23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 199-519500
Offentliggjort
13.10.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Samsø Spildevand A/S

Opdateringer

Annullering
(05.11.2021)

Tømning af bundfældningstanke for Samsø Spildevand A/S


Samsø Spildevand A/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Samsø Spildevand A/S
CVR-nummer: 32749429
Postadresse: Slagterivej 28
By: Samsø
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 8503
Land: Danmark
Kontaktperson: Lotte Bonde
E-mail: lotte.bonde@fssv.dk
Telefon: +45 69166700
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/164744572.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.fssv.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/164744572.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/164744572.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Tømning af bundfældningstanke for Samsø Spildevand A/S

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90400000 Kloakvæsen
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Tømning af bundfældningstanke omfatter alle ejendomme på Samsø, som har enten en eller flere bundfældningstanke, der er i brug

Forventet behov

Forsyning Antal tømninger indenfor offentlig kloakforsyning pr. år Antal tømninger udenfor offentlig kloakforsyning/åbent land pr. år Antal tømninger ved SPF-svinebesætninger pr. år

Samsø Spildevand A/S 881 821 5

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90460000 Tømning af sivebrønde eller septiktanke
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Kontrakterne som indgås på baggrund af nærværende udbud, er gældende fra d. 01. juli 2022 til 30. juni 2024. Kontrakten er uopsigelig for Tilbudsgiver i de første 2 år. Forlængelse i optionsperioden forudsætter gensidig accept.

Option Ordregiver har mulighed for yderligere at forlænge kontrakten på uændrede vilkår med 4 x 12 måneder for perioden, således kontrakten vil løbe til ultimo juni 2028, hvorefter kontrakten udløber uden yderligere varsel

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/07/2022
Slut: 30/06/2028
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver har mulighed for yderligere at forlænge kontrakten på uændrede vilkår med 2 x 12 måneder for perioden, således kontrakten vil løbe til ultimo juni 2028, hvorefter kontrakten op-hører uden yderligere varsel. Såfremt Ordregiver ønsker at forlænge kontrakten i optionsperioden, informeres Tilbudsgiveren 3 måneder før en mulig aftaleforlængelse.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Vindende tilbudsgiver skal kunne fremsende serviceattest, der ikke er dateret tidligere end 6 måneder fra tilbudsfristen.

Obs serviceattesten SKAL ikke medsendes tilbuddet.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

De seneste 3 Årsregnskaber i relation til resultat og egenkapital

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Positivt resultat i 2 af de seneste 3 regnskabsår

Positiv egenkapital i 2 ud af de seneste 3 regnskabsår

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Referenceliste

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

minimum 1 reference på tømninger af bundfældningstanke med en årlig kontraktværdi på minimum 450.000 kr.

Nuværende aftaler må gerne vedlægges som reference, hvis disse har haft en løbetid på minimum 3 år. Referencelisten skal indeholde en kort beskrivelse af opgaven inklusive angivelse af omfang og varighed, kontraktsum, kunde samt kontaktperson hos den pågældende kunde.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Gyldig Vognmandstilladelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 11/11/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 03/01/2022
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 11/11/2021
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/10/2021

Send til en kollega

0.047