23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 199-519537
Offentliggjort
13.10.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Region Sjælland

Opdateringer

Annullering
(01.12.2021)

Region Sjælland skal hermed meddele, at regionen har måtte annullere udbuddet af indledende undersøgelser, pesticidundersøgelser og gasundersøgelser som offentliggjort ved udbudsbekendtgørelse 2021/S 199-519537 af 13. oktober 2021.
Regionen er blevet opmærksom på uhensigtsmæssigheder og uklarheder i udbudsmaterialet, som har betydet, at regionen har besluttet at annullere udbuddet med henblik på at foretage en række ændringer i udbudsmaterialet og efterfølgende foretage genudbud.
Regionens beslutning om at annullere udbuddet er hovedsageligt begrundet i følgende:
1) Fejl i mængder i tilbudslister
2) Uhensigtsmæssig håndtering af fradragsposter i tilbudslisterne
3) Uhensigtsmæssig udformning af underkriteriet ”Bemanding”
4) Uklar udformning af krav til teknisk og faglig formåen

Region Sjællands udbud af rammeaftaler om rådgivning ifm. indledende og mindre videregående undersøgelser samt undersøgelser på pesticidområdet efter jordforureningsloven


Region Sjælland

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Sjælland
CVR-nummer: 29190658
Postadresse: Alleen 15
By: Sorø
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 4180
Land: Danmark
Kontaktperson: Maybrit Jannerup
E-mail: maj@regionsjaelland.dk
Telefon: +45 57875826
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.regionsjaelland.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=312060&B=DK_UDBUD
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=312060&B=DK_UDBUD
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Region Sjællands udbud af rammeaftaler om rådgivning ifm. indledende og mindre videregående undersøgelser samt undersøgelser på pesticidområdet efter jordforureningsloven

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90732400 Rådgivning i forbindelse med jordforurening
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Region Sjælland gennemfører udbud af rammeaftaler om tekniske rådgiverydelser og bistand i forbindelse med indledende og mindre videregående undersøgelser og teknisk rådgivning og bistand til pesticidundersøgelser.

Rammeaftalen er opdelt i 2 delaftaler.

Delaftale A omfatter teknisk rådgivning og bistand på indledende undersøgelser og mindre videregående undersøgelser, herunder undersøgelser udført efter Statens Værditabsordning (VTO), indeluftundersøgelser til afklaring af indeklimarisiko, indledende gasundersøgelser og indledende grundvandsundersøgelser.

Delaftale B omfatter teknisk rådgivning og bistand på pesticidundersøgelser.

En begrænset del af undersøgelserne på begge delaftaler kan angå jordforurenings påvirkning af overfladevand.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 112 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale A, Vedrørende indledende undersøgelser og mindre videregående undersøgelser

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90700000 Tjenester på miljøområdet
90730000 Sporing, monitering og genopretning af forurening
90711000 Miljøvurdering for andet end bygge- og anlægsarbejder
90715000 Undersøgelse af forurening
90721000 Tjenesteydelser i forbindelse med miljøbeskyttelse
90732000 Tjenesteydelser i forbindelse med jordforurening
90732400 Rådgivning i forbindelse med jordforurening
90732500 Kortlægning af jordforurening
90732600 Måling eller monitering af jordforurening
90733000 Tjenesteydelser i forbindelse med vandforurening
90733700 Monitering eller bekæmpelse af grundvandsforurening
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Formålet med opgaven for delaftale A ”Indledende undersøgelser og mindre videregående undersøgelser” er overordnet set:

• Teknisk rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af ejendomsbeskrivelser samt gennemførelse af indledende og mindre videregående forureningsundersøgelser på lokaliteter omfattet af offentlig indsats med hensyn til grundvand, overfladevand eller arealanvendelse (kontakt, indeluft, udeluft og metangas fra lossepladser) efter jordforureningslovens kapitel 2, 3 og kapitel 4.

