ordregiver kan skaffe de relevante oplysninger direkte gennem adgang til en national database. Der skal ikke aflevere dokumentation for referencer, men ordregiver forbeholder sig retten til at få bekræftet referencernes rigtighed hos kunderne.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/01/2022

Send til en kollega

0.062