23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 241-636445
Offentliggjort
14.12.2021
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

KONSTANT Net A/S

Vindere

Aftale om levering af el til dækning af nettab

(14.12.2021)
NRGi ELSALG A/S
Dusager 22
8200 Aarhus N

Aftale om annullering af oprindelsesgarantier

(14.12.2021)
NRGi ELSALG A/S
Dusager 22
8200 Aarhus N

Aftale om levering af el til dækning af nettab samt aftale om annullering af oprindelsesgarantier


KONSTANT Net A/S

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: KONSTANT Net A/S
CVR-nummer: 21262498
Postadresse: Dusager 22
By: Aarhus
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8200
Land: Danmark
Kontaktperson: Anders M. Donneborg
E-mail: ando@konstant.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://konstant.dk/
I.6) Hovedaktivitet
Elektricitet

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Aftale om levering af el til dækning af nettab samt aftale om annullering af oprindelsesgarantier

II.1.2) Hoved-CPV-kode
09310000 Elektricitet
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

KONSTANT Net A/S har til hensigt at indgå aftale om indkøb af elektricitet til dækning af KONSTANT Net A/S' nettab samt aftale om annullering af oprindelsesgarantier. Aftalerne indgås som særskilt kontrakter.

Aftalen om levering af el til dækning af nettab omfatter levering af el i 2022 estimeret til i alt 82.720.000 kWh samt option på levering af el til dækning af nettab i 2023 estimeret til i alt 82.720.000 kWh.

Aftalen om annullering af oprindelsesgarantier omfatter annullation af oprindelsesgarantier i 2022 for den leverede mængde af el til dækning af nettab i samme periode estimeret til i alt 82.720 stk. oprindelsesgarantier samt option på annullation af oprindelsesgarantier i 2023 estimeret til i alt 82.720 stk. oprindelsesgarantier.

Aftalernes værdi inkl. optioner skønnes på baggrund af det forventede samlede indkøb og de for tiden værende priser på elektricitet ikke at overstige DKK 100 mio.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Værdi eksklusive moms: 100 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Levering af el til dækning af nettab

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
09310000 Elektricitet
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Kontrakten vedrører KONSTANT Net A/S’ anskaffelse af elektricitet til dækning af nettab i sit netområde. Idet aftalen vedrører indkøb af elektricitet til dækning af KONSTANT Net A/S’ nettab i løbet af aftaleperioden, er det ikke på forhånd muligt at opgive, hvor stor en mængde elektricitet, der i medfør af aftalen vil blive indkøbt. På baggrund af sit historiske indkøb af elektricitet til dækning af nettab forventer KONSTANT Net A/S, at der under delaftale 1 samlet vil blive indkøbt årligt 82.720.000 kWh elektricitet.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

KONSTANT Net A/S har option på at udvide aftalen til også at omfatte levering af elektricitet til dækning af nettab i perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Annullering af oprindelsesgarantier

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
09310000 Elektricitet
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Aftalen vedrører annullering af oprindelsesgarantier svarende til den mængde elektricitet, som KONSTANT Net A/S indkøber til dækning af sit nettab. Idet aftalen vedrører annullering af oprindelsesgarantier svarende til den mængde elektricitet, som KONSTANT Net A/S indkøber til dækning af sit nettab i løbet af aftaleperioden, er det ikke på forhånd muligt at opgive, hvor stort et antal oprindelsesgarantier, der i medfør af aftalen vil blive annulleret. På baggrund af sit historiske indkøb af elektricitet til dækning af nettab forventer KONSTANT Net A/S, at der under delaftale 2 samlet vil blive annulleret årligt 82.720 stk. oprindelsesgarantier.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

KONSTANT Net A/S har option på at udvide aftalen til også at omfatte levering af oprindelsesgarantier til afdækning af KONSTANT Net A/S' indkøb af el til dækning af nettab i perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Aftalen vedrørende indkøb af el til dækning af nettab til brug for KONSTANT Net A/S' drift af distributionsnet er undtaget fra udbudspligt i medfør forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 23, da kontrakten vedrører levering af energi til en ordregiver omfattet af forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 9, stk. 1.

Aftalen vedrørende annullering af oprindelsesgarantier svarende til den mængde el, der indkøbes til dækning af nettab, er ikke udbudspligt i medfør forsyningsvirksomhedsdirektivet, allerede idet værdien heraf ikke overstiger tærskelværdien.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Aftale om levering af el til dækning af nettab

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
06/12/2021
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: NRGi ELSALG A/S
CVR-nummer: 32285759
Postadresse: Dusager 22
By: Aarhus N
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8200
Land: Danmark
Internetadresse: https://nrgi.dk/
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Kontraktnr.: 2
Betegnelse:

Aftale om annullering af oprindelsesgarantier

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
06/12/2021
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: NRGi ELSALG A/S
CVR-nummer: 32285759
Postadresse: Dusager 22
By: Aarhus N
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8200
Land: Danmark
Internetadresse: https://nrgi.dk/
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I tilfælde hvor ordregiveren forud for kontraktindgåelse har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, hvoraf det fremgår, at ordregiveren agter at indgå kontrakt med en bestemt virksomhed, og denne bekendtgørelse indeholder en begrundelse for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, og når kontrakten ikke er indgået inden udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, skal klage i forbindelse med ordregiverens beslutning om, at ordregiveren har til hensigt at indgå kontrakt med en bestemt virksomhed, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse om, at ordregiver har indgået en kontrakt, jf. lov om Klagenævnet for Udbud m.v. § 7, stk. 3 (loven kan hentes påwww.retsinformation.dk). Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/12/2021

Send til en kollega

0.141