Undersøgelserne skal gennemføres i et dynamisk design og tage udgangspunkt i den konceptuelle model, der skal udarbejdes.

En del af undersøgelserne, hvor der er bolig som indsatsområde, skal udføres efter reglerne om 1 års undersøgelse eller efter statens værditabsordning, hvorfor undersøgelserne skal udføres indenfor en nærmere fastsat tidsfrist.

• Afrapportering af de tekniske undersøgelser med henblik på risikovurdering i forhold til arealanvendelse, grundvand og overfladerecipient. Rapporten skal kunne danne grundlag for beslutning om fremtidig kortlægning efter reglerne i jordforureningsloven ud fra en risikovurdering overfor arealanvendelse, grundvand og evt. overfladerecipient.

• For gaspåvirkede lokaliteter at afklare den rummelige afgrænsning af det gasdannende område og sammen med de overordnede geologiske og hydrogeologiske samt topografiske forhold, at vurdere risikoen i forhold til bygninger på og i nærområdet til lossepladsen.

• Ved mindre videregående undersøgelser – herunder VTO, at nuancere risikovurderingen for grundvand, overfladevand, indeklima eller kontakt til jorden på kortlagte arealer samt eventuel afgrænsning af forureningen.

Omfanget af delaftale A forventes at udgøre 20-60 undersøgelser per år, men Regionen forbeholder sig retten til at gennemføre yderligere undersøgelse op til den i udbudsbekendtgørelsen angivne maksimale værdi.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Bemanding / Vægtning: 55
Kvalitetskriterium - Navn: Bæredygtighed / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 35
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 32 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver kan forlænge kontrakten på samme vilkår med to gange op til 12 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Der indgås to rammeaftaler på delaftale A, hvor Rådgiver 1 (der afgav det for delaftalen økonomisk mest fordelagtige tilbud) tildeles 60% af puljerne, mens rådgiver 2 (der afgav det for delaftalen økonomisk næstmest fordelagtige tilbud) tildeles 40 % af puljerne. Der henvises herom til rammeaftalen.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale B - Vedrørende indledende pesticidundersøgelser

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90732800 Vurdering af forurening — pesticider
90732000 Tjenesteydelser i forbindelse med jordforurening
90732400 Rådgivning i forbindelse med jordforurening
90732500 Kortlægning af jordforurening
90732600 Måling eller monitering af jordforurening
90733000 Tjenesteydelser i forbindelse med vandforurening
90733700 Monitering eller bekæmpelse af grundvandsforurening
90730000 Sporing, monitering og genopretning af forurening
90700000 Tjenester på miljøområdet
90711000 Miljøvurdering for andet end bygge- og anlægsarbejder
90715000 Undersøgelse af forurening
90721000 Tjenesteydelser i forbindelse med miljøbeskyttelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
NUTS-kode: DK0 Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Formålet med opgaven for delaftale B "Pesticidundersøgelserne" er overordnet set:

• Teknisk rådgivning i forbindelse med indledende vurderinger og undersøgelser, samt evt. supplerende indledende forureningsundersøgelser på lokaliteter med potentielle pesticidpunkt-kilder (PPK), der kan udgøre en risiko for grundvandskvaliteten, i grundvandsdannende områder (GDO) udpeget med Region Sjællands grundvandsstrategi. På nogle lokaliteter kan der være andre kilder til forurening end pesticider, der skal undersøges i forhold til grundvand eller arealanvendelse.

• At der allerede på indledende niveau på baggrund af arkivmateriale/kildemateriale om pesticidpunkkilderne og områdets geologi og hydrogeologi opstilles en konceptuel model på oplandsniveau.

• At planlægge og udføre undersøgelserne i et dynamisk design startende fra udarbejdelse af et lokalitetsspecifikt oplysningsark til afrapportering på lokalitetsniveau, hvor den konceptuelle model er det bærende element.

• I forbindelse med afrapporteringen at angive en eventuel pesticidforurenings art, kildestyrke og placering også i forhold til på en sådan måde, at der kan foretages en robust risikovurdering over for grundvandet på lokalitetsniveau.

