23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 243-640991
Offentliggjort
15.12.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Vestforsyning Erhverv A/S

Rammeaftale for spuling, TV-inspektion og brøndrapportering


Vestforsyning Erhverv A/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Vestforsyning Erhverv A/S
CVR-nummer: 26350697
Postadresse: Nupark 51
By: Holstebro
NUTS-kode: DK041 Vestjylland
Postnummer: 7500
Land: Danmark
E-mail: mtv@vestforsyning.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.vestforsyning.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=xexqbreowt
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=xexqbreowt
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Rammeaftale for spuling, TV-inspektion og brøndrapportering

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90491000 Undersøgelse af kloakledninger
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udførelse af spuling, TV-inspektion og brøndrapportering for afløbssystemet i Ordregivers forsyningsområde (Holstebro Kommune).

Arbejdet omfatter højtryksspuling, TV-inspektion af hoved- og stikledninger, brøndinspektion, afrapportering, indmåling samt mindre vedligeholdelsesopgaver.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 12 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90470000 Rensning af kloakledninger
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK041 Vestjylland
Hovedudførelsessted:

Holstebro Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Der er tale om en rammeaftale for bl. a. følgende ydelser:

• Spuling og TV-inspektion af hovedledninger og stikledninger (fra gennemløbsbrønde) samt brøndinspektion

• Spuling og TV-inspektion af stikledninger (fra skelbrønd)

• Spuling og TV-inspektion af stikledninger (fra hovedledning)

Ydelsen omfatter alle arbejder forbundet med administration, afrapportering, udarbejdelse og kopiering af materiale samt aflevering af det udførte arbejde, herunder:

• Samling og sortering af materialet som beskrevet i Ydelsesbeskrivelsen

• Samtlige arbejder forbundet med digitalisering af TV-inspektioner, såvel til tekstfil i DANDAS-format som til filmfil

• Upload til TV-server

• Kontrol og kopiering af dagssedler, måleskitser, tegninger, kontrolskemaer, kvalitetskontrolskemaer, aflæsningsrapporter samt oversigter over fremsendte materialer. Denne kontrol skal udføres af anden person end TV-operatøren

• Slutrapportering, inkl. dataoverførsel og evt. signering af digitalt medie samt fremsendelse af materiale

• Opbevaring af TV-inspektioner digitalt i 5 år fra afleveringstidspunktet

Ydelserne fremgår af Ydelsesbeskrivelse og Afregningsgrundlag, som er en del af udbudsmaterialet.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/04/2022
Slut: 31/03/2024
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Der er option på forlængelse af rammekontraktens løbetid med to gange et år.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Forlængelse af kontraktens løbetid som angivet i del II.2.7).

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Rammekontraktens maksimale omfang er fastlagt til 15 mio. DKK.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Jf. ESPD-formularen i udbudsmaterialet vil tilbudsgiver blive udelukket, hvis han falder under nogen af de i Udbudslovens (LOV nr. 1564 af 15. december 20215 med senere ændringer) §135 eller §137 nævnte udelukkelsesgrunde.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgivers økonomiske nøgletal for det seneste afsluttede regnskabsår, herunder soliditetsgrad og egenkapital.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

En egenkapital på minimum 1 mio. DKK og en soliditetsgrad på minimum 15% ved udgangen af seneste afsluttede årsregnskabsperiode eller senere.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

En liste over de betydeligste tilsvarende opgaver, der er udført inden for de seneste tre (3) år, med angivelse af beløb og tidspunkter og kontaktperson inkl. telefonnummer på den offentlige eller private modtager.

En erklæring om, hvilket værktøj, materiel og teknisk udstyr tjenesteyderen eller entreprenøren disponerer over til opfyldelse af kontrakten.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

• Tilbudsgiver skal have mindst tre (3) referencer på spule- og inspektionsopgaver for forsyningsvirksomheder, der er sammenlignelige med den udbudte indenfor de sidste 3 år.

• Tilbudsgiver skal råde over mindst to køretøjer med TV-inspektionsudstyr som følger:

o Kamera m sonde

o Kamera med elektrisk højde justering

o Stik kamera

o GPS

o Sonde

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Der henvises til udbudsmaterialet.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 27/01/2022
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 2 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 27/01/2022
Tidspunkt: 13:01
Sted:

Der vil ikke finde fysisk tilbudsåbning sted.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Tilbudsgivere har ikke adgang til at overvære tilbudsåbningen.</p>

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Udfyldelse af ESPD-formularen til brug for tilbuddet sker på iBinders platform, hvorfra den downloades sammen med resten af udbudsmaterialet.

Se under fanen "ESPD", vælg "Jeg er en økonomisk aktør", derefter "Importere ESPD" og tryk på "Choose file", hvorefter der browses frem til xml-udgaven af ESPD-formularen i udbudsmaterialet.

Når formularen er udfyldt, gemmes den udfyldte formular på egen computer og derefter uploades denne på iBinder under fanen "Tilbud".

Hvis der opleves vanskeligheder med funktionaliteten af iBinders platform, kan deres support kontaktes på telefon 89 88 78 30.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Frister for og procedurer for klager fremgår af "Bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for udbud", LBK nr. 593 af 2. juni 2016, med senere ændringer.

Klager over afslag på prækvalifikation skal indgives til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har afsendt underretning om beslutningen til de berørte ansøgere.

Klager over beslutning om tildeling af rammeaftale skal indgives til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter, at ordregiver har meddelt tildelingsbeslutningen til de berørte tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk/
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/12/2021

Send til en kollega

0.047