23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 199-519442
Offentliggjort
13.10.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Unord S/I

Udbud af kontrakt om afhentning og bortskaffelse af erhvervsaffald fra Unords skoler


Unord S/I

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Unord S/I
CVR-nummer: 63504416
Postadresse: Lundtoftevej 93
By: Kgs. Lyngby
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2800
Land: Danmark
E-mail: info@unord.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/5e11bc10-4f24-4b44-a6a0-852e4caa82f3/homepage
Internetadresse for køberprofilen: www.unord.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/5e11bc10-4f24-4b44-a6a0-852e4caa82f3/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/5e11bc10-4f24-4b44-a6a0-852e4caa82f3/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/5e11bc10-4f24-4b44-a6a0-852e4caa82f3/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af kontrakt om afhentning og bortskaffelse af erhvervsaffald fra Unords skoler

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører opgaven med at afhente og bortskaffe erhvervsaffald fra Unords skoler, der er beliggende på otte adresser i Nordsjælland (byerne Frederikssund, Helsingør, Hillerød og Kgs. Lyngby).

Opgaven omfatter om både afhentninger ved faste kørsler og afhentninger efter tilkald.

Udbuddet vedrører en samlet kontrakt med én leverandør. Kontraktens varighed er 4 år og 6 måneder, og den træder i kraft 1. januar 2022. Ordregiver har option på forlængelse i op til 12 måneder. Kontrakten kan endvidere opsiges begge parter med et varsel på 12 måneder, dog tidligst til ophør pr. 1. januar 2024.

Erhvervsaffaldet omfatter følgende fraktioner:

• Batterier

• Blandet byggeaffald

• Elektronik

• Fortroligt papir

• Glas

• Lyskilder

• Madaffald

• Metal

• Murbrokker - rene

• Pap

• Papir

• Plast

• Rent træ

• Restaffald

• Småt brandbart

Tilbudsgiver kan desuden tilbyde tillige at indsamle og bortskaffe en eller flere af følgende fraktioner (frivillige optioner):

• Bildæk

• Jernskrot

• Spånsug

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 4 500 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører opgaven med at afhente og bortskaffe erhvervsaffald fra Unords skoler, der er beliggende på otte adresser i Nordsjælland (byerne Frederikssund, Helsingør, Hillerød og Kgs. Lyngby). Dette indebærer, at leverandøren skal afhente erhvervsaffaldet på skolerne samt transportere og aflevere erhvervsaffaldet til godkendte modtageanlæg, som leverandøren enten selv råder over, eller som leverandøren har indgået aftale med om at aftage erhvervsaffaldet. Leverandøren overtager ved afhentningen det affaldsretlige ansvar for erhvervsaffaldet.

Opgaven omfatter om både afhentninger ved faste kørsler og afhentninger efter tilkald.

Udbuddet vedrører en samlet kontrakt med én leverandør. Kontraktens varighed er 4 år og 6 måneder, og den træder i kraft 1. januar 2022. Ordregiver har option på forlængelse i op til 12 måneder. Kontrakten kan endvidere opsiges begge parter med et varsel på 12 måneder, dog tidligst til ophør pr. 1. januar 2024.

Erhvervsaffaldet omfatter følgende fraktioner:

• Batterier

• Blandet byggeaffald

• Elektronik

• Fortroligt papir

• Glas

• Lyskilder

• Madaffald

• Metal

• Murbrokker - rene

• Pap

• Papir

• Plast

• Rent træ

• Restaffald

• Småt brandbart

Tilbudsgiver kan desuden tilbyde tillige at indsamle og bortskaffe en eller flere af følgende fraktioner (frivillige optioner):

• Bildæk

• Jernskrot

• Spånsug

Unord forventer at indkøbe afhentning og bortskaffelse af de nævnte tre fraktioner via separate delkontrakter, der i givet fald vil blive indgået på grundlag af delydelsesreglen i udbudslovens § 8, stk. 2. Hvis den vindende tilbudsgivers tilbud omfatter både afhentning og bortskaffelse en eller flere af fraktionerne, kan Unord imidlertid vælge i stedet at lade afhentning og bortskaffelse af den eller de pågældende fraktioner omfatte af den udbudte kontrakt.

I forbindelse med varetagelsen af opgaverne med afhentning og bortskaffelse af skolernes erhvervsaffald er leverandøren underlagt visse biforpligtelser, herunder til at medvirke til implementering af kontrakten, deltage i statusmøder med Unord, rådgive Unord om ændringer i affaldsreglerne mv.

Kontrakten omfatter nogle optioner for Unord, dvs. ydelser som leverandøren skal stille til rådighed for Unord, og hvor det er op til Unord, hvorvidt og i hvilket omfang ydelserne skal udføres. Optionerne vedrører bl.a. udleje af materiel (containere) til Unords varige brug og udleje af materiel til midlertidigt brug.

