23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 204-534426
Offentliggjort
20.10.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

DSB

Opdateringer

Rettelse
(25.10.2021)

VI
Placering af det tekst, der skal ændres:VI.3
I stedet for:
Læses:
Der tilføjes:
Der afholdes besigtigelse. Foreløbig planlagt dato er torsdag d. 28. oktober. Foreløbige tider er:
Besigtigelse af tog: Depotvej i Taastrup kl. 10.00 -11.00
Besigtigelse af Stationer: Ringsted station kl. 12.30 - 13.30
Nærmere info følger

Kvalitetsmålinger af 3. mands rengøring på stationer og i tog


DSB

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: DSB
CVR-nummer: 25 05 00 53
Postadresse: Telegade 2
By: Taastrup
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 2630
Land: Danmark
Kontaktperson: Rikke Andersen
E-mail: Ribaan@dsb.dk
Telefon: +45 24688341
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: WWW.DSB.DK
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/63264
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=313861&B=DSB
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=313861&B=DSB
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Jernbanetransport

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Kvalitetsmålinger af 3. mands rengøring på stationer og i tog

Sagsnr.: A-21367_kvalitetsmålinger_2
II.1.2) Hoved-CPV-kode
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Der bliver i disse år investeret intensivt i rengøring på DSB ejede stationer og tog. Særligt renligheden af DSB's stationer og tog påvirker den daglige rejse for DSB’s mange passagerer og har derved en stor indflydelse på kundetilfredsheden. Dette udbud omhandler kvalitetsmåling af den af tredjepart udførte rengøring på hhv. stationer og i togene. Udbuddet er delt op i 2 delaftaler – Delaftale 1- stationer og Delaftale 2 - tog

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 9 700 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Kvalitetsmålinger af 3. mands rengøring på stationer og i tog

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 1 omhandler kvalitetsmålinger på stationer

I)Baggrund:

DSB ønsker at indgå aftaler om kvalitetsmåling af rengøring på stationer.

Kvalitetsmåling skal udføres på stationer fordelt over hele Danmark.

II)Hovedydelse

DSB Stationsservice er en afdeling i DSB, der varetager rengøring af DSB’s stationer og samarbejder med andre interessenter i og udenfor DSB om rengøring i nærheden af stationerne.

Kvalitetsmåling består af en kontrol af rengøringen foretaget af DSB selv eller 3. mand.

Kvalitetsmålingen foretages visuelt, med registrering i et system stillet til rådighed af DSB

Der skal leveres kvalitetsmåling på stationer fordelt over hele landet. Der skal leveres kvalitetsmåling fordelt over hele døgnet på alle ugens dage.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 800 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 60
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

mulighed for forlængelse i 2 perioder, af hhv. 24 og 12 måneder

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ordregiver kan anmode tilbudsgivere om at supplere, præcisere eller fuldstændiggøre tilbuddet efter forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 76, nr. 4, hvis ansøgninger eller tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 2 kvalitetsmålinger i tog

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 2 omhandler kvalitetsmåling foretaget i S-tog og Fjern- og regionaltog i hele Danmark.

I) Baggrund:

DSB ønsker at indgå aftaler om kvalitetsmåling af rengøring i togene.

Kvalitetsmåling består af en kontrol af rengøringen foretaget af 3. mand.

Kvalitetsmålingen skal udføres i tog, fordelt over hele Danmark.

Kvalitetsmålingen foretages visuelt, med registrering i et system stillet til rådighed af DSB

II) Hovedydelse

Togrengøring er et område under FM Kontraktstyring, som har dialogen med Tredjemand og opfølgningen på togrengøring, hvor kvaliteten er et vigtigt parameter.

Kvalitetsmålingerne foretages med fokus på at Tredjemand lever op til de krav der fremgår af kravsspecifikationen for de forskellige rengøringstyper på tog.

De centrale elementer i dette kvalitetsmålings-udbud er:

• At Leverandøren kontrollerer at DSB's tog fremstår pæne og rene.

• At Leverandørens kontrol er med til at sikre, at kundetilfredsheden fortsat holdes i top.

• At DSB, på baggrund af Leverandørens kontrol, kan drøfte justeringer og tiltag med Rengørings Leverandøren for at højne rengøringskvaliteten.

• At Leverandørens kontrol på F&R og S-tog danner grundlag for Bod/bonus beregningen i kontrakten om rengøring af toge med Tredjemand.

En kvalitetsmåling foretages fortrinsvist om natten, på alle ugens dage.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 60
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Mulighed for forlængelse i 2 perioder af hhv. 24 og 12 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ordregiver kan anmode tilbudsgivere om at supplere, præcisere eller fuldstændiggøre tilbuddet efter forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 76, nr. 4, hvis ansøgninger eller tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger:

Tilbudsgivers soliditetsgrad som et gennemsnit i de tre seneste disponible regnskabsår

Tilbudsgivers EBIT-margin som et gennemsnit i de tre seneste disponible regnskabsår

Baserer tilbudsgiver sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, kræver ordregiver, at til-budsgiver og de pågældende enheder hæfter solidarisk for kontraktens gennemførelse.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver opfylder minimumskrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges nedenstående dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet. DSB henviser i øvrigt til dokumentationsformerne angivet i udbudsloven § 154, stk. 1, nr. 2, og stk. 2.

