23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2015/S 219-399761
Offentliggjort
12.11.2015
Udbudstype
Offentligt udbud

Bestilling af materiale

Addresse
http://www.byggeweb.dk
Sagsnummer TN061948

http://www.byggeweb.dk

Indlevering af tilbud

Til
18.12.2015 Kl. 11:00

Addresse
http://www.byggeweb.dk

Udbyder

Randers Kommune

Opdateringer

Rettelse
(14.11.2015)

Uafsluttet procedureOrdretildelingsproceduren er blevet afbrudt

Tømning af rendestensbrønde og brøndsugning


Randers Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Randers Kommune
Laksetorvet 1
8900 Randers C
DANMARK
Telefon: +45 89151134
Mailadresse: lise.dyrby.rasmussen@randers.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://www.randers.dk

Elektronisk adgang til oplysninger: http://www.byggeweb.dk

Elektronisk indsendelse af bud og ansøgninger om deltagelse: http://www.byggeweb.dk

Yderligere oplysninger fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.3) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester
I.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1) Beskrivelse
II.1.1) Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Udbud vedr. tømning af rendestensbrønde og brøndsugning.
II.1.2) Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 27: Andre tjenesteydelser
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Randers Kommune.

NUTS-kode DK042

II.1.3) Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontrakt
II.1.4) Oplysninger om rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør

Rammeaftalens varighed

Varighed i måneder: 0
II.1.5) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene

OBS. udbuddet gennemføres via www.byggeweb.dk, hvor opgaven har sagsnummer TN061948. Det betyder, at tilbudsgiver skal afgive tilbud via byggeweb, som også er beskrevet i udbudsbetingelsernes afsnit 2.2.

Udbuddet vedrører tømning af rendestensbrønde/brøndsugning af ca. 20 000 brønde i Randers Kommune, som skal tømmes 1 gang pr. år.
Derudover kan der være et mindre antal brønde, som skal tømmes 1 eller flere gange om året efter aftale.
Opgaverne er fordelt på:
— Standardopgaver, som er faste opgaver der udføres på eget tilbudsgivers eget initiativ.
— Tillægsopgaver, som tilbudsgiver kun skal udføre på bestilling, og hvis omfang kan varierer.
II.1.6) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

90912000, 90642000, 90641000

II.1.7) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.1.8) Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.1.9) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2) Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1) Samlet mængde eller omfang:
II.2.2) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.3) Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Antal gange, der er mulighed for forlængelse: 2
Hvis der er tale om indkøbs- eller tjenesteydelseskontrakter, der kan forlænges: anslået tidsramme for efterfølgende kontakter:
måneder: 12 (fra tildeling af kontrakten)
II.3) Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Kontraktbetingelser
III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.2) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.1.3) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.1.4) Andre særlige vilkår
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: nej
III.2) Betingelser for deltagelse
III.2.1) De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Udfyld Bilag 4 — Tro og love-erklæring med underskrevet erklæring vedr. gæld til det offentlige, udelukkelsesgrundene samt hensyntagen til arbejdsmiljø. Virksomheder, der er omfattet af en af udelukkelsesgrundene i Udbudsdirektivets artikel 45, stk. 1 og stk. 2, vil blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til den udbudte kontrakt.
Det fortrykte bilag skal benyttes ved tilbudsafgivelsen. Afgives i én samlet PDF-fil.
III.2.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Udfyld Bilag 3 — Virksomhedsbeskrivelse med oplysning om tilbudsgivers samlede omsætning samt omsætning inden for det aktivitetsområde, der er omfattet af udbuddet, for det seneste 3 afsluttede regnskabsår.
Bilag 3 skal påtegnes af revisor. Det fortrykte bilag skal benyttes ved tilbudsafgivelsen. Afgives i én samlet PDF-fil.
III.2.3) Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
Udfyld Bilag 5 — Referenceliste over de betydeligste sammenlignelige leveringer der er udført i løbet af de sidste 3 år, med beskrivelse af leverancerne og angivelse af kontaktpersoner.
Oplysning om virksomhedens faglige leder, samt nøglepersoner, der skal deltage i entreprisernes gennemførelse ved CV eller lignende, herunder også oplysning om underentreprenører og deres nøglepersoner. Afgives i én samlet PDF-fil.
III.2.4) Oplysning om reserverede kontrakter
III.3) Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1) Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession: nej
III.3.2) Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen
Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen: nej

Del IV: Procedure

IV.1) Type procedure
IV.1.1) Type procedure
Offentlig
IV.1.2) Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
IV.1.3) Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2) Tildelingskriterier
IV.2.1) Tildelingskriterier
Laveste pris
IV.2.2) Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: ja
Yderligere oplysninger om elektronisk auktion: Der benyttes byggeweb.
IV.3) Administrative oplysninger
IV.3.1) Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
IV.3.2) Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej
IV.3.3) Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
Skal der betales for dokumenterne?: nej
IV.3.4) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
18.12.2015 - 11:00
IV.3.5) Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
dansk.
IV.3.7) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.3.8) Åbning af bud
Der må være personer til stede under åbningen af bud: nej

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidspunkt for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser: Januar 2018.
VI.2) Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.3) Yderligere oplysninger

OBS. udbuddet gennemføres via www.byggeweb.dk, hvor opgaven har sagsnummer TN061948. Det betyder, at tilbudsgiver skal afgive tilbud via byggeweb, som også er beskrevet i udbudsbetingelsernes afsnit 2.2.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
2100 København Ø
DANMARK

VI.4.2) Indgivelse af klager
VI.4.3) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
6.11.2015

Send til en kollega

0.047