For en nærmere beskrivelse af den udbudte opgave henvises til det samlede udbudsmateriale.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Vilkår / Vægtning: 40
Pris - Vægtning: 60
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 54
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Unord kan forlænge kontrakten i op til 12 måneder med skriftlig meddelelse til leverandøren med et varsel på minimum 3 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Ud over muligheden for forlængelse af kontrakten, jf. pkt. II.2.7) ovenfor, omfatter kontrakten optioner for Unord i relation til:

• Leje af materiel (containere) til varig anvendelse

• Leje af materiel til midlertidig anvendelse

• Udførelse af nummerering og skiltning på materiel

Begge parter kan desuden skriftligt opsige kontrakten til ophør den 1. i en måned med et varsel på 6 måneder. Kontrakten kan tidligst opsiges til ophør pr. 1. januar 2024.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal i forbindelse med tilbudsafgivelsen udfylde og vedlægge ESPD med oplysninger om nettoomsætning og egenkapital

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Unord stiller følgende egnethedskrav til tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen:

• At tilbudsgivers nettoomsætning i det på tilbudsfristen senest afsluttede og reviderede regnskabsår udgør minimum 4.000.000 DKK ekskl. moms

• At tilbudsgiver havde en positiv egenkapital i det på tilbudsfristen senest afsluttede og reviderede regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal i forbindelse med tilbudsafgivelsen udfylde og vedlægge ESPD med oplysninger om tilbudsgivers erfaring med udførelse af tilsvarende kontrakter (referencer)

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ordregiver stiller følgende egnethedskrav til tilbudsgivers tekniske og faglige formåen:

• At tilbudsgiver fremlægger to referencer, hvor tilbudsgiver har udført afhentning og bortskaffelse af erhvervsaffald, og hvor tilbudsgivers samlede vederlag har udgjort minimum 500.000 kr. ekskl. moms pr. reference

Referencerne skal være udført inden for de tre seneste år målt fra tilbudsfristen. Er referencen alene delvist udført inden for denne periode, skal den del, der er udført indenfor perioden have udløst et vederlag på minimum 500.000 DKK ekskl. moms.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Vilkårene for udførelsen af den udbudte opgave fremgår af udbudsmaterialets udkast til kontrakt.

Tilbudsgiver bør være særligt opmærksom på, at kontrakten bl.a. indeholder en arbejdsklausul.

Tilbudsgiver forventes som led i tilbudsafgivelsen at vedlægge sine leveringsbetingelser for den udbudte opgave. For den vindende tilbudsgiver vil dette dokument indgå i kontraktgrundlaget.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 11/11/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 11/11/2021
Tidspunkt: 12:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Tilbudsgiver har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Ved udbuddet gælder alle frivillige udelukkelsesgrunde i udbudsloven.

Forud for tildeling af kontrakten vil Unord indhente dokumentation for oplysningerne i ESPD fra den tilbudsgiver, som Unord har til hensigt at tildele kontrakten.

Som dokumentation for at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde vil Unord indhente følgende dokumentation:

Virksomheder, der er etableret i Danmark, kan anvende en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen som dokumentation for, at de ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene. Det gælder også, hvis virksomheden har udenlandske ledelsesmedlemmer.

Virksomheder, der ikke er etableret i Danmark, kan fremlægge følgende dokumentation for, at virksomheden ikke er omfattet af en eller flere udelukkelsesgrunde (i prioriteret rækkefølge):

• Uddrag fra relevante registre eller tilsvarende dokumenter udstedt af en kompetent retslig eller administrativ myndighed samt certifikater udstedt af de kompetente myndigheder

• Erklæringer under ed

• Erklæringer på tro og love, der er afgivet for en kompetent retslig eller administrativ myndighed, for en notar eller for en kompetent faglig organisation i det land, hvor virksomheden er etableret.

Dokumentationen må ikke være udstedt tidligere end 6 måneder før tilbudsfristen.

Som dokumentation for, at tilbudsgiver opfylder de fastsatte egnethedskrav, vil tilbudsgiver blive bedt om at fremlægge:

• Revideret årsregnskab eller uddrag heraf, der viser tilbudsgivers nettoomsætning og egenkapital i det på tilbudsfristen senest afsluttede og reviderede regnskabsår

• Kontaktoplysninger til kontaktperson(-er) hos de kunder, som tilbudsgiver har oplyst som referencer i ESPD, hvis disse oplysninger ikke fremgår af ESPD

Tilbudsgiver kan dokumentere sin opfyldelse af egnethedskravene til økonomisk og finansiel formåen ved ethvert andet dokument, som Unord finder passende, hvis tilbudsgiver af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge ovenstående dokumenter.

Tilbudsgiver er desuden ikke forpligtet til at fremlægge dokumentation for oplysninger, som Unord selv kan indhente via adgang til en national database. Tilbudsgiver bedes dog i så fald oplyse, hvor denne dokumentation kan findes.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til § 7, stk. 2, i lov nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud skal eventuel klage over udbuddet, herunder Unords tildelingsbeslutning, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden for 45 kalenderdage efter, at Unord har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om indgåelse af den udbudte kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Klageren skal senest samtidig med indgivelsen af klagen skriftligt underrette Unord om klagen, og om hvorvidt den er indgivet i standstill-perioden, jf. nærmere § 6, stk. 4, i lov om Klagenævnet for Udbud.

Det er forbundet med et gebyr på 20.000 DKK at indgive klage til Klagenævnet for Udbud. Gebyret skal som udgangspunkt betales samtidig med indgivelsen af klagen.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/10/2021

Send til en kollega

0.219