23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 243-640967
Offentliggjort
15.12.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Viborg Kommune

EU-Udbud af måtteservice til Jysk Fællesindkøb


Viborg Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Viborg Kommune
CVR-nummer: 29189846
Postadresse: Prinsens Alle 5
By: Viborg
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Kontaktperson: Anne Husum Mikkelsen
E-mail: ahmi@viborg.dk
Telefon: +45 21729638
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/168944470.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://viborg.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Favrskov Kommune
By: Hinnerup
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Land: Danmark
E-mail: indkoeb@favrskov.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://favrskov.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Mariagerfjord Kommune
By: Hadsund
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Land: Danmark
E-mail: indkob@mariagerfjord.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.mariagerfjord.dk/udbud
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Rebild Kommune
By: Støvring
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Land: Danmark
E-mail: indk@rebild.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.rebild.dk/udbud
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Skanderborg Kommune
By: Skanderborg
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Land: Danmark
E-mail: indkobsteamdist@skanderborg.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.skanderborg.dk/udbud
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Skive Kommune
By: skive
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Land: Danmark
E-mail: indkob@skivekommune.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.skive.dk/udbud
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Norddjurs Kommune
By: Grenaa
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Land: Danmark
E-mail: indkoeb@norddjurs.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.norddjurs.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Viborg Kommune (tovholder)
By: Viborg
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Land: Danmark
E-mail: indkoeb@viborg.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.viborg.dk/udbud
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/168944470.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/168944470.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

EU-Udbud af måtteservice til Jysk Fællesindkøb

Sagsnr.: 21/25843
II.1.2) Hoved-CPV-kode
98310000 Vask og rensning
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører levering af måtteservice til 7 kommuner i Jysk Fællesindkøb.

Viborg kommune er tovholder på udbuddet. 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 17 500 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
NUTS-kode: DK042 Østjylland
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører levering af måtteservice til 7 kommuner i Jysk Fællesindkøb.

Viborg kommune er tovholder på udbuddet. 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 17 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver har option på at forlænge kontrakten med 2 x 12 måneder på uændrede vilkår.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal oplyse sin egenkapital i det seneste afsluttede regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudslovens § 142:

Egenkapital: DKK 5 mio. kr. i det seneste afsluttede regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal angive min. 1 sammenlignelige referencer, der er udført i løbet af de seneste 3 år.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Med sammenlignelig reference menes enhver form for vask, leje, levering, afhentning og udlægning af måtter til en lignende offentlig instans eller privat virksomhed med minimum 80 antal leveringsadresser. Det er tilladt at fremsende flere referencer, som tilsammen svarer til det krævede antal leveringsadresser.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Leverandøren er i hele rammeaftalens løbetid forpligtet til at opretholde en erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på minimum 5 mio. kr. pr. år. Der er indsat betingelser i kontrakten ang. Arbejdsklausuler, som Tilbudsgiver skal være opmærksom på.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 18/01/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 18/01/2022
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver må ikke være omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §135, stk. 1-3 og § 136. Derudover må Tilbudsgiver ikke være omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-7. Før beslutning om tildeling af kontrakten vil Ordregiver indhente dokumentation for oplysningerne i ESPD, i henhold til udbudslovens § 151, fra den Tilbudsgiver, som Ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten. Ordregiver vil indhente følgende dokumentation: - Vedr. udelukkelsesgrunde: Gyldig serviceattest eller tilsvarende dokumentation for udenlandske Tilbudsgivere, jf. udbudslovens § 153. Serviceattesten må maksimalt være 6 måneder gammel regnet fra tilbudsfristen, - Vedr. økonomisk og finansiel formåen: Årsregnskab eller uddrag heraf for det seneste disponible regnskabsår eller erklæring hvoraf det fremgår, at Tilbudsgiver lever op til mindstekrav til økonomisk og finansiel formåen. Krav vedrørende dokumentation af ESPD gælder ligeledes for konsortiedeltagere og støttende virksomheder.

Den forventede omsætning i kontraktens løbetid: 17.500.000 kr. Forventet max. omsætning i kontraktens løbetid: 24.000.000 kr.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/12/2021

Send til en kollega

0.047