23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 250-662811
Offentliggjort
24.12.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Odense Kommune

Udbud af arbejdsbeklædning til sundhedsfagligt personale


Odense Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Odense Kommune
CVR-nummer: 35209115
Postadresse: Flakhaven 2
By: Odense C
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Søren Tuemand
E-mail: soetu@odense.dk
Telefon: +45 23991613
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.odense.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/808310f3-6a36-467d-8221-46894e959b3d/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/808310f3-6a36-467d-8221-46894e959b3d/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/808310f3-6a36-467d-8221-46894e959b3d/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af arbejdsbeklædning til sundhedsfagligt personale

II.1.2) Hoved-CPV-kode
98310000 Vask og rensning
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører levering af vask og af leje af arbejdsbeklædning til sundhedsfagligt personale i Odense Kommune. Aftalen omfatter den komplette varetagelse af leje og vask af beklædning på leverandørens vaskeri, herunder afhentning og tilbagelevering af beklædning, samt logistikken mellem vaskeriet og angivne afhentningssteder i Odense Kommune.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 48 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
18100000 Erhvervsbeklædning, særlig arbejdsbeklædning og tilbehør
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører levering af vask og af leje af arbejdsbeklædning til sundhedsfagligt personale i Odense Kommune, jf. punkt 2. i udbudsbetingelser. Aftalen omfatter den komplette varetagelse af leje og vask af beklædning på leverandørens vaskeri, herunder afhentning og tilbagelevering af beklædning, samt logistikken mellem vaskeriet og angivne afhentningssteder i Odense Kommune. De af udbuddets omfattede enheder og institutioner, samt afhentnings- og leveringssteder i Odense Kommune fremgår af Bilag 2. Aftalen omfatter ca. 2.300 faste medarbejdere og ca. 450 anvendte vikarer, jf. Bilag A – Tilbudslisten, fane ”Forbrugsopgørelse”. Levering af vask og leje af beklædning til sundhedsfagligt personale skal ske i overensstemmelse med Bilag 1 - kravspecifikationen, og Bilag A - Tilbudslisten, i nærværende udbudsmateriale.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 48 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 72
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal angive sin årlige omsætning i de seneste 3 disponible regnskabsår. Dette gøres i ESPD’et i Ethics.

Såfremt tilbudsgiver er nystartet og derfor ikke har 3 disponible regnskaber, skal tilbudsgiver oplyse den årlige omsætning fra de disponible regnskaber tilbudsgiver måtte have, fx seneste 2 eller 1 disponibelt regnskabsår. Har tilbudsgiver slet ingen disponible regnskaber, kan tilbudsgiver dokumentere sin økonomiske og finansielle formåen ved ethvert andet dokument, som ordregiver vurderer passende

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav til økonomisk og finansiel formåen, jf. Udbudslovens § 142: Tilbudsgivers omsætning skal i det seneste disponible regnskabsår eller som gennemsnitlige i de 3 seneste regnskabsår udgøre minimum 10 mio. kr. inden for kontraktens område. Ved kontraktens område forstås levering af en totalløsning på en leje- og vaskeydelse af beklædning på leverandørens vaskeri, herunder afhentning og tilbagelevering af beklædning, samt logistikken mellem vaskeriet og angivne afhentningssteder. Tilbudsgiver skal afgive oplysninger herom i ESPD’ens afsnit ”Udvælgelseskriterier”.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav til teknisk og faglig formåen, jf. Udbudslovens § 143:

• Tilbudsgiver skal angive 3 sammenlignelige referencer, der ikke er ældre end 3 år fra tilbudsfristens dato.

• Med sammenlignelige referencer menes enhver form for vask og leje af arbejdsbeklædning på leverandørens vaskeri, herunder afhentning og tilbagelevering af beklædning, samt logistikken mellem vaskeriet og angivne afhentningssteder.

• Angives der flere end 3 referencer, vil ordregiver alene tage udgangspunkt i de 3 første af de af tilbudsgiver anførte referencer i Ethics. Bemærk at hvis tilbudsgiver udgør et konsortium eller baserer sig på andres tekniske formåen, jf. pkt. 8.4 og 8.5, må der samlet angives 3 referencer.

• Det er et krav at tilbudsgiver selv har udført arbejdet. Såfremt tilbudsgiver ikke selv har udført arbejdet, skal denne støtte sig på evt. underleverandørers referencer, jf. pkt. 8.5.

• Referencerne skal vedrøre løbende samarbejder, f.eks. en flerårig kontrakt/rammeaftale og således ikke enkeltstående arbejder.

• Referencerne skal have været i drift i minimum 6 måneder fra tilbudsfristens dato.

Det er vigtigt, at tilbudsgiver afgiver så præcise oplysninger som muligt, og laver en fyldestgørende beskrivelse af referencerne, så det er klart, hvad det pågældende arbejde er. Ordregiver forbeholder sig retten til at rette henvendelse til de anførte referencer, hvorfor der skal oplyses navn og telefonnummer på en kontaktperson.

Tilbudsgiver skal afgive oplysninger herom i ESPD’ens afsnit ”Udvælgelseskriterier”.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav til teknisk og faglig formåen, jf. Udbudslovens § 143:

• Tilbudsgiver skal angive 3 sammenlignelige referencer, der ikke er ældre end 3 år fra tilbudsfristens dato.

• Med sammenlignelige referencer menes enhver form for vask og leje af arbejdsbeklædning på leverandørens vaskeri, herunder afhentning og tilbagelevering af beklædning, samt logistikken mellem vaskeriet og angivne afhentningssteder.

• Angives der flere end 3 referencer, vil ordregiver alene tage udgangspunkt i de 3 første af de af tilbudsgiver anførte referencer i Ethics. Bemærk at hvis tilbudsgiver udgør et konsortium eller baserer sig på andres tekniske formåen, jf. pkt. 8.4 og 8.5, må der samlet angives 3 referencer.

• Det er et krav at tilbudsgiver selv har udført arbejdet. Såfremt tilbudsgiver ikke selv har udført arbejdet, skal denne støtte sig på evt. underleverandørers referencer, jf. pkt. 8.5.

• Referencerne skal vedrøre løbende samarbejder, f.eks. en flerårig kontrakt/rammeaftale og således ikke enkeltstående arbejder.

• Referencerne skal have været i drift i minimum 6 måneder fra tilbudsfristens dato.

Det er vigtigt, at tilbudsgiver afgiver så præcise oplysninger som muligt, og laver en fyldestgørende beskrivelse af referencerne, så det er klart, hvad det pågældende arbejde er. Ordregiver forbeholder sig retten til at rette henvendelse til de anførte referencer, hvorfor der skal oplyses navn og telefonnummer på en kontaktperson.

Tilbudsgiver skal afgive oplysninger herom i ESPD’ens afsnit ”Udvælgelseskriterier”.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Arbejdsklausul, beskæftigelsesklausul og innovationsklausul finder anvendelse.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 181-470413
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 27/01/2022
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 27/01/2022
Tidspunkt: 10:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/12/2021

Send til en kollega

0.063