23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 250-662664
Offentliggjort
24.12.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Billund Kommune

Opdateringer

Annullering
(11.03.2022)

Billund Kommune hat set sig nødsaget til at annullere sit offentlige udbud af indsamling og transport af genbrugsaffald, mad- og restaffald og farligt affald fra husholdninger for Billund Kommune, da Billund Kommune har konstateret uhensigtsmæssigheder i udbudsmaterialet.

Offentligt udbud af indsamling og transport af genbrugsaffald, mad- og restaffald og farligt affald fra husholdninger for Billund Kommune


Billund Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Billund Kommune
Postadresse: Jorden Rundt 1
By: Grindsted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 7200
Land: Danmark
Kontaktperson: Kadir Atsiz
E-mail: kontakt@tohv.dk
Telefon: +45 53383658
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/a8a86498-754a-4433-90d0-f3bbab5bf1b0/homepage
Internetadresse for køberprofilen: https://billund.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/a8a86498-754a-4433-90d0-f3bbab5bf1b0/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/a8a86498-754a-4433-90d0-f3bbab5bf1b0/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/a8a86498-754a-4433-90d0-f3bbab5bf1b0/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Offentligt udbud af indsamling og transport af genbrugsaffald, mad- og restaffald og farligt affald fra husholdninger for Billund Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Nærværende udbud vedrører indsamling og transport af genbrugsaffald, madaffald, restaffald og farligt affald fra husholdninger for Billund Kommune.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90500000 Tjenesteydelser i forbindelse med affald
90511000 Indsamling af affald
90512000 Transport af affald
90511200 Indsamling af husholdningsaffald
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

Billund Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter indsamling og transport af en række affaldsfraktioner herunder genbrugsaffald, madaffald, restaffald og farligt affald samt batterier og småt elektronik i Billund Kommune.

Der er i alt 13.878 opsamlingsenheder fra husstande herunder parcelhuse, rækkehuse, etageboliger, sommerhuse, landbrugsejendomme, offentlige institutioner og private virksomheder, der er tilmeldt indsamlingsordningen.

Affaldsfraktionerne omfatter følgende:

-Madaffald

-Restaffald

-Glas

-Metal

-Pap

-Papir

-Plast (hård og blød plast)

-Tekstil

-Mad- og drikkekartoner

-Miljøfarligt affald

Opgaven med indsamling og transport af ovenstående affaldsfraktioner skal i henhold til kontrakten starte den 01.03.2023. Ordregiver gør opmærksom på, at der vil være en indkøringsperiode på tre (3) måneder.

Ordregiver har valgt ikke at udbyde særskilte delaftaler. Ordregiver har, med baggrund i økonomiske forhold skønnet, at der med en samlet aftale kan opnås mere fordelagtige priser. Af hensyn til kvaliteten og sammenhængen i den samlede udbudte opgave vurderes det hensigtsmæssigt med én samlet Kontrakt, ligesom en opdeling, ud fra et markedsmæssigt forhold, ikke skønnes at give yderligere virksomheder – herunder SMV – mulighed for at afgive tilbud

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Opgaveløsning / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 50
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 60
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Herudover har Ordregiver mulighed for at forlænge i op til 3 x 12 måneder. Forlængelsen sker på uændret aftalevilkår. Meddelelse herom gives til Leverandøren senest seks (6) måneder før aftaleperiodens udløb, i modsat fald ophører Aftalen uden særskilt opsigelse.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Leverandøren skal i denne forbindelse afgive en tømningspris som en option, såfremt Ordregiver udskifter nuværende dobbeltsækkestativer med 240L beholdere til indsamling af mad- og restaffald.

Som option skal Leverandøren omdele informationsmateriale.

Som option skal Leverandøren endvidere tilbyde minimum (1) renovationsbil (2-kammeret) med el-drift (eldreven renovationsbil) til indsamling af mad- og restaffald, som er tiltænkt i Grindsted og Billund by.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbuddet skal bestå af Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD), hvor de efterspurgte informationer jf. del III. punkt A, B, C og D skal oplyses.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders kapacitet, eller udgør en sammenslutning af virksomheder(konsortier), skal der afleveres flere ESPD'er.

