23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 240-631476
Offentliggjort
10.12.2021
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

BIOFOS A/S

Vindere

(10.12.2021)
Kinect Energy Denmark A/S
Strømmen 6
9400 Nørresundby

Formidlingsaftale om køb af elektricitet via varebørs


BIOFOS A/S

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: BIOFOS A/S
CVR-nummer: 25601920
Postadresse: Refshalevej 250
By: København K
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 1432
Land: Danmark
Kontaktperson: Camilla Gehring Krogh
E-mail: cgk@biofos.dk
Telefon: +45 32685615
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/167276468.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Formidlingsaftale om køb af elektricitet via varebørs

II.1.2) Hoved-CPV-kode
09310000 Elektricitet
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Formidlingsaftale om køb af elektricitet via varebørs. BIOFOS køber ca. 50.000 MWh el om året. 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 90 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Hovedudførelsessted:

Renseanlæggene Lynetten, Damhusåen og Avedøre

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

BIOFOS er en ordregivende myndighed omfattet af Udbudsloven. BIOFOS har imidlertid vurderet, at Aftalen er omfattet af undtagelsesbestemmelsen i Udbudsloven § 81, i det at elektriciteten købes af en formidler på en varebørs på BIOFOS's vegne og til BIOFOS's ejendom. Denne vurdering er i overensstemmelse med Konkurrence og Forbrugerstyrelsens vejledende udtalelse af 14. juni 2011 vedr. ordregivende myndigheders køb af elektricitet. For at sikre sig mod at Aftalen erklæres uden virkning, eller at der kan pålægges en økonomisk sanktion, offentliggør Kunden en "bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed" og afholder en frivillig standstill-periode i henhold til Håndhævelsesloven § 4, inden Aftalen underskrives.

BIOFOS kender ikke de fremtidige elektricitetspriser, så den angivne forventede kontraktværdi er blot et estimat.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

BIOFOS er en ordregivende myndighed omfattet af Udbudsloven. BIOFOS har imidlertid vurderet, at Aftalen er omfattet af undtagelsesbestemmelsen i Udbudsloven § 81, i det at elektriciteten købes af en formidler på en varebørs på BIOFOS's vegne og til BIOFOS's ejendom. Denne vurdering er i overensstemmelse med Konkurrence og Forbrugerstyrelsens vejledende udtalelse af 14. juni 2011 vedr. ordregivende myndigheders køb af elektricitet. For at sikre sig mod at Aftalen erklæres uden virkning, eller at der kan pålægges en økonomisk sanktion, offentliggør Kunden en "bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed" og afholder en frivillig standstill-periode i henhold til Håndhævelsesloven § 4, inden Aftalen underskrives.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
06/12/2021
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Kinect Energy Denmark A/S
CVR-nummer: 25145704
Postadresse: Strømmen 6
By: Nørresundby
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 9400
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 90 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Den frivillige stand-still periode starter, når bekendtgørelsen er offentliggjort i Det Europæiske Tidende. Hvis der ikke kommer indsigelser i standstill-perioden, vil aftalen blive underskrevet efter stand-still periodens udløb.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/12/2021

Send til en kollega

0.047