23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 245-648018
Offentliggjort
17.12.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

FFV Varme A/S

Opdateringer

Rettelse
(27.12.2021)

II.1
Placering af det tekst, der skal ændres:II.1
I stedet for:
Fjernvarmeunits
Læses:
Fjernvarmeunits - vekselvarmere

II.1.2
Placering af det tekst, der skal ændres:II.1.2
I stedet for:
Hoved-CPV-kode
39715000 Vandvarmere og bygningsopvarmning; sanitært udstyr
Læses:
Hoved-CPV-kode
42511100 Fjernvarmeunits


Yderligere oplysninger
Fjernvarmeunits skal benyttes til beboelsesejendomme i forbindelse med fjernvarmeprojekt i Faaborg By

Fjernvarmeunits


FFV Varme A/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: FFV Varme A/S
CVR-nummer: 26721059
Postadresse: Korsvangen 6A
By: Ringe
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5750
Land: Danmark
Kontaktperson: Bjarne Petersen
E-mail: bjpe@ffv.dk
Telefon: +45 51671084
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/169400330.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.samaqua.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/169400330.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/169400330.aspx
I.6) Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Fjernvarmeunits

II.1.2) Hoved-CPV-kode
39715000 Vandvarmere og bygningsopvarmning; sanitært udstyr
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Indkøb af units til fjernvarme

Tryk her https://permalink.mercell.com/169400330.aspx

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 6 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
09323000 Fjernvarme (indenbys)
39715210 Udstyr til centralvarme
42515000 Fjernvarmekedler
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Værkmestervej 1, 5600 Faaborg

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftale på levering af minimum 300 fjernvarmeunits og op til ca. 800 fjernvarmeunits med tilbehør over en periode på 4 til 5 år.

Rammeaftalen vil træde i kraft hvis/når, der er tilmeldt 300 kunder. Salgsarbejdet er igangsat og forløber lovende.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 6 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/08/2022
Slut: 31/07/2026
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kan forlænges med op til 1x12 mdr. på uændrede betingelser.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal oplyse om egenkapital for de sidste tre afsluttede regnskabsår.

Tilbudsgiver skal i rammeaftalens løbetid opretholde en erhvervs- og produktansvarsforsikring.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgivers egenkapital skal være på minimum 5.000.000 for hvert af de tre afsluttede regnskabsår.

Tilbudsgiver må ikke have ubetalt forfalden gæld til det offentlige.

Dækningssum på minimum 10 mio. DKK. Herunder skal personskade dækkes op til minimum 5 mio. DKK og tingskade dækkes op til minimum 2 mio. DKK pr. forsikringsbegivenhed.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal angive erfaring med lignende opgaver ved at påvise minimum 2 reference, der påviser erfaring med salg og leverancer af fjernvarmeunits.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal oplyse mest relevante referencer, der er udført indenfor de seneste 3 år. Hver af referencerne skal angives med Kundens navn Kontaktperson hos kunden samt kontaktinfo Beskrivelse af opgaven samt den årlige omsætning på opgaven.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 24/01/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 24/01/2022
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudte fjernvarmeunits skal afleveres til besigtigelse og afprøvning senest uge 3 - 4. Den udlånte unit kan afhentes igen i uge 8 - 2022.

Afleverings adresse: FFV Varme A/S Værkmestervej 1, 5600 Faaborg

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/12/2021

Send til en kollega

0.047