Tilbudsgiver skal udfylde følgende i ESPD'ets del II: Oplysninger om den økonomiske aktør:

Punkt A: Oplysninger om den økonomiske aktør, herunder oplysning om, hvilken delaftale ansøger ønsker at ansøge på.

Punkt B: Oplysninger om den økonomiske aktørs repræsentanter.

Punkt C: Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet.

Punkt D: Oplysninger om underleverandører, hvis kapacitet den økonomiske aktør ikke baserer sig på.

Tilbudsgiver skal udfylde følgende i ESPD'ets del III: Udelukkelsesgrunde, hvor ansøger skal bekræfte, at ansøgerikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1-3 og § 136:

Punkt A: Grunde vedr. straffedomme,

Punkt B: Grunde vedr. betaling af skatter og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger: Hvis der er udestående betalinger oplyses ”Ja” og det udestående beløb oplyses.

Tilbudsgiver skal under ESPD'ets del III, punkt C bekræfte, at denne ikke er omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 137, stk. 1:

- Forhold vedr. insolvens/konkurs el. lign., jf. nr. 2,

- Alvorlige pligtforsømmelser, jf. nr. 3.

- Aftale med henblik på konkurrencefordrejning, jf. nr. 4,

- Mislighold af tidligere offentlig kontrakt, jf. nr. 5,

- Uretmæssig påvirkning af ordregivers beslutningsproces, jf. nr. 6,

Tilbudsgivere, der er omfattet af en eller flere af de anførte udelukkelsesgrunde, vil blive udelukket fra deltagelse og vil således ikke komme i betragtning til den udbudte kontrakt. Dette gælder dog ikke hvis tilbudsgiver kan fremvise dokumentation for selvrenselse jf. udbudslovens §138. Såfremt en sammenslutning (eksempelvis et konsortium) afgiver tilbud, skal dette oplyses under ESPD del ll, punkt A. Herudover skal samtlige deltagere i sammenslutningen, udfylde et særskilt og individuelt ESPD for den enkelte deltager i sammenslutningen i overensstemmelse med nærværende udbudsbetingelser.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen vedlægges et særskilt udfyldt ESPD med de oplysninger, der anmodes om i del ll, punkt A og B, Del lll samt del IV, for hver af de pågældende enheder, som tilbudsgiver baserer sig på. Del IV skal udfyldes for så vidt angår de forhold, som tilbudsgiver baserer sin egnethed på. Den støttende enhed skal vedlægge et underskrevet ESPD.

ESPD'et er en egen-erklæring, der fungerer som foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver, andre enheder eller sammenslutningen opfylder kriterierne med hensyn til udelukkelse, egnethed og udvælgelse. Disse oplysninger skal senere verificeres.

Tilbudsgiver og/eller dennes underleverandør(er) skal oplyse følgende tilladelser og registreringer under ESPD

Del IV: Udvælgelseskriterier, punkt A: Egnethed:

— Tilladelse til godskørsel for fremmed regning (Vognmandstilladelse)

— Registreret som transportør i ADR (Affaldsdataregistret).

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver og/eller dennes underleverandør(er) kan fremlægge dokumentation for

ovenstående vognmandstilladelse samt registrering som transportør i ADR (Affaldsdataregistret).

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal oplyse ”Samlet årsomsætning” for hvert af de seneste to (2) afsluttede regnskaber ved tidspunktet for tilbudsfrist.

-Tilbudsgiver trykker på ”+” i ESPD’et, Del IV, punkt B for at få mulighed for at udfylde flere omsætningstal

Tilbudsgiver skal ligeledes oplyse egenkapitalen som ”Finansielt nøgletal" for hvert af de seneste to (2) afsluttede regnskabsår ved tidspunktet for tilbudsfrist, hvilket oplyses under ”Beskrivelse”.

