23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 015-034534
Offentliggjort
21.01.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Bornholms Regionskommune, Bornholms Affaldsbehandling

Vindere

Kontrakt om behandling af Madaffald (KOD)

(05.08.2022)
Gemidan A/S
Lufthavnsvej 5
9400 Nørresundby

Udbud af behandling af Madaffald (KOD)


Bornholms Regionskommune, Bornholms Affaldsbehandling

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Bornholms Regionskommune, Bornholms Affaldsbehandling
CVR-nummer: 26696348
Postadresse: Almegårdsvej 8
By: Rønne
NUTS-kode: DK014 Bornholm
Postnummer: 3700
Land: Danmark
Kontaktperson: Henrik Larsen
E-mail: hl@bofa.dk
Telefon: +45 56925513
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/ba09af10-050a-4e2f-ba05-4ba872155aa9/homepage
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/ba09af10-050a-4e2f-ba05-4ba872155aa9/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/ba09af10-050a-4e2f-ba05-4ba872155aa9/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/ba09af10-050a-4e2f-ba05-4ba872155aa9/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af behandling af Madaffald (KOD)

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Bornholm Regionskommune, Bornholms Affaldsbehandling, herefter BOFA, udbyder kontrakt om behandling af Madaffald (KOD).

Kontrakten vedrører behandling af Madaffald (KOD), der indsamles via BOFAs indsamlingsordning for husstande og tilmeldte virksomheder på Bornholm, i perioden fra 1. januar 2023 til 31. marts 2032, med mulighed for BOFA til at forlænge kontrakten i op til to gange ét år.

Der stilles ikke krav om en bestemt behandlingsteknologi, men behandlingen skal sikre en høj reel genanvendelse af det indsamlede Madaffald (KOD) og foregå i overensstemmelse med alle relevante myndighedskrav og inden for rammerne af de anvendte behandlingsanlægs miljøgodkendelser.

Virksomheder, som ønsker at afgive tilbud, men hvis varige behandlingsløsning ikke kan være klar til driftsstart pr.1. januar 2023, kan afgive tilbud ved at tilbyde en midlertidig behandlingsløsning for perioden fra driftsstart til idriftsættelsen af den varige behandlingsløsning. Denne periode må højst være 12 måneder.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 30 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90510000 Bortskaffelse og behandling af affald
90500000 Tjenesteydelser i forbindelse med affald
90513000 Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald
90514000 Affaldsgenvinding
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK014 Bornholm
Hovedudførelsessted:

Bornholm

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Bornholm Regionskommune, Bornholms Affaldsbehandling, herefter BOFA, udbyder kontrakt om behandling af Madaffald (KOD).

Kontrakten vedrører behandling af Madaffald (KOD), der indsamles via BOFAs indsamlingsordning for husstande og tilmeldte virksomheder på Bornholm, i perioden fra 1. januar 2023 til 31. marts 2032, med mulighed for BOFA til at forlænge kontrakten i op til to gange ét år.

Der stilles ikke krav om en bestemt behandlingsteknologi, men behandlingen skal sikre en høj reel genanvendelse af det indsamlede Madaffald (KOD) og foregå i overensstemmelse med alle relevante myndighedskrav og inden for rammerne af de anvendte behandlingsanlægs miljøgodkendelser.

Virksomheder, som ønsker at afgive tilbud, men hvis varige behandlingsløsning ikke kan være klar til driftsstart pr.1. januar 2023, kan afgive tilbud ved at tilbyde en midlertidig behandlingsløsning for perioden fra driftsstart til idriftsættelsen af den varige behandlingsløsning. Denne periode må dog højst være 12 måneder.

Kontrakten omfatter behandling af en årlig mængde Madaffald (KOD) på 3.000 ton +/- 25 %, idet BOFA garanterer for betaling af behandling af mindst 3.000 ton årligt. Eventuelle mængder af Madaffald (KOD), der måtte overstige 3.750 ton (3.000 ton + 25 %) på et kalenderår, vil også være omfattet af kontrakten, hvis det accepteres af Behandleren (den vindende tilbudsgiver).

Tilbudsgiver kan afgive op til tre sideordnede tilbud på kontrakten.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Miljø / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Arbejdsmiljø / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 60
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 30 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2023
Slut: 31/03/2032
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten forventes underskrevet i umiddelbar forlængelse af udløb af standstill-perioden. Kontraktens varighed efter pkt. II.2.7) angiver driftsperioden

BOFA har option på at forlænge driftsperioden og dermed kontrakten i op til to gange ét år.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

BOFA har option på at forlænge kontrakten i op til to gange ét år.

BOFA har mulighed for og umiddelbar forventning om at indgå i udviklingssamarbejde med Behandleren. Behandleren vil i givet fald modtage særskilt betaling herfor.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal udfylde ESPD med oplysning om sin egenkapital i det ved tilbudsfristen senest afsluttede og reviderede årsregnskab

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et krav, at tilbudsgiver har en positiv egenkapital i det ved tilbudsfristen senest afsluttede og reviderede årsregnskab.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal udfylde ESPD med oplysning om referencer og behandlingskapacitet

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et krav, at tilbudsgiver oplyser mindst én reference vedrørende forbehandling og/eller behandling af Madaffald (KOD) eller spildevand for kommuner eller andre offentlige myndigheder, som er udført eller afsluttet inden for de seneste 3 år.

