23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 225-591832
Offentliggjort
19.11.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Vejle Kommune - Ressourcer & Genbrug

Offentligt udbud vedrørende indsamling og transport af dagrenovation, genanvendeligt og farligt affald i Vejle Kommune


Vejle Kommune - Ressourcer & Genbrug

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Vejle Kommune - Ressourcer & Genbrug
CVR-nummer: 29189900
Postadresse: Kirketorvet 22
By: Vejle
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 7100
Land: Danmark
Kontaktperson: Hanne Markussen
E-mail: hmark@vejle.dk
Telefon: +45 76812825
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.affaldgenbrug.vejle.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/388fca76-b860-4eb6-bb9a-051eed8efd39/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/388fca76-b860-4eb6-bb9a-051eed8efd39/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/388fca76-b860-4eb6-bb9a-051eed8efd39/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Offentligt udbud vedrørende indsamling og transport af dagrenovation, genanvendeligt og farligt affald i Vejle Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Nærværende udbud vedrører indsamling og transport af dagrenovation, genanvendeligt og farligt affald i Vejle Kommune

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90500000 Tjenesteydelser i forbindelse med affald
90511000 Indsamling af affald
90520000 Tjenesteydelser i forbindelse med radioaktivt, giftigt, medicinsk og farligt affald
90512000 Transport af affald
90511200 Indsamling af husholdningsaffald
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

Vejle Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører indsamling og transport af dagrenovation, genanvendeligt affald og farligt affald for Ordregiver. I Vejle Kommune indsamles dagrenovation, genanvendeligt affald samt farligt affald fra ejendomme i by-, land-, og sommerhusområder, kolonihaver samt kommunale institutioner. Dertil kan mindre virksomheder, der genererer husholdningslignende affald i art og mængde, være en del af de kommunale indsamlingsordninger, dog ikke indsamling af farligt affald. Al affaldet skal som udgangspunkt aflæsses på RessourceCenter Vejle, Voervej 12, 7120 Vejle Øst.

Vejle Kommune dækker et areal på ca. 1.066 km2, ca. 58.000 husstande og ca. 300 kommunale institutioner. Der bor i dag cirka 118.000 indbyggere i kommunen og indbyggertallet har været stigende de seneste år. Den stigende udvikling i antal indbyggere forventes at fortsætte.

Den vindende tilbudsgiver skal acceptere, at der løbende sker ændringer i antal tilmeldte beholdere, antal tømninger, evt. ændring af afhentningssted m.v. Den vindende tilbudsgiver afregnes efter enhedspriserne angivet i tilbudslisten. De antal enheder og antal tømninger pr. år, der er angivet i udbudsmaterialet med tilhørende bilag, herunder tilbudslisten, er de forventede og estimerede antal, der anvendes til brug for tilbudsvurdering.

Udbuddet er ikke opdelt i delkontrakter, da Ordregiver skønner at opnå stordriftsfordele, herunder mere fordelagtige priser ved en samlet aftale med én leverandør. Ordregiver vurderer dertil, at der er en sådan sammenhæng mellem opgaverne, at kvaliteten af den samlede opgave varetages bedst muligt og mest hensigtsmæssigt, når opgaverne varetages af én leverandør.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Miljøtiltag / Vægtning: 35 %
Kvalitetskriterium - Navn: Håndtering af driftsforstyrrelser og klager / Vægtning: 15 %
Pris - Vægtning: 50 %
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 96
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Det fremgår af udbudsloven, at en ordregiver skal kræve, at en tilbudsgiver udfylder det fælles europæiske udbudsdokument, i daglig tale ESPD, i forbindelse med tilbudsafgivelse.

ESPD’et er tilbudsgivers ”egen-erklæring”, der fungerer som foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske og frivillige udelukkelsesgrunde samt opfylder egnethedskravene til udbuddet. Disse oplysninger skal senere verificeres.

Tilbuddet skal bestå af Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD), hvor de efterspurgte informationer jf. del III. punkt A, B, C og D skal oplyses.

Tilbudsgiver der baserer sig på andre enheders formåen skal vedlægges et særskilt udfyldt ESPD med de oplysninger, der anmodes om i del ll, punkt A og B, Del lll samt del IV, for hver af de pågældende enheder, som tilbudsgiver baserer sig på. Del IV skal udfyldes for så vidt angår de forhold, som tilbudsgiver baserer sin egnethed på. Den støttende enhed skal vedlægge et underskrevet ESPD.

