23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2015/S 210-380896
Offentliggjort
29.10.2015
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Indkøbsfællesskabet IFIRS

Udbud af levering af propangas (flaske- og tankgas).


Indkøbsfællesskabet IFIRS

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Indkøbsfællesskabet IFIRS
25625624523452352
c/o Hansenberg, Skovvangen 28
Att: Cindy Bjerregaard
6000 Kolding
DANMARK
Telefon: +45 28455560
Mailadresse: cjb@ifirs.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://www.ifirs.dk

Internetadresse for køberprofilen: http://eu.eu-supply.com/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/137562

Elektronisk adgang til oplysninger: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=153451&B=IFIRS

Elektronisk indsendelse af bud og ansøgninger om deltagelse: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=153451&B=IFIRS

Yderligere oplysninger fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2) Type ordregivende myndighed
Andet: uddannelsesinstitution
I.3) Hovedaktivitet
Uddannelse
I.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1) Beskrivelse
II.1.1) Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Udbud af levering af propangas (flaske- og tankgas).
II.1.2) Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Varer
Indkøb

NUTS-kode DK0

II.1.3) Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale
II.1.4) Oplysninger om rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør

Rammeaftalens varighed

Varighed i år: 4

Anslået samlet værdi af indkøbene i hele rammeaftalens løbetid

Anslået værdi eksklusive moms: 2 000 000 DKK
II.1.5) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Rammeaftalen omhandler tankleje og levering af tankgas samt levering af gas på flasker.
II.1.6) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

09122100, 09122110

II.1.7) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.1.8) Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.1.9) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2) Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1) Samlet mængde eller omfang:
Anslået værdi eksklusive moms: 2 000 000 DKK
II.2.2) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af disse optioner: Mulighed for 2 x 12 måneders forlængelser.
Foreløbig tidsplan for anvendelse af disse optioner:
måneder: 24 (fra tildeling af kontrakten)
II.2.3) Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.3) Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Kontraktbetingelser
III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.2) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Betalingsfristen er 30 dage gældende fra faktureringstidspunktet. Ordregiver kan automatisk overføre fakturabeløbet for hver enkelt faktura til Kontrakthavers NEM-KONTO, på den aftalte betalingsdato. Overførslen indeholder oplysning om hvilket fakturanummer betalingen omfatter.
III.1.3) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.1.4) Andre særlige vilkår
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: nej
III.2) Betingelser for deltagelse
III.2.1) De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Tilbudsgiver skal udfylde og vedlægge en blanket med generelle oplysninger om Tilbudsgiver samt bekræfte, at Tilbudsgiver har afgivet et forpligtende tilbud.
III.2.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Tilbuddet skal vedlægges en udfyldt, dateret og underskrevet tro og love-erklæring om, i hvilket omfang Tilbudsgiver har ubetalt forfalden gæld til det offentlige (jf. Finansministeriets lovbekendtgørelse nr. 336 af 13.5.1997). Fortrykt formular findes som bilag 2, blanket 2. Tilbudsgiver som har ubetalt, forfalden gæld på over 100 000 DKK til det offentlige vil ikke komme i betragtning.
Tilbuddet skal vedlægges en udfyldt, dateret og underskrevet erklæring om, at Tilbudsgiver ikke er udelukket fra at give tilbud i henhold til udbudsdirektivet (nr. 2004/18/EF af 31.3.2004) artikel 45. Se hertil bilag 2, blanket 3.
III.2.3) Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
Tilbudsgiver skal vedlægge referencer om levering af de varer, der er omfattet af udbuddet. Referencer må maksimalt være 3 år gamle.
Tilbudsgiver skal udfylde oplysninger om referencen, herunder referencens værdi (over de sidste 3 år), referencens tidsperiode, markere hvilke varer/ydelser referencen omfatter Se hertil bilag 2, blanket 4.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:
Minimumskrav: Tilbudsgiver skal præstere mindst 1 reference med en værdi på mere end 200 000 DKK.
Minimumskrav: Tilbudsgiver skal mindst én gang have præsteret følgende ydelser samlet set. (En reference forudsætter således ikke levering af samtlige varer/ydelser, for at være gyldig).
— Flaskegas (light)
— Flaskegas (truck)
— Flaskegas (stål)
— Levering af gas til tank
— Udleje af gastank (fritstående).
Tilbudsgiver skal ved tildeling af rammeaftalen kunne dokumentere ovennævnte referencer. Dette kan ske ved en kopi af salgsstatistikker eller lignende.
III.2.4) Oplysning om reserverede kontrakter
III.3) Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1) Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession: nej
III.3.2) Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen
Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen: nej

Del IV: Procedure

IV.1) Type procedure
IV.1.1) Type procedure
Offentlig
IV.1.2) Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
IV.1.3) Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2) Tildelingskriterier
IV.2.1) Tildelingskriterier
Laveste pris
IV.2.2) Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3) Administrative oplysninger
IV.3.1) Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
9452
IV.3.2) Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej
IV.3.3) Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
Skal der betales for dokumenterne?: nej
IV.3.4) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
18.12.2015 - 12:00
IV.3.5) Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
dansk.
IV.3.7) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 006 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.3.8) Åbning af bud
Der må være personer til stede under åbningen af bud: nej

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.3) Yderligere oplysninger

For at modtage yderligere information om dette udbud, og for at kunne anmode om deltagelse til dette udbud, skal du registreres på den følgende side: https://www.eu-supply.com/ifirs.asp Alle anmodninger skal fremsendes via ovennævnte side. Ved afgivelse af tilbud skal ansøgeren benytte de skabeloner,som er udarbejdet af ordregiver. Skabeloner findes i EU-Supply CTM i det konkrete udbud under »Vis dokumenter« (www.eu-supply.com/ifirs.asp).

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
2100 København Ø
DANMARK
Mailadresse: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til lov nr. 492 af 12.5.2010 Håndhævelsesloven gælder der en klagefrist på 45 kalenderdage for klager over udbuddet. Klagefristen regnes fra dagen efter ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, jf. § 7, stk. 2.
Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet skal klageren underrette ordregiveren om, at der er indgivet en klage til Klagenævnet.
VI.4.3) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
DANMARK
Mailadresse: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41710100
Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26.10.2015

Send til en kollega

0.093