23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 221-582905
Offentliggjort
15.11.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Region Syddanmark

Udbud af fuldskalaoprensning af grundvandet under 4 gruber i Kærgård Plantage


Region Syddanmark

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Syddanmark
CVR-nummer: 29190909
Postadresse: Damhaven 12
By: Vejle
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 7100
Land: Danmark
Kontaktperson: Malene Lund
E-mail: mlun@kammeradvokaten.dk
Telefon: +45 31252290
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.regionsyddanmark.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/181055
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=314595&B=REGIONSYDDK
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=314595&B=REGIONSYDDK
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af fuldskalaoprensning af grundvandet under 4 gruber i Kærgård Plantage

Sagsnr.: 21/23691
II.1.2) Hoved-CPV-kode
90700000 Tjenester på miljøområdet
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Region Syddanmark vil videreføre den igangværende oprensning af grundvandsforurening i grube 1-4 under Kærgård Plantage. Kærgård Plantage er beliggende mellem Vejers Strand og Henne Strand ud til Nordsøen. Regionen ønsker at indgå aftale med en totalrådgiver, der kan bistå regionen gennem hele processen med planlægning, monitorering og tilpasning af oprensningsindsatsen. Rådgivers opgave omfatter den samlede planlægning og tekniske rådgivning i forbindelse med oprensning af grundvandsforurening med brug af kemisk og biologisk oprensning, herunder bistand ved udbud af opgaven med udførelse af oprens-ningen samt efterfølgende tilsyn, kontrol og prøvetagning og i forlængelse af sidstnævnte løbende tilpas-ning af indsatsen. Rådgiver skal løbende under udførelsesperioden tilpasse oprensningen, så der opnås den mest kosteffektive behandling af forureningen. Opgaven afsluttes efter nedbringelsen af forureningen til et defineret niveau, der af regionen aftales nærmere med Miljøstyrelsen.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
90710000 Miljøledelse
90712000 Miljøplanlægning
90713000 Rådgivning i forbindelse med miljøspørgsmål
90715000 Undersøgelse af forurening
90715100 Undersøgelse af kemisk forurening eller olieforurening
90715200 Andre tjenester i forbindelse med forureningsundersøgelser
90722200 Tjenesteydelser i forbindelse med miljøoprensning
90730000 Sporing, monitering og genopretning af forurening
90733000 Tjenesteydelser i forbindelse med vandforurening
90733700 Monitering eller bekæmpelse af grundvandsforurening
90743000 Tjenesteydelser i forbindelse med forurening med giftige stoffer
90743100 Monitering af giftige stoffer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

Kærgård Plantage beliggende mellem Vejers Strand og Henne Strand ud til Nordsøen

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Region Syddanmark vil videreføre en igangværende oprensning af grundvandsforurening under 4 gruber i Kærgård Plantage. Forureningen er sket i perioden 1956-1973 efter deponering af spildevand fra produktion af vitaminer og lægemidler. Den samlede mængde spildevand er skønnet til 286.000 m3, hvoraf størstedelen er vand. Det egentlige stofindhold er opgjort til ca. 60.000 tons. Heraf er ca. 40.000 tons forskellige uorganiske salte og ca. 15.000 tons salte af organiske syrer. Mængden af miljøfremmede organiske stoffer i det deponerede spildevand er opgjort til mere end 1.500 tons omfattende bl.a. sulfonamider, organiske kvælstofforbindelser, barbiturater, fenoler, klorerede opløsningsmidler, benzen og toluen. Målet med oprensningen er, at forureningen ikke længere skal udgøre en udfordring for ophold i klitterne eller for havmiljøet. I relation til forureningens indvirkning på havmiljøet forventes effekten af oprensningen dog først at kunne måles ca. 15 år efter endt afværge, da der ikke skal gennemføres oprensning af selve forureningsfanen.

Rådgivers opgave omfatter teknisk rådgivning, herunder den samlede planlægning, monitorering og tilpasning, i forbindelse med videreførelse af igangværende oprensning af grundvandet under grube 1 til 4 i plantagen. Rådgivers opgave omfatter ikke selve udførelsen af oprensningen med injektioner eller indkøb af kemikalier og andre materialer til brug herfor. Rådgiver skal udarbejde udbudsmateriale til brug for udbud af opgaven med udførelse af oprensning og indkøb af kemikalier (udførelsesopgaven) samt efterfølgende føre tilsyn, kontrol og løbende tilpasning af de enkelte injektionsrunder i forbindelse med videreførelse af oprensningen. Oprensningen under grube 1-4 sker med kombination af in situ kemisk oxidation med persulfat, aktiveret med Fentons Reagens (FR-ASP), efterfulgt af biologisk nedbrydning med Stimuleret Reduktiv Deklorering (SRD). For at optimere oprensningen vil den kemiske oprensning blive tilpasset/suppleret f.eks. med surfaktanter. Oprensningen sker under grundvandsspejlet under de fire gruber.

