23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2015/S 212-386370
Offentliggjort
02.11.2015
Udbudstype
Offentligt udbud

Bestilling af materiale

Til
03.12.2015 Kl. 15:00

Addresse
Morten Haugaard Thomsen
COWI A/S

Indlevering af tilbud

Til
16.12.2015 Kl. 13:00

Udbyder

Mariagerfjord Kommune

Opdateringer

Rettelse
(04.11.2015)

I stedet for:

IV.3.4)

Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse:

16.10.2015 (13:00)

Læses:

IV.3.4)

Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse:

16.12.2015 (13:00)

Tømning af bundfældningstanke


Mariagerfjord Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Mariagerfjord Kommune
Nordre Kajgade 1
Att: Marianne Hyldgaard Kristensen
9500 Hobro
DANMARK
Telefon: +45 97113000

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://www.mariagerfjord.dk/

Yderligere oplysninger fås her: COWI A/S
Visionsvej 53
Att: Morten Haugaard Thomsen
9000 Aalborg
DANMARK
Telefon: +45 56407988
Mailadresse: moht@cowi.dk
Internetadresse: http://www.cowi.dk

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: COWI A/S
Visionsvej 53
Att: Morten Haugaard Thomsen
9000 Aalborg
DANMARK
Telefon: +45 56407988
Mailadresse: moht@cowi.dk
Internetadresse: http://www.cowi.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.3) Hovedaktivitet
Miljø
I.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1) Beskrivelse
II.1.1) Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Tømning af bundfældningstanke.
II.1.2) Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 16: Kloakering og affaldsbortskaffelse; rensning og lignende tjenesteydelser
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Mariagerfjord Kommune.

NUTS-kode DK050

II.1.3) Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontrakt
II.1.4) Oplysninger om rammeaftale

Rammeaftalens varighed

Varighed i måneder: 0
II.1.5) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Den udbudte tjenesteydelse omfatter tømning af ca. 5 300 bundfældningstanke på ejendomme i Mariagerfjord Kommune. Idet fritidsboliger som udgangspunkt tømmes hvert andet år, er antallet af årlige tømninger ca. 4 200.
Tjenesteyderen skal endvidere håndtere og bortskaffe slammet, aflevere det på Mariagerfjord Renseanlæg eller en kombination af disse.
Der er elektronisk adgang til udbudsmaterialet, men af hensyn til registrering og udsendelse af rettelsesblade rettes i første omgang henvendelse til Morten Haugaard Thomsen, COWI A/S, se bilag A »Yderligere adresser og kontaktpunkter«.
II.1.6) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

90460000

II.1.7) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.1.8) Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.1.9) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2) Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1) Samlet mængde eller omfang:
Nærværende udbud omfatter tømning af ca. 5 300 bundfældningstanke (2016) i Mariagerfjord Kommune, og omfatter alle ejendomme beliggende i Mariagerfjord Kommune, som er registreret med bundfældnings-tank.
Helårsboliger tømmes en gang årligt. Antallet af ejendomme med tank, som skal tømmes hvert år, er ca. 3100 (2016).
Fritidsboliger tømmes en gang hvert andet år. Antallet af ejendomme med tank, som skal tømmes hvert andet år, er ca. 2200 (2016).
Gennemsnitligt tømmes tanke på ca. 4 200 ejendomme årligt (2016).
Det samlede antal ejendomme i ordningen reduceres med ca. 200 stk. pr. år i hele aftaleperioden.
Antallet af ejendomme med bundfældningstanke, og dermed antal tømninger, er vejledende. Tjenesteyderen må acceptere, at antallet kan afvige i op- eller nedadgående retning.
II.2.2) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af disse optioner: Der er option på forlængelse af kontrakten i op til 2 gange op til 12 måneder.
Foreløbig tidsplan for anvendelse af disse optioner:
dage: 0 (fra tildeling af kontrakten)
II.2.3) Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Antal gange, der er mulighed for forlængelse: 2
Hvis der er tale om indkøbs- eller tjenesteydelseskontrakter, der kan forlænges: anslået tidsramme for efterfølgende kontakter:
måneder: 12 (fra tildeling af kontrakten)
II.3) Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Påbegyndelse 1.3.2016. Færdiggørelse 28.2.2020

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Kontraktbetingelser
III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
Der bliver stillet krav om garanti på 250 000 DKK.
III.1.2) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Oplyses i udbudsmaterialet.
III.1.3) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
Den bydende skal retligt stå som den ansvarlige for leverancen. I tilfælde af konsortium skal konsortiet hæfte udadtil solidarisk og være repræsenteret af én person, der har fuldmagt til at tegne konsortiet.
III.1.4) Andre særlige vilkår
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: ja
Beskrivelse af de særlige vilkår: Oplyses i udbudsmaterialet.
III.2) Betingelser for deltagelse
III.2.1) De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: 1) Erklæring om at tilbudsgiver ikke har ubetalt forfalden gæld til det offentlige.