Tilbudsgiver skal udfylde følgende i ESPD'ets del II: Oplysninger om den økonomiske aktør:

Punkt A: Oplysninger om den økonomiske aktør.

Punkt B: Oplysninger om den økonomiske aktørs repræsentanter.

Punkt C: Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet.

Punkt D: Oplysninger om underleverandører, hvis kapacitet den økonomiske aktør ikke baserer sig på.

Tilbudsgiver skal udfylde følgende i ESPD'ets del III: Udelukkelsesgrunde, hvor ansøger skal bekræfte, at ansøger ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1-3 og § 136:

Punkt A: Grunde vedr. straffedomme,

Punkt B: Grunde vedr. betaling af skatter og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger: Hvis der er udestående betalinger oplyses ”Ja” og det udestående beløb oplyses.

Punkt C: Grunde, der vedrører insolvens, interessekonflikter eller forsømmelse i forbindelse med udøvelsen af erhvervet:

Tilbudsgiver skal under ESPD'ets del III, punkt C bekræfte, at denne ikke er omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 137, stk. 1:

-Forhold vedr. insolvens/konkurs el lign., jf. nr. 2,

-Alvorlige pligtforsømmelser, jf. nr. 3.

-Aftale med henblik på konkurrencefordrejning, jf. nr. 4,

-Uretmæssig påvirkning af ordregivers beslutningsproces, jf. nr. 6,

Tilbudsgivere, der er omfattet af en eller flere af de anførte udelukkelsesgrunde, vil blive udelukket fra deltagelse og vil således ikke komme i betragtning til den udbudte kontrakt. Dette gælder dog ikke hvis tilbudsgiver kan fremvise dokumentation for selvrenselse jf. udbudslovens §138.

Del IV: Udvælgelseskriterier, punkt A: Egnethed:

• Tilladelse til godskørsel for fremmed regning (Vognmandstilladelse)

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver og/eller dennes underleverandør(er) kan fremlægge dokumentation for ovenstående vognmandstilladelse.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende krav til økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudslovens § 142:

Egenkapital på minimum 75.000.000 DKK i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

Egenkapitalen skal beregnes og oplyses efter metoden angivet i Årsregnskabslovens §31 (LBK nr. 1580 af 10/12/2015).

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Egenkapital på minimum 75.000.000 DKK i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver kan oplyse op til 3 referencer, som tilbudsgiver finder mest sammenlignelige med nærværende udbud og som hver især opfylder kravene.

Såfremt der oplyses flere referencer, vurderer Ordregiver alene på de tre (3) nyeste referencer. Ved nyeste forstås uafsluttede referencer eller referencer med ophør nærmest tilbudsfristen. Hvis flere referencer er uafsluttede, vurderer Ordregiver (hvor relevant) på referencerne med nyeste startdato.

I ESPD’ets del IV, afsnit C, ”For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførelse af tjenesteydelser af den anførte type” skal tilbudsgiver dels:

-Anføre referencer for de 2 (to) sammenlignelige tjenesteydelser, der er udført inden for de seneste 3 år regnet fra tilbudsfristens udløb.

-I feltet ”Beskrivelse” anføres, hvad opgaven vedrører med fokus på alle de elementer, som gør referencen sammenlignelig og konditionsmæssig.

-Under ’Beløb’ anføres opgavens værdi i DKK, dvs. det beløb som kunden i alt har betalt for at få udført opgaven fra kontraktens startdato til den oplyste slutdato.

-Under ”Startdato” anføres starttidspunktet for kontrakten.

-Under ”Slutdato” anføres sluttidspunktet for kontrakten. Ifald der er tale om en igangværende kontrakt anføres dato for seneste leverede tjenesteydelse. Der kan således ikke anføres en slutdato senere end datoen for afgivelse af tilbuddet (egnethed kan ikke vurderes ud fra fremtidige referencer).

-Under ”Modtagere” anføres hvem kontrakten er indgået med; herunder kontaktperson og kontaktoplysninger.

