23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 245-646025
Offentliggjort
17.12.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Region Midtjylland

Region Midtjyllands udbud af ressourcepersoner inden for jordforureningsområdet


Region Midtjylland

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Midtjylland
CVR-nummer: 29190925
Postadresse: Skottenborg 26
By: Viborg
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Kontaktperson: Susanne Arentoft
E-mail: Susanne.Arentoft@ru.rm.dk
Telefon: +45 78411897
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.rm.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=318865&B=DK_UDBUD
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=318865&B=DK_UDBUD
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Region Midtjyllands udbud af ressourcepersoner inden for jordforureningsområdet

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90700000 Tjenester på miljøområdet
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Region Midtjylland påtænker at indgå 4 parallelle rammeaftaler vedrørende ressourcepersoner indenfor jordforureningsområdet. Udbuddet er ét af fire parallelle, separate udbud, som gennemføres samtidigt af Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Midtjylland og Region Syddanmark med bistand fra Danske Regioner.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 6 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90700000 Tjenester på miljøområdet
90732000 Tjenesteydelser i forbindelse med jordforurening
71300000 Ingeniørvirksomhed
90732400 Rådgivning i forbindelse med jordforurening
90730000 Sporing, monitering og genopretning af forurening
90715000 Undersøgelse af forurening
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Den udbudte ydelse angår ressourcepersoner til assistance i forbindelse med udførelse af tekniske, administrative og praktiske opgaver omfattet af lov om jordforurening, herunder:

- Alle former for sagsforberedende ydelser, der kan betegnes som skrivebordsarbejde samt tilhørende praktiske mark-opgaver. Sagsforberedende ydelser kan f.eks. være V1 og V2 kortlægning, § 8 tilladelser, nuancering, frivillige undersøgelser, videregående undersøgelser, oprensninger, drift, revurderingssager og sager efter jordforureningslovens kapitel 6 om bortskaffelse og anvendelse af jord.

- Datavask med opdatering af faktuelle data i Regionens elektroniske databaser, bl.a. JAR og GeoGIS, herunder i fornødent omfang vurdering af historik, undersøgelse, afværge og kortlægning mv.

Region Midtjylland vil indgå 4 parallelle rammeaftaler om ressourcepersoner inden for jordforureningsområdet.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Tilbudte ressourcepersoner / Vægtning: 50 %
Pris - Vægtning: 50 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 6 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ad II.1.6: Anskaffelsen er ikke opdelt i delaftaler. Årsagen hertil er, at det ikke er vurderet kommercielt og økonomisk hensigtsmæssigt at opdele anskaffelsen i delaftaler.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Den økonomiske og finansielle kapacitet vurderes på baggrund af følgende:

• Tilbudsgivers gennemsnitlige nettoomsætning for de seneste tre offentliggjorte regnskabsår.

• Tilbudsgivers egenkapital i det seneste disponible regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende krav til økonomisk og finansiel formåen:

• Gennemsnitlig nettoomsætning for de seneste tre offentliggjorte regnskabsår: kr. 4 mio. ekskl. moms.

• Egenkapital i seneste offentliggjorte årsregnskab: kr. 4 mio.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Vilkårene fremgår af udkast til rammeaftale, hvor også CSR vilkår er anført i bilag.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 4
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 24/01/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 24/01/2022
Tidspunkt: 12:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Tilbudsgiverne kan ikke overvære åbningen af tilbuddene.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Ad II.1.5 og 2.6:

Det er Regionens uforpligtende estimat samlet set i rammeaftalens løbetid at ville foretage anskaffelser for ca. 2 mio. kr. ekskl. moms inden for de parallelle rammeaftaler inden for jordforureningsområdet. Regionen forbeholder sig ret til at foretage anskaffelser for 6 mio. kr. ekskl. moms inden for de parallelle rammeaftaler inden for jordforureningsområdet.

--

Ad IV.1.3:

Region Midtjylland vil indgå 4 parallelle rammeaftaler om ressourcepersoner inden for jordforureningsområdet. Tildeling af konkrete opgaver sker ved anvendelse af behovsmodellen i henhold til rammeaftalens afsnit 5.

--

Udelukkelsesgrunde:

Tilbudsgiver, der befinder sig under omstændigheder som anført i udbudslovens §§ 135-136, og § 137, stk. 1, nr. 1, 2, 4 og 6, er udelukket fra at deltage i udbuddet. En tilbudsgiver, der på et hvilket som helst tidspunkt under udbuddet bliver omfattet af en af udelukkelsesgrundende §§ 135-136, og § 137, stk. 1, nr. 1, 2, 4 og 6, vil blive udelukket fra udbuddet, medmindre den pågældende inden for en af Ordregiver fastsat rimelig frist fremlægger dokumentation, der viser tilbudsgiverens pålidelighed, jf. udbudslovens § 138.

--

Dokumentation:

Som dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene (obligatoriske og frivillige), samt er egnet, skal tilbudsgiver alene indlevere udfyldt ESPD-dokument (via EU-Supply). Ordregiver forbeholder sig retten til at foretage berigtigelse og efterindhente manglende oplysninger i ESPD’et. Hvis tilbuddet afgives af et konsortium, skal der for hver deltager i konsortiet indleveres udfyldt ESPD-dokument samt konsortieerklæring for konsortiet som helhed (evt. ved anvendelse af skabelon i udbudsbilag F). Konsortiet skal tilsammen opfylde egnethedskravene. Hvis tilbudsgiver baserer sin økonomiske og finansielle formåen på underleverandører, skal der indleveres udfyldt ESPD-dokument for tilbudsgiver samt underleverandørerne, samt underleverandørerklæring, hvor underleverandøren juridisk forpligtiger sig til at stille sine ressourcer til rådighed (evt. vedanvendelse af skabelon i udbudsbilag E). Tilbudsgiverne skal sammen med støttende enheder tilsammen opfylde egnethedskravene.

--

Endelig dokumentation:

Forinden ordregiver kan meddele tildelingsbeslutning, skal ordregiver indhente dokumentation for rigtigheden af de vindende tilbudsgiveres oplysninger i ESPD'et. Denne dokumentation vil for danske tilbudsgivere bestå af Serviceattest (udstedt ikke tidligere end 6 måneder før tilbudsfristen) og seneste tre årsregnskaber. For udenlandske tilbudsgivere præsteres tilsvarende dokumentation.

--

Berigtigelse:

Regionen forbeholder sig retten til at foretage berigtigelse af indsendte oplysninger vedrørende tilbudsgivers opfyldelse af egnethed og efterhente manglende oplysninger i ESPD’et og tilbuddet generelt i henhold til udbudslovens § 159, stk. 5.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/12/2021

Send til en kollega

0.047