Kravet kan opfyldes gennem et forsknings- og/eller udviklingsprojekt om behandling af Madaffald (KOD), inkl. eventuel relevant forbehandling, under forudsætning af, forsknings- og/eller udviklingsprojektet:

• Har fået økonomisk støtte fra nationale puljer som eksempelvis GUDP (Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram), MUDP (Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram), EU-puljer som Horizon 2020, LIFE eller tilsvarende puljer,

• Vedrører den samme behandlingsteknologi, som den tilbudte, varige behandlingsløsning, og

• Har været medvirkende til, at behandlingsteknologien nu befinder sig på niveau 8 eller 9 i forhold til TRL-skalaen (Technology Readiness Level)

Det er desuden at krav, at tilbudsgiver kan disponere over modtageanlæg med processer til behandling (inkl. eventuel nødvendig forbehandling) af minimum 3.000 tons Madaffald (KOD) årligt ved driftsstart pr. 1. januar 2023.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Vilkårene i den udbudte kontrakt fremgår af udbudsmaterialets udkast til kontrakt. Tilbudsgiver bør være særligt opmærksom på, at kontrakten er uopsigelig fra tilbudsgivers side og bl.a. indeholder en arbejdsklausul og vilkår om bod ved visse former for misligholdelse.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 18/02/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 18/02/2022
Tidspunkt: 12:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der vil ikke være adgang for tilbudsgiver til at overvære åbningen af de indkomne tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Ved udbuddet gælder alle frivillige udelukkelsesgrunde i udbudsloven.

Forud for tildeling af kontrakten vil BOFA indhente dokumentation for oplysningerne i ESPD fra den tilbudsgiver, som BOFA har til hensigt at tildele kontrakten.

Som dokumentation for ikke at være omfattet af udelukkelsesgrunde kan virksomheder, der er etableret i Danmark, anvende en Serviceattest fra Erhvervsstyrelsen. Serviceattesten skal indeholde oplysninger fra Politiet (kriminalregisteret), ATP, Skatteforvaltningen og skifteret-ten. Serviceattesten må ikke være mere end 3 måneder gammel.

For virksomheder, der ikke er etableret i Danmark, henvises til udbudslovens §153.

Som dokumentation for opfyldelse af krav til økonomisk og finansiel formåen kan tilbudsgiver fremlægge årsregnskab eller uddrag heraf fra det ved tilbudsfristen senest afsluttede og reviderede regnskabsår.

Såfremt dette ikke er muligt, kan tilbudsgiver fremlægge en relevant erklæring fra revisor eller tilsvarende eller ethvert andet dokument, som BOFA vurderer passende.

Som dokumentation for opfyldelse af egnethedskrav til teknisk og faglig formåen forventer BOFA at efterspørge:

• Kontaktoplysninger (telefonnummer og e-mailadresse) til kontaktperson hos den/de kunder og/eller tilskudsgivere, som tilbudsgiver har oplyst som reference i ESPD (hvis kontaktoplysningerne ikke fremgår af ESPD)

• Relevant dokumentation for tilbudsgivers råderet over anlægskapacitet til behandling, inkl. eventuel relevant forbehandling, af minimum 3.000 tons madaffald (KOD) årligt ved starten af driftsperioden pr. 1. januar 2023, fx i form af

• Uddrag af aftale eller underskrevet erklæring fra ejer af eksisterende behandlings- og eventuelt forbehandlingsanlæg, som tilbudsgiver har indgået aftale med om behandlingskapacitet

• Erklæring på tro og love eller tilsvarende fra tilbudsgiver om ledig behandlingskapacitet i tilbudsgivers eksisterende behandlings- og eventuelt nødvendigt forbehandlingsanlæg

• Erklæring på tro og love eller tilsvarende fra tilbudsgiver om behandlingskapacitet dedikeret til BOFA i fremtidigt behandlingsanlæg, inkl. eventuel nødvendig forbehandling, samt oplysninger/dokumentation til understøttelse af, at den fremtidige behandlingsløsning kan idriftsættes senest ved starten af driftsperioden.

Tilbudsgiver er ikke forpligtet til at fremlægge dokumentation for oplysninger, som BOFA selv kan indhente via adgang til en national database. Tilbudsgiver bedes dog i så fald oplyse, hvor denne dokumentation kan findes.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til § 7, stk. 2, i lov nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud skal eventuel klage over udbuddet, herunder BOFAs tildelingsbeslutning, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden for 45 kalenderdage efter, at BOFAhar offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om indgåelse af den udbudte kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Klageren skal senest samtidig med indgivelsen af klagen skriftligt underrette BOFA om klagen, og om hvorvidt den er indgivet i standstill-perioden, jf. nærmere § 6, stk. 4, i lov om Klagenævnet for Udbud.

Det er forbundet med et gebyr på 20.000 DKK at indgive klage til Klagenævnet for Udbud. Gebyret skal som udgangspunkt betales samtidig med indgivelsen af klagen.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/01/2022

Send til en kollega

0.032