Rådgiveren bistår frem til nedbringelsen af forureningen til et defineret niveau. Da effekten af oprensningen på havmiljøet først forventes at kunne måles ca. 15 år efter, at oprensningen er tilendebragt, er det definerede niveau for nedbringelsen af forureningen en række stopkriterier (grænseværdier for forureningen) målt i grundvandet under de fire gruber. Stopkriterierne fastsættes efter aftale mellem regionen og Miljøstyrelsen.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 72
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD’et) med angivelse af følgende oplysninger:

Tilbudsgivers soliditetsgrad i det seneste disponible regnskabsår.

Baserer tilbudsgiver sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen i relation til opfyldelse af minimumskrav til egnethed, jf. nedenfor, er det et krav, at tilbudsgiver og de pågældende enheder hæfter solidarisk for kontraktens gennemførelse.

ESPD’et fungerer som et foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver opfylder minimumskrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD’et er korrekte.

Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet:

Virksomhedens balance eller uddrag heraf i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab, såfremt offentliggørelse af balancen er lovpligtig i det land, hvor virksomheden er etableret, eller anden dokumentation for egenkapitalens størrelse. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne i seneste disponible årsrapport/årsregnskab afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som minimumskrav kræves en soliditetsgrad på mindst 20 % i den seneste disponible årsrap-port/årsregnskab. Soliditetsgraden beregnes som virksomhedens samlede egenkapital i forhold til virksomhedens samlede aktiver, udregnet i procent. Soliditetsgraden udregnes således som (samlede egenkapi-tal/samlede aktiver) x 100 = soliditetsgrad. Såfremt tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, beregnes soliditetsgraden som tilbudsgiverens og disse andre enheders samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes soliditetsgraden som virksomhedernes samlede egenkapital i forhold til de-res samlede aktiver, udregnet i procent. Oplysningerne angives i ESPD, afsnit IV.B.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger:

Angivelse af op til 5 referencer omhandlende oprensning af vandforurening med kemisk oxidation og/eller omhandlende oprensning af vandforurening med Stimuleret Reduktiv Deklorering. Referencer må højest være 5 år gamle, regnet fra tidspunktet for aflevering af tilbud. Perioden på 5 år er fastsat for at sikre en tilstrækkelig konkurrence. En reference kan omfatte et igangværende projekt. Kun den del af et igangværende projekt, der er afsluttet på tilbudstidspunktet, vil blive tillagt vægt ved bedømmelsen af Tilbudsgiverens referencer. Hvis opgaven var påbegyndt tidligere end 5 år inden tilbudstidspunktet, er det alene den del af ydelserne, der er udført senere end 5 år før tilbudsfristen, der vil indgå i vurderingen af referencen. Er det ikke muligt, f.eks. fordi opgaverne er udført løbende i henhold til en rammeaftale, bedes Tilbudsgiveren i beskrivelsen af leverancen angive, hvordan datoen er angivet.

Som en del af referencebeskrivelsen bedes følgende oplysninger angives:

- Kort beskrivelse af opgaven der klart angiver, hvilken oprensning leverancen vedrørte, herunder med angivelse af kemiske og biologiske ingredienser (eksempelvis kan skrives ”oprensning ved in situ kemisk oxidation med persulfat, aktiveret med Fentons Reagens (FR-ASP)”).

- Tilbudsgivers rolle(r) i projektering og udførelsen.

- Hvis referencen vedrører et ikke-afsluttet projekt, tillige hvilke dele af projektet, der på tidspunktet for fremsendelse af tilbuddet er afsluttet.

- Hvis referencen vedrører et projekt, der er påbegyndt tidligere end 5 år inden tilbudstidspunktet, tillige hvilke dele af projektet, der er leveret senere end 5 år før tilbudsfristen.

- Navn på modtageren af leverancen og kontaktperson.

Der kan maksimalt angives 5 referencer, uanset om Tilbudsgiveren er en enkelt virksomhed, om Tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders tekniske formåen, eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium). Såfremt der angives mere end 5 referencer, vil der alene blive lagt vægt på de 5 første referencer i den rækkefølge, de er angivet ved fremsendelse. Såfremt det ikke kan afgøres, hvilke referencer, der er de første 5 referencer, vil referencerne blive udvalgt ved lodtrækning.