• At udarbejde en samlet beskrivelse og risikovurdering af pesticidtruslen ved sammenstilling af resultaterne fra alle de undersøgte lokaliteter indenfor samme pulje eller grundvandsdannende opland. Den konceptuelle model på oplandsniveau udgør et betydende element i risikovurderingen.

Omfanget af delaftale B forventes at udgøre 100-110 undersøgelser per år, men Regionen forbeholder sig retten til gennemfører yderligere undersøgelser op til den angivne maksimale værdi for delaftalen, jf. pkt. II.2.6.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Bemanding / Vægtning: 60
Kvalitetskriterium - Navn: Bæredygtighed / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 30
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 80 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver kan forlænge kontrakten på samme vilkår med to gange op til 12 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Der indgås tre rammeaftaler for delaftale B. Rådgiver 1 (økonomisk mest fordelagtige tilbud) tildeles 50% af puljerne, mens rådgiver 2 (økonomisk næstmest fordelagtige tilbud) tildeles 30 % af puljerne og rådgiver 3 (økonomisk tredje mest fordelagtige tilbud) tildeles 20 % af puljerne. Der henvises herom til rammeaftalen.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Den økonomiske og finansielle kapacitet vurderes på baggrund af følgende:

• Tilbudsgivers omsætning i det seneste disponible regnskabsår.

• Tilbudsgivers egenkapital i det seneste disponible regnskabsår.

Oplysningerne skal af tilbudsgiver angives i det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD). Som dokumentation for, at tilbudsgiver opfylder de ovenfor opstillede krav til egnethed, skal tilbudsgiver indlevere udfyldt ESPD-dokument (via EU-supply).

Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet:

• Virksomhedens balance eller uddrag heraf i det seneste disponible regnskabsår, såfremt offentliggørelse af balancen er lovpligtig i det land, hvor virksomheden er etableret, eller anden dokumentation for egenkapitalens størrelse.

• Erklæring om virksomhedens samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger.

Ved en sammenslutning af virksomheder (konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal som minimum opfylde følgende egnethedskrav:

• Nettoomsætning i seneste offentliggjort regnskabsår: kr. 5 mio.

• Egenkapitalkrav (seneste offentliggjorte årsregnskab): kr. 4 mio.

Ovenstående mindstekrav til tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen gælder for begge delaftaler.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Den tekniske og faglige formåen vurderes på baggrund af følgende:

• Tilbudsgivers miljøledelsessystem.

• Antallet af tilbudsgivers medarbejdere.

• Tilbudsgivers referencer.

Oplysning om tilbudsgivers miljøledelsessystem skal angives i ESPD'ets afsnit D: "Kvalitetssikringsstandarder og miljøledelsesstandarder". Tilbudsgiver skal anvende fritekstfeltet til at beskrive miljøledelsessystemet i overensstemmelse med nedenstående mindstekrav til miljøledelsessystem. Regionen gør opmærksom på, at der ikke stilles krav om, at miljøledelsessystemet er udstedt af uafhængige organer.

--

Oplysning om antallet af tilbudsgivers medarbejdere skal angives i ESPD'ets afsnit C: "Teknisk og faglig formåen" under punktet "Uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer". Her skal tilbudsgiver anvende fritekstfeltet til at angive antallet af medarbejdere i overensstemmelse med nedenstående mindstekrav til antallet af medarbejdere. Tilbudsgiver skal angive oplysninger om antallet af medarbejdere for hver delaftale, som tilbudsgiver ønsker at afgive tilbud på. Det skal fremgå af angivelsen, hvilken delaftale oplysningerne vedrører. Dvs. ønsker tilbudsgiver at afgive tilbud på begge delaftaler anføres følgende: Delaftale A: [antal medarbejdere], der har hver har [...] års erfaring med arbejde inden for jord -og grundvandsforurening svarende til delaftale As anvendelsesområde. Delaftale B: [antal medarbejdere], der har hver har mindst [...] års erfaring med arbejde inden for jord -og grundvandsforurening svarende til delaftale Bs anvendelsesområde.

