23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 250-662583
Offentliggjort
24.12.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Miljøstyrelsen

Kortlægning af havbunden i beskyttede områder


Miljøstyrelsen

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Miljøstyrelsen
CVR-nummer: 25798376
Postadresse: Tolderlundsvej 5
By: Odense C
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Nicolaj Lundberg Aaskoven
E-mail: nilun@mst.dk
Telefon: +45 72543406
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/169889664.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.mst.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/169889664.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/169889664.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Kortlægning af havbunden i beskyttede områder

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90721000 Tjenesteydelser i forbindelse med miljøbeskyttelse
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Miljøstyrelsen ønsker i 2022-2023 at kortlægge havbunden i 4 områder i farvandet omkring Bornholm, som sammen med 9 andre områder omkring Bornholm og i Nordsøen, i et udkast til den kommende havplan, er udpeget til beskyttede områder - blandt andet med det formål, at fastsætte en baseline for naturtilstanden i de udpegede områder.

Kortlægningen skal resultere i kort over udbredelse af substrattyper og de såkaldte overord-nede habitattyper, der anvendes under havstrategidirektivet, samt naturtyper under habitat-direktivet. Herunder kortlægges og beskrives artssammensætningen og -diversiteten af flora og fauna på de forskellige bundtyper.

Der er afsat en fast pris til opgaven på 6.390.000 DKK (ekskl. moms), hhv. 5.790.000 DKK (ekskl. moms) i 2022 og 600.000 DKK (ekskl. moms) i 2023. Opgaven er nærmere beskrevet i bilag 1, kravspecifikationen.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 6 390 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71351000 Geologisk, geofysisk og anden videnskabelig efterforskning
71351200 Geologisk og geofysisk rådgivning
71351210 Geofysisk rådgivningvirksomhed
71351910 Geologiske tjenester
71351913 Geologiske efterforskningstjenester
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Miljøstyrelsen ønsker i 2022-2023 at kortlægge havbunden i 4 områder i farvandet omkring Bornholm, som sammen med 9 andre områder omkring Bornholm og i Nordsøen, i et udkast til den kommende havplan, er udpeget til beskyttede områder - blandt andet med det formål, at fastsætte en baseline for naturtilstanden i de udpegede områder.

Kortlægningen skal resultere i kort over udbredelse af substrattyper og de såkaldte overord-nede habitattyper, der anvendes under havstrategidirektivet, samt naturtyper under habitat-direktivet. Herunder kortlægges og beskrives artssammensætningen og -diversiteten af flora og fauna på de forskellige bundtyper.

Der er afsat en fast pris til opgaven på 6.390.000 DKK (ekskl. moms), hhv. 5.790.000 DKK (ekskl. moms) i 2022 og 600.000 DKK (ekskl. moms) i 2023. Opgaven er nærmere beskrevet i bilag 1, kravspecifikationen.

Kontrakten er ikke opdelt i særskilte delkontrakter, jf. udbudsbekendtgørelsens punkt II.1.6, da det er vigtigt for projektet at kun én leverandør udfører opgaven, for dermed at sikre en ensartethed i kortlægningen af havbunden.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Metode og opgaveløsning / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Faglige kompetencer / Vægtning: 30
Omkostningskriterium - Navn: Sejllinjeafstand, punktundersøgelser, bundfauna og multibeam / Vægtning: 40
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 6 390 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 08/03/2022
Slut: 02/03/2023
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Kontrakten er ikke opdelt i særskilte delkontrakter, jf. udbudsbekendtgørelsens punkt II.1.6, da det er vigtigt for projektet at kun én leverandør udfører opgaven, for dermed at sikre en ensartethed i kortlægningen af havbunden.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

1. Tilbudsgivers samlede årsomsætning i det seneste disponible regnskabsår

2. Relevant erhvervsansvarsforsikring

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som mindstekrav for Tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen kræves: en samlet årlig omsætning på mindst DKK 3 mio. i det seneste disponible regn-skabsår.

Leverandøren skal i hele Kontraktperioden og et år efter Kontraktens ophør opretholde en professionel erhvervsansvarsforsikring til dækning af krav svarende til 2 gange Vederlaget.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

En liste med de 3 betydeligste leverancer af lignende tjenesteydelser som den udbudte kon-trakt, der er udført inden for de seneste 3 år (regnet fra tilbudsfristen) med angivelse af beløb, datoer og modtagere, såvel offentlige som private.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ordregivers mindstekrav til den økonomiske aktørs tekniske og faglige formåen er minimum 3 og maksimalt 5 relevante referencer fra leverancer af lignende tje-nesteydelser som den udbudte kontrakt inden for de seneste 5 år (regnet fra til-budsfristen).

Ved relevante referencer fra leverancer af lignende tjenesteydelser som den ud-budte kontrakt forstås følgende:

1) Geofysisk kortlægning af havbund i danske farvande eller farvande med havbundforhold der matcher de danske farvande.

2) Dataindsamling af biologiske elementer med ROV og Haps.

En relevant reference skal som minimum indeholde pkt. 1 eller pkt. 2 og i det samlede antal referencer skal begge punkter være adresseret.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Opgaven skal udføres på de vilkår som fremgår af kontraktudkast og udbudsmateriale. Vær herunder opmærksom på, at der er kontraktvilkår til sikring af arbejdstagerrettigheder.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 07/02/2022
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 07/02/2022
Tidspunkt: 12:10
Sted:

Miljøstyrelsen Fyn, Sollerup

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der vil ikke være mulighed for at overvære tilbudsåbningen.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/12/2021

Send til en kollega

0.047