-Egenkapitalen skal beregnes og oplyses efter metoden angivet i Årsregnskabslovens § 25 (LBK nr. 838 af 08/08/2019).

-Tilbudsgiver trykker på ”+” i ESPD’et, Del IV, punkt for at få mulighed for at udfylde flere nøgletal.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at årsomsætningen er på mindst 15 mio. kr. for hvert af de to (2) anførte afsluttede regnskabsår.

Det er et mindstekrav, at egenkapitalen er på mindst 10 mio. kr. for hvert af de seneste to (2) afsluttede regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal anføre de op til fem (5) referencer, som tilbudsgiver finder mest sammenlignelige med nærværende udbud jf. bekendtgørelsens punkt II.2.4):og som alene eller sammen opfylder mindstekravene jf. sidste bullet. Se nedenstående punkt i forhold til, hvad Ordregiver forstår som en ”sammenlignelig” reference.

•Hvis der oplyses flere referencer, vurderer Ordregiver alene på de fem (5) nyeste referencer. Ved nyeste forstås uafsluttede referencer eller referencer med ophør nærmest tilbudsfristen. Hvis flere referencer er uafsluttede, vurderer Ordregiver på referencerne med nyeste startdato.

•Tilbudsgiver trykker på ”+” for at få mulighed for at udfylde flere referencer.

•Referencerne skal være udført inden for de seneste tre (3) år regnet fra datoen for tilbudsfristens udløb.

•Ordregiver vil se bort fra referencer, der er afsluttet mere end tre (3) år før tilbudsfristen.

•For referencer med startdato der er ældre, men hvor der er afsluttet ydelser (delopgaver) indenfor de seneste tre (3) år, vil Ordregiver alene vurdere på de ydelser (delopgaver), som Tilbudsgiver har løst inden for de seneste tre (3) år regnet fra tilbudsfristens udløb. Det er Tilbudsgivers ansvar at udspecificere indholdet af referencen, så det tydeligt fremgår, hvilke ydelser (delopgaver) det drejer sig om.

Referencerne skal indeholde følgende:

1.Beskrivelse: Beskrivelse af opgaven/opgaverne med fokus på de elementer, som gør referencen sammenlignelig og konditionsmæssig i forhold til mindstekravene jf. bullet vedr. mindstekrav. Der kan desuden i beskrivelsen oplyses den/de periode(r), hvor opgaven har været udført (start- og slutdatoer).

2.Dato: Dato for opstart (startdato) samt dato for færdiggørelsen (slutdato) af den seneste opgave, der er anført under ”Beskrivelse”. For referencer som endnu ikke er afsluttet efterlades feltet ”Slutdato” blankt/tomt.

3.Modtagere: Kundenavn inkl. kontaktperson og telefonnummer på denne.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at der kan fremvises én (1) sammenlignelig reference udført indenfor de seneste tre (3) år, hvor referencen omfatter indsamling og transport af mad- og restaffald og genbrugsaffald for en kommunal offentlig myndighed med minimum 10.000 afhentningsadresser.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Jf. Kontrakten stilles der krav om bod samt indeholder kontrakten ligeledes sociale, arbejds- og miljøklausuler.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 31/01/2022
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 31/01/2022
Tidspunkt: 10:00
Sted:

Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Ordregiver forbeholder sig ret til at anmode tilbudsgiver om at godtgøre, at samme juridiske enheds deltagelse i flere tilbud ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgiveres tilbud, herunder at der ikke følges en praksis, som kan true gennemsigtigheden og fordreje konkurrencen mellem de bydende. Såfremt dette ikke kan godtgøres, forbeholder Ordregiver sig ret til at afvise sådanne tilbudsgivere. Tilbudsgivere opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder afklaret ved at stille spørgsmål til udbuddet.

— Såfremt Tilbudsgiver har spørgsmål til Ordregiver, kan disse stilles via kommunikationsfanen ved anvendelse af knappen ”Send Spørgsmål”.

