23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2015/S 224-408032
Offentliggjort
19.11.2015
Udbudstype
Offentligt udbud

Bestilling af materiale

Addresse
Silkeborg Spildevand A/S
Ege Allé 300
Att: Heidi Laursen
8600 Silkeborg
Telefon: +45 89206481
Mailadresse: hkl@silkeborgforsyning.dk
Fax: +45 89206464

Indlevering af tilbud

Til
06.01.2016 Kl. 12:00

Addresse
Silkeborg Spildevand A/S
Ege Allé 300
Att: Heidi Laursen
8600 Silkeborg
Telefon: +45 89206481
Mailadresse: hkl@silkeborgforsyning.dk
Fax: +45 89206464

Udbyder

Silkeborg Spildevand A/S

Rammeaftale for tømning af bundfældningstanke for Silkeborg Spildevand A/S


Silkeborg Spildevand A/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Silkeborg Spildevand A/S
Ege Allé 300
Att: Heidi Laursen
8600 Silkeborg
DANMARK
Telefon: +45 89206481
Mailadresse: hkl@silkeborgforsyning.dk
Fax: +45 89206464

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://silkeborgforsyning.dk/

Elektronisk adgang til oplysninger: http://Silkeborgforsyning.dk

Yderligere oplysninger fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.3) Hovedaktivitet
Miljø
Boliger og offentlige faciliteter
I.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1) Beskrivelse
II.1.1) Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Rammeaftale for tømning af bundfældningstanke for Silkeborg Spildevand A/S.
II.1.2) Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 16: Kloakering og affaldsbortskaffelse; rensning og lignende tjenesteydelser
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Silkeborg Kommune.

NUTS-kode DK042

II.1.3) Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale
II.1.4) Oplysninger om rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør

Rammeaftalens varighed

Varighed i år: 4

Anslået samlet værdi af indkøbene i hele rammeaftalens løbetid

Anslået værdi eksklusive moms: 7 500 000 DKK
II.1.5) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Årlig tømning af ca. 4 500 bundfældningstanke i Silkeborg Kommune inkl. bortskaffelse af slam herfra.. Med tilbagefyldning af vand (KSA-system) og elektronisk indberetning. Tømning starter 1.3.2016.
II.1.6) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

90460000

II.1.7) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.1.8) Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.1.9) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2) Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1) Samlet mængde eller omfang:
Årlig tømning af ca. 4 500 bundfældningstanke og bortskaffelse af slam herfra.
Anslået værdi eksklusive moms: 7 500 000 DKK
II.2.2) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af disse optioner: Mulighed for forlængelse af med 1 år x 2.
Foreløbig tidsplan for anvendelse af disse optioner:
måneder: 12 (fra tildeling af kontrakten)
II.2.3) Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Antal gange, der er mulighed for forlængelse: 2
Hvis der er tale om indkøbs- eller tjenesteydelseskontrakter, der kan forlænges: anslået tidsramme for efterfølgende kontakter:
måneder: 48 (fra tildeling af kontrakten)
II.3) Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Varighed i måneder: 48 (fra tildeling af kontrakten)

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Kontraktbetingelser
III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
250 000 DKK i 1 år efter arbejdets færdiggørelse. Nærmere krav fremgår af udbudsmaterialet.
III.1.2) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Betaling sker månedsvis bagud i forhold til leverede ydelser.
III.1.3) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
Såfremt den bydende er et konsortium eller sammenslutning, skal deltagere påtage sig solidarisk ansvar og udpege en befuldmægtiget, som ordregiver med bindende virkning for sammenslutningen kan indgå aftaler med.
III.1.4) Andre særlige vilkår
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: nej
III.2) Betingelser for deltagelse
III.2.1) De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Tro og love-erklæring om ubetalt forfalden gæld til det offentlige.
Erklæring til hindring af sort arbejde.
III.2.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
III.2.3) Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
Referencer fra lignende opgaver udført indenfor de seneste 3 år.
III.2.4) Oplysning om reserverede kontrakter
III.3) Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1) Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession: ja
Henvisning til den relevante lov eller administrative bestemmelse: Virksomheden skal råde over tilladelse til erhvervsmæssig godskørsel for fremmed regning jf. lov nr. 1086 af 8. september om godskørsel med senere ændringer og tilføjelser.
III.3.2) Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen
Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen: nej

Del IV: Procedure

IV.1) Type procedure
IV.1.1) Type procedure
Offentlig
IV.1.2) Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
IV.1.3) Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2) Tildelingskriterier
IV.2.1) Tildelingskriterier
Laveste pris
IV.2.2) Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3) Administrative oplysninger
IV.3.1) Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
IV.3.2) Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej
IV.3.3) Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
Skal der betales for dokumenterne?: nej
IV.3.4) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
6.1.2016 - 12:00
IV.3.5) Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
dansk.
IV.3.7) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
dage: 20 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.3.8) Åbning af bud
Der må være personer til stede under åbningen af bud: nej

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.3) Yderligere oplysninger
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud
Erhvervsstyrelsen, Langelinie Allé 17
2100 København Ø
DANMARK
Mailadresse: klfut@erst.dk
Telefon: +45 35291095
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
Fax: +45 35291001

VI.4.2) Indgivelse af klager
VI.4.3) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
DANMARK
Mailadresse: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://kfst.dk
Fax: +45 41715150

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16.11.2015

Send til en kollega

0.047