23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 217-571555
Offentliggjort
09.11.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Langeland Kommune - Vækst og Bæredygtighed

Udbud på vintertjeneste i Langeland Kommune


Langeland Kommune - Vækst og Bæredygtighed

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Langeland Kommune - Vækst og Bæredygtighed
CVR-nummer: 29188955
Postadresse: Fredensvej 1
By: Rudkøbing
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 5900
Land: Danmark
Kontaktperson: Conny Hanne Nielsen
E-mail: cn@langelandkommune.dk
Telefon: +45 63516036
Fax: +45 62572821
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/166290831.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.langelandkommune.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/166290831.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/166290831.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud på vintertjeneste i Langeland Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90620000 Snerydning
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Vintertjenesten omfatter snerydning og glatførebekæmpelse på landevejen rute 305 med ca. 104,8 km kørespor, i henhold til ruteplaner / beskrivelse.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 3 500 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Langeland Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

En rute til glatførebekæmpelse og snerydning på kørebaner.

Ruten køres af en til to lastbiler samt eventuelt en traktor og udgør en entreprise.

Rutens beliggenhed er anfør på ruteplanerne fra nord og syd.

Ordregiver leverer salt og stiller saltspreder og sneplov til rådighed for lastbiler, samt sneplov til traktor.

Der stilles teleskoplæsser til rådighed ved saltdepot.

Entreprenøren  skal selv stille med lastbiler samt traktor for montering af ordregivers udstyr.

Entreprenøren skal i sit tilbud anføre omfang af mandskab og materiel der tilbydes til løsning af opgaven inden for den fastsatte tid.

Vintertjenesten skal, da der er tale om klasse 1 vej, kunne udføres på alle dage hele døgnet.

Udkald til glatførebekæmpelse og snerydning finder som oftes sted uden for normal arbejdstid.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2022
Slut: 15/04/2025
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Mulighed for option yderligere to år. (Vinter 2023/2024 og 2024/2025)

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Optagelse i et relevant fagligt register

Den økonomiske aktør er optaget i det relevante faglige register i den medlemsstat, hvor denne er etableret, jf. bilag XI til direktiv 2014/24/EU; økonomiske aktører fra visse medlemsstater kan være nødt til at opfylde andre krav i nævnte bilag.

Mindstekrav til udvælgelseskriteriets opfyldelse er at anføre Færdselsstyrelsens ID-nummer samt antal tilladelser til godskørsel på oplysningsbilaget for hvert materiel (TBL). (Dette gælder alene for entrepriser omfattende lastbiler til saltspredning og snerydning). ID. nr. skal anføres for såvel hovedentreprenør som eventuel underleverandør.

Optagelse i et handelsregister

Den økonomiske aktør er optaget i handelsregistre i den medlemsstat, hvor denne er etableret, jf. bilag XI til direktiv 2014/24/EU; økonomiske aktører fra visse medlemsstater kan være nødt til at opfylde andre krav i nævnte bilag.

Mindstekrav til udvælgelseskriteriets opfyldelse er, at anføre CVR. nr. på oplysningsbilagene for hvert materiel (TBL).

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Erhvervsansvarsforsikring

Det forsikrede beløb i den økonomiske aktørs erhvervsansvarsforsikring er følgende:

Mindstekrav til udvælgelseskriteriets opfyldelse

Entreprenøren skal have tegnet de nødvendige ansvars- og skadesforsikringer med hensyn til uheld under arbejdet. Forsikringer skal dække skader på ordregivers materiel samt på 3. - part ved kørsel med ordregivers materiel. Genanskaffelsesværdien af ordregivers materiel der skal være omfattet af forsikringen er: - 1 stk. saltspreder a´ kr. 450.000 - 2 stk. lastbilplov a´ kr. 150.000 - 1 stk. traktorplov a´ kr. 80.000 Ved tilbudsafgivelsen skal der leveres forhåndsgodkendelse på ovenstående.

For så vidt angår eventuelle øvrige økonomiske og finansielle krav, som måtte være blevet anført i den relevante meddelelse eller i udbudsdokumenterne, erklærer den økonomiske aktør, at:

Mindstekrav til udvælgelseskriteriets opfyldelse.

Der kræves sikkerhedsstillelse på kr. 50.000 pr. rute gældende for følgende ruter: LK1. Sikkerhedsstillelse gælder kun nævnte ruter - Skal leveres ved kontraktunderskrivelsen.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Materiellets egnethed

Dokumentation for materiellets egnethed til den tilbudte opgave (ved udfyldelse af oplysningsbilag for hvert materiel) (TBL).

Personalets uddannelse og erfaring

Dokumentation for personalets uddannelse og erfaring (ved udfyldelse af oplysningsbilag for hvert materiel) (TBL).

Personalets køreafstand

Dokumentation af personalets køreafstand (køretid) fra hjem til mødested (ved udfyldelse af oplysningsbilag for hvert materiel) (TBL).

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 09/12/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 09/12/2021
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/11/2021

Send til en kollega

0.031