23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 230-604726
Offentliggjort
26.11.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen

Udbud af vaskeordning til visiterede borgere i Københavns Kommune


Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen
CVR-nummer: 64942212
Postadresse: Borups Allé 177
By: København NV
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2400
Land: Danmark
Kontaktperson: Rafi Baronian
E-mail: s26f@kk.dk
Telefon: +45 33663366
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/167688977.aspx
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/167688977.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/167688977.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af vaskeordning til visiterede borgere i Københavns Kommune

Sagsnr.: 2021-0370580
II.1.2) Hoved-CPV-kode
98513310 Hjemmehjælp
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på Afhentning af vasketøj i borgerens hjem, sortering, vask, tørring og pakning af vasketøjet samt aflevering af vasketøjet i borgerens hjem.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 90 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
98310000 Vask og rensning
98311000 Afhentning af vasketøj
98315000 Strygning, rulning og presning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på Afhentning af vasketøj i borgerens hjem, sortering, vask, tørring og pakning af vasketøjet samt aflevering af vasketøjet i borgerens hjem.

Aftaler for vaskeordning for visiterede borgere indgås inden for rammerne af servicelovens §§ 83 og 91.

Borgerne har efter servicelovens bestemmelser om frit valg ret til at vælge mellem minimum to leverandører af tøjvaskeordning. I Københavns Kommune vil borgerne blive tilbudt at kunne vælge mellem 2 private leverandører af tøjvaskeordning i kommunen.

Den anslåede maksimale værdi af Rammeaftalen er sat til 108 mio. DKK (eksklusive moms). Beregning af den anslåede maksimale værdi tager udgangspunkt i den forventede tilvækst i de antal borgere, der forventes at blive omfattet af vaskeordningen i den kommende tid under Rammeaftalen.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Håndtering af opgaven / Vægtning: 30%
Kvalitetskriterium - Navn: Miljø og bæredygtighed / Vægtning: 20%
Pris - Vægtning: 50%
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 90 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 60
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiveren kan forlænge Aftalen med op til 1 gange 12 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

- Tilbudsgivers erhvervsansvarsforsikring skal have en dækningssum pr. forsikringsår på minimum DKK 5.000.000 for tingskade og minimum DKK 10.000.000 for personskade.

- Tilbudsgivers gennemsnitlige årlige omsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår skal udgøre minimum 10 mio. DKK (eksklusive moms.) årligt.

- Tilbudsgiver gennemsnitlige årlige soliditetsgrad i de 3 seneste disponible regnskabsår skal udgøre minimum 15% årligt.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Tilbudsgivers erhvervsansvarsforsikring skal have en dækningssum pr. forsikringsår på minimum DKK 5.000.000 for tingskade og minimum DKK 10.000.000 for personskade.

- Tilbudsgivers gennemsnitlige årlige omsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår skal udgøre minimum 10 mio. DKK (eksklusive moms.) årligt.

- Tilbudsgiver gennemsnitlige årlige soliditetsgrad i de 3 seneste disponible regnskabsår skal udgøre minimum 15% årligt.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal kunne fremvise minimum 3 referencer inden for de seneste 3 år. Referencerne skal vedrøre levering af ydelser, som er omfattet af udbuddets område.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- At være igangværende eller udført inden for de seneste 3 år.

- At kontrakten har været indgået med en offentlig kunde.

- At minimum én reference skal have en størrelse svarende til minimum 1 mio. DKK eksklusive moms pr. årsbasis.

- At referencerne skal vedrøre levering af vaskeordning til visiterede borgere i eget hjem efter frit valgs ordningen.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Der henvises til bilag A: Udkast til kontrakt. Kontrakten indeholder en arbejdsklausul vedr. overenskomstmæssig løn. Kontrakten indeholder et CSR-bilag. Samtidig med Aftalens underskrift stiller Leverandøren en uigenkaldelig anfordringsgaranti på 100.000 DKK til sikkerhed for alle krav, Ordregiveren måtte have mod Leverandøren i forbindelse med Aftalen.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 2
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 22/12/2021
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 22/12/2021
Tidspunkt: 10:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver må ikke være omfattet af en eller flere udelukkelsesgrunde nævnt i Udbudsloven §§ 135, 136 og 137 stk. 1 , nr. 1,2 og 6. (se herom i udbudsbetingelserne). Tilbudsgiver er

endvidere udelukket fra at deltage i udbuddet, hvis ordregiveren kan påvise, at tilbudsgiver har begået handlinger, der har ført til domfældelse for overtrædelse af gældende skattelovgivning

inden for det område, hvor virksomheden udøver sit erhverv, i henhold til Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 3. Jf. afsnit 7.2.2 i Udbudsbetingelser skal Tilbudsgiver dokumentere sin økonomiske

og finansielle formåen ved fremlæggelse af: - Kopi af forsikringspolice eller erklæring fra det relevante forsikringsselskab. - Revisionspåtegnet årsregnskab for de seneste 3 disponible

regnskabsår, hvoraf Tilbudsgiveres omsætning fremgår. - Revisionspåtegnet årsregnskab for de seneste 3 disponible regnskabsår, hvoraf Tilbudsgiveres soliditetsgrad fremgår.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22/11/2021

Send til en kollega

0.046