Ønsker tilbudsgiver alene at afgive tilbud på én af delaftalerne, skal det angives, hvilken delaftale oplysningerne om antallet af medarbejdere vedrører.

--

Referencerne skal angives i ESPD'ets afsnit C ifm. tilbudsafgivelsen. Referencerne skal indeholde følgende oplysninger:

• Navn på kunden

• Kort beskrivelse af rådgivningen, som viser at referencerne opfylder de stillede minimumskrav

• Tidspunkt for rådgivningens udførelse

• Andel af opgaven, der er færdiggjort i %, hvis opgaven ikke af afsluttet (vurderet på baggrund af andelen af udbetalt honorar).

Bemærk, at tilbudsgiver i sit ESPD alene kan angive egne referencer, dvs. for den pågældende juridiske person (CVR.nr.). Dette indebærer eksempelvis, at koncernforbundne selskabers referencer kun kan tages i betragtning, hvis tilbudsgiveren baserer sig på de pågældende koncernforbundne selskaber i relation til egnethed, og hvis der således indleveres særskilt ESPD og støtteerklæring for de pågældende koncernforbundne selskaber.

For tilbudsgivere, der baserer sig på andre økonomiske aktørers tekniske og faglige formåen gælder, at tilbudsgiveren og den støttende enhed tilsammen skal opfylde minimumskravet.

For konsortier gælder, at konsortiedeltagerne tilsammen skal opfylde minimumskravet.

Referencerne skal angives i ESPD'et ifm. tilbudsafgivelsen.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er for begge delaftaler et egnethedskrav at:

Tilbudsgiver har implementeret et miljøledelsessystem, der som minimum omfatter at virksomheden:

o har kortlagt sine miljøforhold,

o har formuleret en miljøpolitik med fastsat miljømål,

o har udarbejdet handlingsplaner for opnåelse af fastsatte miljømål og løbende evaluerer miljøarbejdet.

--

For delaftale A gælder:

• Tilbudsgiver råder over mindst 10 medarbejdere, der har hver har mindst 4 års erfaring med arbejde inden for jord -og grundvandsforurening svarende til delaftale As anvendelsesområde.

• Tilbudsgiveren skal have udført rådgivning om og udførelse af forureningsundersøgelser på mindst 20 lokaliteter:

o Mindst 5 af forureningsundersøgelserne skal angå lokaliteter, hvor undersøgelsen er foretaget med henblik på udelukkende eller delvist at afklare metanforekomst.

o De 20 lokaliteter må være fordelt på 1-20 referencer. I denne sammenhæng forstår ved en lokalitet en samlet geografisk enhed fordelt på én eller flere matrikler.

o Referencerne skal være udført for en offentlig myndighed i henhold til jordforureningslo-ven eller tilsvarende for undersøgelser udført i andre lande.

o Referencerne skal angå indledende undersøgelser eller mindre videregående undersøgelser udført af hensyn til grundvand, indeklima eller kontaktrisiko.

o Der skal som led i referencerne være foretaget risikovurdering overfor grundvand, indeklima- eller kontaktrisiko. Referencerne skal være udført indenfor de seneste 5 år regnet fra tilbudsfristen regnet fra rådgivningens afslutning. Perioden er sat til 5 år af konkurrencehensyn. For så vidt angår igangværende opgaver, skal tilbudsgivere have færdiggjort mindst 50 % af arbejdet, hvilket vurderes på baggrund af andelen af udbetalt honorar fra kunden.

--

For Delaftale B gælder:

• Tilbudsgiver råder over mindst 10 medarbejdere, der har hver har mindst 4 års erfaring med arbejde inden for jord -og grundvandsforurening svarende til delaftale Bs anvendelsesområde.

