23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 250-661898
Offentliggjort
24.12.2021
Udbudstype
Begrænset udbud

Udbyder

Halsnæs Spildevand A/S

Vindere

Rammeaftalerne totalrådgivning sanering spildevandsledninger i Hundested

(28.03.2022)
EnviDan A/S
Vejlsøvej 23
8600 Silkeborg

Rammeaftalerne totalrådgivning sanering spildevandsledninger i Hundested


Halsnæs Spildevand A/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Halsnæs Spildevand A/S
CVR-nummer: 33033990
Postadresse: Havnevej 8
By: Frederiksværk
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 3300
Land: Danmark
Kontaktperson: Werner de Jong
E-mail: wejo@hnf.dk
Telefon: +45 29617274
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://hnf.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/328776
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=319346&B=NORDKOB
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=319346&B=NORDKOB
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Forsyningsvirksomhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Rammeaftalerne totalrådgivning sanering spildevandsledninger i Hundested

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90713100 Rådgivning i forbindelse med vandforsyning og spildevand undtagen i bygge-anlægssektoren
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Rammeaftalerne omfatter totalrådgivning i forbindelse med sanering af spildevandsledninger i Hundested, dvs. planlægning og projektering af spildevandsprojekter. Rammeaftalen omfatter derudover byggeledelse i begrænset omfang. Ordregiveren forventer at rådgiveren deltager aktivt på områder som innovation, samarbejde, konfliktløsning mm.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 6 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90490000 Rådgivning i forbindelse med kloakundersøgelser og spildevandsbehandling
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalerne omfatter totalrådgivning i forbindelse med sanering af spildevandsledninger i Hundested, dvs. planlægning og projektering af spildevandsprojekter. Rammeaftalen omfatter derudover byggeledelse i begrænset omfang. Ordregiveren forventer at rådgiveren deltager aktivt på områder som innovation, samarbejde, konfliktløsning mm.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kompetencer / Vægtning: 40%
Kvalitetskriterium - Navn: Nøgleprocesser / Vægtning: 40%
Pris - Vægtning: 20%
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 6 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 72
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Er der flere ansøgere, som ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, og som opfylder minimumskravene til egnethed, vil Ordregiver ved udvælgelsen af ansøgere, som vil blive opfordret til at afgive tilbud, lægge vægt på:

• I hvilken grad ansøgers igangværende eller afsluttede referencer inden for de foregående 5 år er sammenlignelige med arbejder på de udbudte rammeaftaler, jf. pkt. 3. Det vil således blive vurderet på aftale- og samarbejdsforhold, hvor Partneringlignende samarbejder vurderes som særligt sammenligneligt. Referencerne vil blive vurderet ud fra en helhedsbetragtning.

• I hvilken grad ansøger har en robust økonomisk kapacitet vurderet ud fra omsætning, en høj soliditetsgrad og en stor omsætning.

I udvælgelsen vil referencer vægte højere end økonomisk kapacitet.

Udvælgelsen foretages på grundlag af oplysningerne om ansøgers formåen, idet Ordregiver dog forbeholder sig ret til at inddrage oplysninger, der findes andre steder i ansøgningen, der efter Ordregivers skøn har betydning for udvælgelsen.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ansøger er udelukket fra at deltage i udbuddet, hvis ansøger er omfattet af de obligatoriske og frivillige udelukkelsesgrunde, som er nævnt i Udbudslovens §§ 135, 136 og 137.

Ordregiver kan dog ikke udelukke en ansøger, der kan dokumentere sin pålidelighed (”self-cleaning”) i henhold til Udbudslovens § 138, stk. 1-3.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Oplysningen om økonomiske nøgletal afgives ved at udfylde ESPD del IV, afsnit B. Oplysninger skal indeholde:

 Tal for omsætning og egenkapital fra de 3 forudgående regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

For at være egnet til at afgive tilbud skal ansøger opfylde følgende minimumskrav vedrørende økonomisk og finansiel formåen:

• Ansøgers gennemsnitlige omsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår skal udgøre minimum kr. 2.000.000 (ekskl. moms) pr. år.

• Ansøger skal have haft en positiv egenkapital i de seneste 2 disponible regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Oplysning om referencer afgives ved at udfylde ESPD del IV, afsnit C.

Oplysninger om referencer, der omfatter igangværende eller afsluttede projekter med en samlet projekteringssum på minimum kr. 1.000.000 pr. år i de sidste 5 år.

Referencerne skal indeholde beskrivelse af følgende:

 Projektets betegnelse og hvilken virksomhed referencen gælder for

 Angivelse af bygherre

 Entrepriseform, herunder total,- hoved- eller fagentreprise

 Anlægssum

 Udførelsestidspunkt

 Beskrivelse af projektet

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

For at være egnet til at afgive tilbud skal ansøger opfylde følgende minimumskrav vedrørende teknisk og faglig formåen:

• Ansøger skal aflevere minimum 3 referencer på sammenlignelige projekter, der vedrører projekter med spildevandsledninger i jord af en værdi på mindst kr. 1.000.000 per reference. Projekterne skal være igangværende eller afsluttede inden for de seneste 5 år.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
I tilfælde af rammeaftaler – begrundelse for enhver løbetid over 4 år:

Rammeaftalen betragtes som ekstraordinære, idet den samarbejdsform, som skal opbygges ved partnering, er en tidskrævende proces, og formålet omkring fælles mål og innovation kræver flerårige processer og betydelig investering fra begge alle parter.

IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 19/01/2022
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

De præcise frister for klage følger af § 7 i lov om Klagenævnet for Udbud:

En virksomheds klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

Øvrige klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/12/2021

Send til en kollega

0.078