2) Dokumentation vedrørende økonomiske og virksomhedsmæssige forhold, i henhold til artikel 45, Rådets direktiv 2004/18/EF. For danske bydere enten i form af serviceattest fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen eller tro og love-erklæring vedr. artikel 45, Rådets direktiv 2004/18/EF (til erstatning for serviceattest). Serviceattest kan rekvireres elektronisk på Erhvervs- og Selskabsstyrelsens hjemmeside www.eogs.dk Der må påregnes lang ekspeditionstid (ofte flere uger), og det anbefales derfor straks at rekvirere denne. Attesten må maksimalt være 4 måneder gammel på tidspunktet for aflevering af tilbuddet. Udenlandske ansøgere skal fremsende tilsvarende dokumentation, som opfylder den i artikel 45 krævede dokumentation, fra hjemlandet.

III.2.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: 1) Oplysninger om bankforbindelse samt en tilkendegivelse fra banken om, at tilbudsgiver på forlangende kan stille en garanti på 250 000 DKK.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: Som beskrevet ovenfor.
III.2.3) Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
1) Referenceliste indeholdende referencer fra de 3 seneste år. Referenceli-sten må kun indeholde opgaver med tømningsordninger for bundfældningstanke, og opgavernes aftaleperiode skal minimum være 1 år. Der skal som minimum leveres 1 reference.
Referencelisten skal indeholde en kort beskrivelse af opgaven, kontrakt-sum, kundens navn og kontaktperson hos kunden, som oplysningerne kan verificeres hos.
2) Oplysninger om hvilket materiel, der vil blive anvendt, herunder fabrikat, alder og billede af KSA-bil.
3) Tilkendegivelse af om tilbudsgiver agter selv at behandle og bortskaffe slammet, om slammet afleveres på Mariagerfjord Renseanlæg eller en kombination af disse muligheder. Ved angivelse af en kombination af tilbudsgiverens behandling og bortskaffelse og aflevering på Mariagerfjord Renseanlæg skal tilbudsgiveren endvidere angive en omtrentlig fordeling mellem de 2 muligheder.
4) Såfremt tilbudsgiveren vælger at stå for den videre håndtering og bortskaffelse af slammet eller dele heraf, vedlægges beskrivelse af slambortskaffelsesmetoden/slutdisponeringen af slammet for den konkrete opgave, og dokumentation for at bortskaffelsen sker iht. gældende lovgivning. Ved flere slambortskaffelsesmetoder beskrives alle. Der dokumenteres med tilladelser eller anden dokumentation for tilbudsgivers håndtering af slammet. Tilsvarende dokumentation skal fremsendes i tilfælde af afsætning af slammet til 3. part.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:
Som beskrevet ovenfor.
III.2.4) Oplysning om reserverede kontrakter
III.3) Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1) Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession: nej
III.3.2) Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen
Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen: nej

Del IV: Procedure

IV.1) Type procedure
IV.1.1) Type procedure
Offentlig
IV.1.2) Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
IV.1.3) Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2) Tildelingskriterier
IV.2.1) Tildelingskriterier
Laveste pris
IV.2.2) Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3) Administrative oplysninger
IV.3.1) Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
06.01.20-Ø54-1-15
IV.3.2) Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej
IV.3.3) Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
Frist for modtagelse af anmodninger om dokumenter eller for adgang til dokumenter: 3.12.2015 - 15:00
Skal der betales for dokumenterne?: nej
IV.3.4) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
16.10.2015 - 13:00
IV.3.5) Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
dansk.
IV.3.7) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.3.8) Åbning af bud
Dato: 16.12.2015 - 13:00
Der må være personer til stede under åbningen af bud: ja
Yderligere oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud: Tilbudsgiverne kan overvære åbningen af bud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.3) Yderligere oplysninger
Oplyses i udbudsmaterialet.
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
2100 København Ø
DANMARK
Mailadresse: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095
Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): Klager over tildeling af ordre skal indgives inden udløb af standstill-perioden. Standstill-perioden er 10 dage fra underretning om hensigt om indgåelse af kontrakt.
Klager over andet skal indgives inden 6 måneder efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klager indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.
VI.4.3) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
DANMARK
Mailadresse: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
Fax: +45 41715100

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29.10.2015

Send til en kollega

0.046