23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 223-587178
Offentliggjort
17.11.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Fællesindkøb Midt

Indsamling af dagrenovation for Horsens Kommune


Fællesindkøb Midt

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Fællesindkøb Midt
Postadresse: Rådhustorvet 4
By: Horsens
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8700
Land: Danmark
Kontaktperson: Lina Elkær
E-mail: lielk@fikm.dk
Telefon: +45 23347688
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://fikm.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/28e07ce0-2d64-4107-aaee-29cc6fcedee6/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/28e07ce0-2d64-4107-aaee-29cc6fcedee6/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/28e07ce0-2d64-4107-aaee-29cc6fcedee6/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Indsamling af dagrenovation for Horsens Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Dette udbud omfatter en kontrakt om indsamling af dagrenovationen i komprimatorbiler i Horsens Kommune hos borgere, kommunale virksomheder og institutioner samt en række private virksom-heder. Udbuddet omfatter ikke indsamling på øen Endelave, ikke indsamling fra nedgravede beholdere og ikke indsamling i midi-containere/vippecontainere, maxicontainere og komprimatorer.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 65 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90511000 Indsamling af affald
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Horsens Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Dette udbud omfatter en kontrakt om indsamling af dagrenovationen i komprimatorbiler i Horsens Kommune hos borgere, kommunale virksomheder og institutioner samt en række private virksom-heder. Udbuddet omfatter ikke indsamling på øen Endelave, ikke indsamling fra nedgravede beholdere og ikke indsamling i midi-containere/vippecontainere, maxicontainere og komprimatorer.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 43
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option på uddeling af...

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Den oplyste varighed og anslået værdi er inkl. ordregivers forlængelsesmulighed på 24 måneder.

I dette udbuds kontraktperiode vil der ikke ske væsentlige ændringer i indsamlingen. Større ændringer i indsamlingen gennemføres først i næste kontraktperiode, hvorfor denne kontraktperioden er af kortere varighed.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav til økonomisk og finansiel formåen:

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Krav til positiv egenkapital i hvert af de seneste 2 regnskabsår

- Krav til nettoomsætning på minimum DKK 10 mio. i hvert af de seneste 2 regnskabsår

- Krav til soliditetsgrad på minimum 10 % i hvert af de seneste 2 regnskabsår

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Referencer

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal have relevant erfaring i form af mindst tre sammenlignelige referencer inden for de seneste 2 år regnet fra tidspunktet for tilbudsfristen. Ved sammenlignelige referencer forstås opgaver inden for samme fagområde, dvs. indsamling af dagrenovation for en kommune.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 15/12/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 15/12/2021
Tidspunkt: 12:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der vil ikke være adgang til åbning af bud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

Service og Beredskab, der er en del af Horsens Kommune, kan afgive kontrolbud på kontrakten. Kontrolbuddet har til formål at klarlægge, hvorvidt det vil være fordelagtigt for ordregiver at indgå aftale med tredjemand om udførelsen af ydelsen eller ej. Viser det sig, at det vil være billigere at løse opgaven i eget regi, kan udbudsforretningen annulleres.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/11/2021

Send til en kollega

0.047