(Soliditetsgrad, gennemsnit): Som minimumskrav kræves en gennemsnitlig soliditetsgrad på mindst 20% indenfor de seneste 3 finansielle år. Soliditetsgraden udregnes som (samlede egenkapital/samlede aktiver) x 100 = soliditetsgrad indenfor de seneste 3 finansielle år. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes soliditetsgraden som ansøgerens og disse andre enheders samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent i de seneste 3 finansielle år. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes soli-ditetsgraden som virksomhedernes samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent og som gennemsnit af de seneste 3 finansielle år. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.”Finansielle nøgletal” Til-budsgiver bedes tydeligt anføre ”soliditetsgrad” i besvarelse.

(EBIT-margin gennemsit): Som minimumskrav kræves en gennemsnitlig EBIT-margin, udregnes som (EBIT/Omsætning) * 100, på mindst 0% indenfor de seneste 3 finansielle år. Gennemsnitlig EBIT-margin beregnes som gennemsnittet af EBIT-marginen for de seneste 3 finansielle år. Hvis ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes EBIT-margin som ansøgerens og disse andre enheders samlede EBIT i forhold til deres samlede omsætning, udregnet i procent i de seneste 3 finansielle år. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et kon-sortium) beregnes EBIT margin på en tilsvarende måde, dvs. sammenslutningens samlede EBIT i forhold til deres samlede omsætning udregnet i procent og som gennemsnit af de seneste 3 finansielle år.

Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B ”Finansielle nøgletal” Tilbudsgiver bedes tydeligt anføre ”EBIT-margin” i besvarelse.

III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

Finansierings- og betalingsvilkår vil fremgå af udbudsmaterialet.

Der henvises endvidere til påkrævet elektronisk fakturering og mulighed for elektronisk ordre i henhold til lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007 om offentlige betalinger m.v. med senere ændringer. Lovbekendtgørelsen kan hentes på www.retsinformation.dk

III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

Der kræves ingen særlig retlig form.

Såfremt ordren tildeles en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 16/11/2021
Tidspunkt: 08:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 16/11/2021
Tidspunkt: 08:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem jf. adressen i punkt I.3). For at få adgang til udbudsmaterialet, skal tilbudsgiver være registreret eller registrere sig som bruger.

Såfremt tilbuddet indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende.

Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Ordregiver ser gerne, at spørgsmål stilles senest den 05. november 2021 kl. 10.00

Spørgsmål stillet efter denne dato vil blive besvaret, såfremt de er modtaget så betids, at ordregiver kan nå at fremskaffe de nødvendige oplysninger og meddele svarene senest seks dage inden ansøgningsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage før fristens udløb, kan ikke forventes besvaret.

Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem.

Tilbudsgiver skal med sit tilbud indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold, jf. bekendtgørelse om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester § 11. Det er ikke nødvendigt for tilbudsgiver at underskrive sit ESPD-dokument. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt tilbudsgiver er en sammenslutning, skal hver del-tagers ESPD-dokument være underskrevet af den pågældende deltager. Det er ikke nødvendigt for den ledende tilbudsgiver, der indgiver ansøgningen, at underskrive sit ESPD-dokument.

Såfremt tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på, og ESPD-dokumentet skal være underskrevet af den støttende enhed.

Tilbudsgiver skal ligeledes indlevere en støtteerklæring, hvori den eller de enheder, som tilbudsgiver baserer sig på, erklærer at være solidarisk ansvarlig med tilbudsgiver, såfremt denne bliver tildelt kontrakten. Skabelonen fremgår som bilag til udbudsbetingelserne.

Yderligere oplysninger:

I relation til punkt II.1.5) og punkt II.2.6) bemærkes, at der i punkt II.1.5) er anført et skøn over den samlede anslåede værdi af de ydelser, der kan leveres i henhold til alle delkontrakter. I punkt II.2.6) er anført et skøn over den anslået samlet maksimumværdi af de ydelser, der kan leveres i henhold til den enkelte delkontrakt.

Den anslåede værdi af delkontrakt 1, udgør 4,9 - 5,8 mio. kr.

Den anslåede værdi af delkontrakt 2, udgør 4,8 - 5,5 mio. kr.

Ordregivers skøn over den anslåede værdi er baseret på historik og fremtidig estimeret priser og behov.

Den samlede maksimale værdi af de ydelser, der skal leveres i henhold til alle delkontrakter, udgør DKK 11.300.000 .

Den samlede maksimale værdi af de ydelser, der skal leveres i henhold til delkontrakt 1, udgør DKK 5.800.000

Den samlede maksimale værdi af de ydelser, der skal leveres i henhold til delkontrakt 2, udgør DKK 5.500.000

Forskellen på den anslåede værdi og den maksimale værdi er begrundet i usikkerheden om de enkelte rammeaftalers (delkontrakters) endelige værdi. Den anslåede værdi er således udtryk for ordregivers skøn over det forventede træk på rammeaftalen, mens den maksimale værdi udtrykker den højeste værdi af samtlige kontrakter, der skal leveres inden for rammeaftalens løbetid.

I forhold til den anslåede værdi gøres der særligt opmærksom på, at tilbudsgiverne ikke er garanteret noget mindstetræk på rammeaftalen.

Tilbudsgiver gøres særligt opmærksom på, at tilbudsgiver er bundet af de tilbudte priser, uanset hvilken omsætning, der konkret opnås under rammeaftalen.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2

, 2. pkt.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/10/2021

Send til en kollega

0.093