-Tilbudsgiver kan selv tilføje linjer efter behov i ESPD’et

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende krav til teknisk og/eller faglig formåen, jf. udbudslovens § 143:

Reference fra minimum 2 (to) sammenlignelige opgaver udført inden for de seneste 3 år regnet fra tilbudsfristens udløb. Ved sammenlignelig opgave forstås i dette udbud at tilbudsgiver i hver reference har udført indsamling og transport af affald fra 2., 3., og/eller 4-hjulede 2-kammer beholdere i fast rute fra minimum 25.000 private husstande for en kommunal offentlig myndighed i en sammenhængende periode på minimum 24 kalendermåneder.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Kontrakten indeholder bl.a. bodsbestemmelser, forsikringsbestemmelser, etik og socialt ansvar

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 17/12/2021
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 17/12/2021
Tidspunkt: 10:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder afklaret ved at stille spørgsmål til udbuddet.

Alle henvendelser og spørgsmål vedrørende udbuddet skal være skriftlige, på dansk og skal sendes via kommunikationsmodulet i Ethics. Der kan således ikke rettes telefonisk og/eller personlig henvendelse.

Alle spørgsmål skal stilles i udbudssystemet Ethics ved at klikke på ”Send Spørgsmål” under fanen ”Kommunikation”. Herefter udfyldes dialogboksen med henvisning og spørgsmålet. Ved at klikke på ”Send” fremsendes spørgsmålet til Ordregiver.

Det er Tilbudsgivers eget ansvar at holde sig ajour med materialet i udbudssystemet Ethics.

I henhold til tidsplanen vil spørgsmål modtaget inden spørgefristen blive besvaret af Ordregiver, hvorimod spørgsmål modtaget efter spørgefristens udløb, alene vil blive besvaret, hvis spørgsmålets karakter ikke gør det uforholdsmæssigt byrdefuldt for Ordregiver at besvare spørgsmålet inden svarfristen Ordregiver forbeholder sig ret til ikke at besvare spørgsmålene i den rækkefølge, de er kommet ind.

Tilbudsgiver, Andre Enheder og Konsortier skal på Ordregivers opfordring fremlægge dokumentation i henhold til udbudslovens §§ 144 og 152 for de oplysninger, som er afgivet i ESPD’et i forbindelse med tilbuddet. I nedenfor beskrives, hvorledes denne dokumentation skal fremlægges. Nedenfor beskrives det, hvorledes denne dokumentation skal fremlægges.

Hvis Tilbudsgiver, Sammenslutningens deltagere eller Andre Enheder er fra Danmark, fremlægges dokumentationen i form af en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen. Serviceattesten skal indeholde oplysninger fra:

▪Erhvervsstyrelsen

▪Skifteretten

▪Politi

▪ATP

▪Skatteforvaltningen

Serviceattesten bestilles hos Virk.dk

Serviceattest, som maksimalt må være udstedt 6 måneder før tilbudsfristen.

Såfremt den vindende tilbudsgiver er en udenlandsk virksomhed, skal denne fremlægge tilsvarende dokumentation i den version og/eller fra de myndigheder, som er relevante i den vindende tilbudsgivers hjemland. En filial af en udenlandsk virksomhed betragtes som en udenlandsk virksomhed.

Dokumentation for udvælgelseskriterier sker på følgende måde:

Dokumentation for tilladelse til godskørsel for fremmed regning (vognmandstilladelse) medmindre Ordregiver kan skaffe de relevante oplysninger direkte gennem adgang til en national database eller Ordregiver allerede er i besiddelse af den fornødne dokumentation fra tidligere gennemførte udbudsprocedurer.

Oplysninger om økonomiske nøgletal kan ske gennem årsregnskaber eller fremlæggelse af en revisorunderskrevet erklæring om tilbudsgivers samlede egenkapital, medmindre Ordregiver kan skaffe de relevante oplysninger direkte gennem adgang til en national database, eller Ordregiver allerede er i besiddelse af den fornødne dokumentation fra tidligere gennemførte udbudsprocedurer.

Der er ikke krav om, at oplysninger om referencer skal verificeres.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til § 7 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud(i det følgende benævnt Lov om Klagenævnet for Udbud), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

2) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

3) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

4) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk.4;

5) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

En klage over, at ordregiveren i strid med Udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren i henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 4 har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4 skal klageren senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.naevneneshus.dk.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/11/2021

Send til en kollega

0.063