— Herefter udfyldes dialog boksen med henvisning og spørgsmålet. Ved at klikke på ”Send” fremsendes spørgsmålet til Ordregiver.

— Ordregiver besvarer spørgsmål ved at uploade et spørgsmål & svar-dokument i boksen

”Udbudsdokumenter”.

Det er Tilbudsgivers eget ansvar at holde sig ajour med materialet i ETHICS.

I henhold til tidsplanen vil spørgsmål modtaget inden spørgefristen blive besvaret af Ordregiver, hvorimod spørgsmål modtaget efter spørgefristens udløb, alene vil blive besvaret, såfremt spørgsmålets karakter ikke gør det uforholdsmæssigt byrdefuldt for Ordregiver at besvare spørgsmålet inden svarfristen.

Spørgsmål modtaget senere end 7 dage inden henholdsvis ansøgningsfristen, jf. Del IV, og tilbudsfristen vil som udgangspunkt ikke blive besvaret.

Tilbudsgiver, Andre Enheder og Sammenslutninger, på Ordregivers opfordring, fremlægge dokumentation i henhold til udbudslovens § § 144 og 152 for de oplysninger, som er afgivet i ESPD’et. Nedenfor beskrives det, hvorledes denne dokumentation skal fremlægges.

Hvis Tilbudsgiver, Sammenslutningens deltagere eller Andre Enheder er fra Danmark fremlægges dokumentationen i form af en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen. Serviceattesten skal indeholde oplysninger fra:

Skifteretten v. Domstolsstyrelsen

Skatteforvaltningen

ATP

Politiet (Kriminalregistret)

Bemærk, at der skal udfyldes og underskrives en ”samtykkeerklæring”, der skal uploades i forbindelse medbestillingen af serviceattesten.

Serviceattesten bestilles på følgende hjemmeside:

https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Anmod_om_serviceattest. Serviceattesten må maksimalt være seks (6) måneder gammel regnet fra fristen for fremsendelse af Serviceattesten, som fastsat af Ordregiver i opfordringsskrivelsen.

Til orientering er behandlingstiden hos Erhvervsstyrelsen ca. to (2) uger fra bestilling af Serviceattesten er modtaget. Hvis Tilbudsgiver, en eller flere af deltagerne i Sammenslutningen eller Andre Enheder ikke er fra Danmark, skal denne som udgangspunkt fremlægge de former for dokumentation, som fremgår af e-Certis. eCertis er et online informationssystem, som skal benyttes til at finde frem til den rette dokumentation, der skal anvendes af EU-medlemslandene i forbindelse med udbud. Såfremt disses lande ikke udsteder de relevante certifikater eller dokumenter, eller dækker disse ikke alle de relevante tilfælde, kan de erstattes af en erklæring under ed. Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kan der i stedet anvendes en erklæring på tro og love.

Verifikation af afgivne oplysninger i ESPD’ets del IV – udvælgelseskriterier sker på følgende måde:

Dokumentation for tilladelse til vognmandskørsel samt registrering i ADR-register medmindre ordregiver kan skaffe de oplysninger direkte gennem adgang til en national database eller er i besiddelse af den fornødne dokumentation fra tidligere udbudsprocedurer

Oplysninger om økonomiske nøgletal kan ske via årsregnskaber eller fremlæggelse af en erklæring om den tilbudsgivers samlede omsætning, medmindre ordregiver kan skaffe de relevante oplysninger direkte gennem adgang til en national database eller ordregiver allerede er i besiddelse af den fornødne dokumentation fra tidligere gennemførte udbudsprocedurer.

Der er ikke krav om, at oplysninger om referencer skal verificeres.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til § 7, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud (i det følgende benævnt ”Lov om Klagenævnet for Udbud”), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for

beslutningen.

2) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

3) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

4) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk.

4.

5) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt. En klage over at ordregiveren i strid med udbudsloven eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren i henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 4 har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4 skal klageren senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på: www.naevneneshus.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/12/2021

Send til en kollega

0.093