Referencerne, som Tilbudsgiveren angiver i ESPD’et, vil udgøre den endelige dokumentation for Tilbuds-giverens oplysninger om dennes tekniske og faglige formåen. Ordregiver kan dog indhente yderligere dokumentation for Tilbudsgiverens tekniske og faglige formåen, såfremt ordregiver finder dette relevant. Derudover kan ordregiver bede den vindende tilbudsgiver om at bekræfte oplysningerne, hvorefter disse udgør den endelige dokumentation.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som mindstekrav kræves

- Mindst én reference til oprensning af vandforurening med kemisk oxidation og

- Mindst én reference til oprensning af vandforurening med Stimuleret Reduktiv Deklorering.

De 2 mindstekrav kan opfyldes ved samme reference eller ved 2 forskellige referencer.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Kontrakten er betinget af, at der modtages offentlig støtte til projektet i form af statslige midler.

Ordregiver kan opsige kontrakten helt eller delvist, hvis Klagenævnet for Udbud eller de almindelige domstole afgiver et påbud herom.

I kontrakten er hensynet til samfundsansvar, som formuleret i de konventioner, der ligger til grund for principperne i FN's Global Compact, inddraget i relevant omfang. Der er desuden stillet kontraktmæssige krav i henhold til ILO-konvention 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter og cirkulære nr. 9471 af 30. juni 2014.

Tildeles kontrakten en sammenslutning af virksomheder, skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 10/01/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 10/01/2022
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

Deltagelse i udbuddet sker elektronisk via ordregivers udbudssystem, jf. adressen i punkt I.3). For at få adgang til udbudsmaterialet, skal tilbudsgiver være registreret eller registrere sig som bruger. Interesserede bedes holde sig orienteret via udbudssystemet. Såfremt tilbudsgiver oplever problemer med systemet, kan support kontaktes på mail: dksupport@eu-supply.com, eller telefon: (+45) 70 20 80 14.

Såfremt tilbuddet indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende.

Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Spørgsmål skal stilles senest den 21. december 2021. Spørgsmål stillet efter denne dato vil blive besvaret, såfremt de er modtaget så betids, at ordregiver kan nå at fremskaffe de nødvendige oplysninger og meddele svarene senest seks dage inden tilbudsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages senere end seks dage før fristens udløb, kan ikke forventes besvaret, medmindre fristen samtidig udskydes.

-o0o-

Tilbudsgiver skal sammen med sit tilbud indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3 nævnte forhold. Tilbudsgiver behøver ikke at underskrive sit ESPD-dokument. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører og hver deltagers ESPD-dokument være underskrevet af den pågældende deltager. Den ledende Tilbudsgiver, der indgiver tilbuddet, behøver ikke at underskrive sit ESPD-dokument. Såfremt tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på, og ESPD-dokumentet skal være underskrevet af den enhed, som Tilbudsgiveren baserer sig på.

Tilbudsgiveren kan i dette udbud basere sig på andre aktørers tekniske- og/eller økonomiske kapacitet for at opfylde de egnethedskrav, der er anført i punkt III.1.2) og III.1.3). Den/de aktør(er), der stiller sin tekniske- og/eller økonomiske kapacitet til rådighed for Tilbudsgiveren, skal underskrive en støtteerklæring. Skabelonen fremgår som bilag til udbudsbetingelserne.

Tilbudsgiveren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er omfattet af de i udbudslovens §§ 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt udelukkelsesgrundene anført i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1, 2, 4 og 6, medmindre Tilbudsgiveren har fremlagt tilstrækkelig do-kumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138.

Benyttelsen af de frivillige udelukkelsesgrunde sker under overholdelse af proportionalitetsprincippet. Bagatelagtige forhold kan således ikke føre til udelukkelse af Tilbudsgiveren. Flere tilfælde af forhold, der hver for sig er mindre alvorlige, kan dog give anledning til at udelukke Tilbudsgiveren.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD'et i henhold til udbudslovens §§ 151-152, jf. § 153.

-o0o-

Beløbet angivet i II.1.5) og II.2.6) er Region Syddanmarks skøn over værdien af kontrakten. Den anslåede værdi er forbundet med usikkerhed, da de enkelte resultater af de foretagne injektioner vil være bestemmende for oprensningsfasen. Region Syddanmark forventer på baggrund af sit nuværende kendskab til opgavens omfang, herunder forventninger til antallet af injektioner i oprensningsfasen samt antagelser om tilpasning af projektet mellem injektioner, en kontraktsum på mellem 10 og 50 mio. kr. ekskl. moms. På samme vis er varigheden af kontrakten alene anslået.

Rådgiveren honoreres i medgået tid for sine ydelser og er således ikke sikret et honorar svarende til en på forhånd fastsat sum.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klagen indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: https://www.kfst.dk/
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/11/2021

Send til en kollega

0.063