• Det er et krav, at tilbudsgiveren har udført rådgivning i forbindelse med opsporing af forureningskilder på mindst 20 lokaliteter og udførelse af forureningsundersøgelser på ligeledes mindst 20 lokaliteter.

Det er ikke et krav, at opsporingen af forureningskilderne er lavet i forbindelse med en forureningsundersøgelse.

o I denne sammenhæng forstås ved lokalitet en samlet geografisk enhed fordelt på én eller flere matrikler.

o De 20 lokaliteter må være fordelt på 1-20 referencer.

o Referencerne skal være udført for en offentlig myndighed i henhold til jordforureningsloven eller tilsvarende for undersøgelser udført i andre lande.

o Referencerne skal angå lokalisering og opsporing punktkilder på ejendomme.

For referencerne gældende udførelse af forureningsundersøgelser gælder, at de hver især skal opfylde følgende krav:

• Være udført for en offentlig myndighed i henhold til jordforureningsloven eller tilsvarende for undersøgelser udført i andre lande.

• Angå undersøgelser af grundvandstruende pesticidpunktkilder af samme slags som de udbudte.

• Der skal i forbindelse med undersøgelsen være foretaget risikovurdering af pesticider overfor grundvandet.

• Være udført indenfor de seneste 5 år regnet fra tilbudsfristen regnet fra rådgivningens afslutning. Perioden er sat til 5 år af konkurrencehensyn. For så vidt angår igangværende opgaver, skal tilbudsgivere have færdiggjort mindst 50 % af arbejdet, hvilket vurderes på baggrund af andelen af udbetalt honorar fra kunden.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Vilkårene fremgår af udkast til rammeaftale, hvor også CSR vilkår er anført i bilag.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 5
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 16/11/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 16/11/2021
Tidspunkt: 12:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Tilbudsgiverne kan ikke overvære åbningen af tilbuddene.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:

Beløb angivet i del II.1.5 og del II.2.6, er inkl. forlængelsesoptionen.

Værdien som angivet i del II.1.5 udgør den samlede maksimale værdi af rammeaftalen, mens værdien angivet i del II.2.6. udgør den samlede maksimale værdi af hver af delaftalerne. Regionen forventer, at omfanget af undersøgelser på delaftale A realistisk vil udgøre 20-60 undersøgelser per år (ca. 4 mio. p.a.), men forbeholder sig retten til at gennemføre yderligere undersøgelse op til den maksimale værdi for delaftale A, jf. punkt. II.2.6. Regionen forventer ligeledes, at der realistisk skal foretages 110-110 undersøgelser per år (ca. 11 mio. p.a.) for delaftale B, men forbeholder sig ligeledes ret til at gennemføre undersøgelser op til den i angivne maksimale værdi for delaftale B, jf. punkt. II.2.6. De angivne værdier udgør således regionens maksimale anskaffelser og er ikke udtryk for estimering af de realistisk angivne mængder.

--

Angivelsen i udbudsbekendtgørelsens del IV.1.3 skal forstås sådan, at der på delaftale A vil være to rammeaftaleholdere og delaftale B tre rammeaftaleholdere.

--

Udelukkelsesgrunde: Tilbudsgiveren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren befinder sig under omstændigheder som anført i udbudslovens §§ 135-136, og § 137, stk. 1, nr. 1 og 2, er udelukket fra at deltage i udbuddet. En tilbudsgiver, der på et hvilket som helst tidspunkt under udbuddet bliver omfattet af en af udelukkelsesgrundene anført i udbudslovens §§ 135-136, og § 137, stk. 1, nr. 1 og 2, vil blive udelukket fra udbuddet, medmindre den pågældende inden for en af Regionen fastsat rimelig frist fremlægger dokumentation, der viser tilbudsgiverens pålidelighed, jf. udbudslovens § 138.

Oplysninger herom skal angives i ESPD-formularens del III, afsnit A, B, C og D.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens §§151-152, jf.§ 153.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frist for indgivelse af klage:

6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/10/2021

Send til en kollega

0.063