23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 198-516791
Offentliggjort
12.10.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

ATP

Vindere

Genudbud af Rammeaftale om leje af tøj og vaskeriservice til ATP 2021

(07.01.2022)
De Forenede Dampvaskerier A/S
Kongebakken 1
2765 Smørum

Genudbud af Rammeaftale om leje af tøj og vaskeriservice til ATP 2021


ATP

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: ATP
CVR-nummer: 43405810
Postadresse: Kongens Vænge 8
By: Hillerød
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 3400
Land: Danmark
Kontaktperson: Jørgen Bender-Pedersen
E-mail: jbp@atp.dk
Telefon: +45 70111213
Fax: +45 48204800
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/164940232.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://atp.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/164940232.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/164940232.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Genudbud af Rammeaftale om leje af tøj og vaskeriservice til ATP 2021

II.1.2) Hoved-CPV-kode
98312000 Tekstilrensning
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

ATP skal indgå en rammeaftale med fire års varighed. Leverandøren skal kunne leje tøj til visse af ATP's medarbejdere i hhv. kantinen, koncernservice og FASE. Leverandøren vil skulle kunne levere på ATP's seks lokationer i Danmark. Under rammeaftalen skal Leverandøren kunne levere og afhente vasketøj og derudover, i mindre omfang, kunne sætte ATP's logo på nogle af beklædningsgenstandene. Rammeaftalens udførelse vil være underlagt visse sociale klausuler om hhv. arbejdsforhold, samfundsansvar, miljø og krav om rene straffeattester.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 2 300 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
18300000 Beklædningsgenstande
98311100 Forvaltning af vaskeri
98315000 Strygning, rulning og presning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

ATP skal indgå en rammeaftale med fire års varighed. Leverandøren skal kunne leje tøj til visse af ATP's medarbejdere i hhv. kantinen, koncernservice og FASE. Leverandøren skal levere vask of leje af tøj til ATP's kantiner, og alene vask af tøj for ATP's Koncernservice og Fase-medarbejdere. Leverandøren vil skulle kunne levere på ATP's seks lokationer i Danmark. Under rammeaftalen skal Leverandøren kunne levere og afhente vasketøj og derudover, i mindre omfang, kunne sætte ATP's logo på nogle af beklædningsgenstandene. Leverandørens vaskeriydelser skal udføres på en måde der er skånsom for miljøet og de beklædningsgenstande der leveres under Rammeaftalen skal ligeledes være udarbejdet på en miljømæssig skånsom måde. Rammeaftalens udførelse vil være underlagt visse sociale klausuler om hhv. arbejdsforhold, samfundsansvar, miljø og krav om rene straffeattester.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60
Pris - Vægtning: 40
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 300 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

I relation til punkt II.1.6) bemærkes det, at baggrunden for ikke at opdele rammeaftalen i delkontrakter er, at det vurderes, at der kan opnås bedre priser og lavere transaktionsomkostninger ved ikke at opdele rammeaftalen i flere delkontrakter.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Virksomhedens årsomsætning: Tilbudsgiver skal oplyse om virksomhedens samlede årsomsætning i det seneste disponible regnskabsår. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes beløbet som virksomhedernes samlede omsætning. Ved en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium) beregnes beløbet som virksomhedernes samlede omsætning. Virksomhedens egenkapital. Tilbudsgiver skal oplyse om virksomhedens egenkapital efter det seneste disponible regnskabsår. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes beløbet som virksomhedernes samlede omsætning. Ved en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium) beregnes beløbet som virksomhedernes samlede omsætning. Tilbudsgivers årsomsætning i det seneste afsluttede regnskabsår, skal være mindst 4.000.000 DKK pr. år. Tilbudsgivers egenkapital i det seneste afsluttede regnskabsår, skal være positiv.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgivers årsomsætning i det seneste afsluttede regnskabsår, skal være mindst 4.000.000 DKK pr. år.

Tilbudsgivers egenkapital i det seneste afsluttede regnskabsår, skal være positiv.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal i ESPD i Mercell anføre to (2) referencer udført inden for de seneste to (2) år i relation til tilsvarende leverancer. Med tilsvarende referencer menes referencer der opfylder betingelserne anført under I), II), III) og IV): I) Levering af leje af tøj og vaskeriservice. II) Hvor Tilbudsgiver leverede ydelserne til et samlet antal medarbejdere i referencevirksomheden på mere end 500 personer III) Referencen skal samtidigt som minimum have relateret sig til vask af mere end 50 sæt arbejdstøj ugentligt. ATP ser gerne, at referencerne oplistes på følgende måde i de fem felter i ESPD (onlineformular): A) Navn på referencen indsættes i feltet "Modtagere" - dette skal ske for hver enkelt reference. B) Tidspunkt for leverancens udførelse - dette indsættes i feltet "Slutdato" - dette skal ske for hver enkelt reference. C) Uddybende information om referencerne indsættes i feltet "Beskrivelse" - dette skal ske for hver enkelt reference. (i) Hvilke ydelser reference vedrører. (ii) Samlet antal medarbejdere i referencevirksomhed som tilbudsgiver har leveret til. (iii) Antal vaskesæt af arbejdstøj om ugen.. De resterende felter i ESPD (onlineformular) "Beløb" og "Startdato" skal ikke udfyldes. ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver opfylder mindstekrav til egnethed i relation til teknisk og faglig kapacitet. Tilbudsgiver vil dog ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for referencer. Dog forbeholder ordregiver sig ret til at kontakte tilbudsgiver eller den i referencen angivne kunde med henblik på at få attesteret oplysningerne om referencen. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen (f.eks. et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør), skal tilbudsgiver fremlægge støtteerklæringer eller anden dokumentation, der godtgør, at tilbudsgiveren faktisk råder over denne formåen jf. Udbudslovens § 144, stk. 2. Skabelon for støtteerklæring er vedlagt udbudsmaterialet. Den eller de andre enheder, som ansøger støtter sig på, skal afgive selvstændige versioner af ESPD'et i Mercell. Der må maksimalt angives to (2) referencer. I det omfang et tilbud indeholder flere end to (2) referencer, vil alene de første to (2) referencer blive tillagt betydning.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal som minimum kunne dokumentere to (2) referencer vedrørende 1) levering af leje af tøj og vaskeriservice 2) Hvor tilbudsgivere leverede førnævnte ydelser til et samlet antal medarbejdere i referencevirksomheden på mere end 500 personer 3) Referencen skal samtidigt som minimum have relateret sig til vask af mere end 50 sæt arbejdstøj ugentligt.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

I rammeaftalen er hensynet til samfundsansvar, som formuleret i de konventioner, der ligger til grund for principperne i FN's Global Compact, og som formuleret i OECD's retningslinjer for Multinationale virksomheder, inddraget i relevant omfang. Der er desuden indarbejdet en arbejdsklausul i rammeaftalen med tilhørende dokumentations- og håndhævelsesbestemmelser, såvel som en klausul om straffeattester med tilhørende dokumentations- og håndhævelsesbestemmelser. Såfremt rammeaftalen tildeles en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 058-108284
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 09/11/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 09/11/2021
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem (Mercell), jf. adressen i udbudsbekendtgørelsen punkt I.3). Såfremt tilbuddet indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende. Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via Mercell. Tilbudsgiver besvarer ESPD´et direkte i Mercell som et foreløbigt bevis for de i Udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3 nævnte forhold. Der er tale om foreløbigt bevis for: 1) at Tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde, jf. nærmere nedenfor, og 2) at Tilbudsgiveren opfylder de eventuelle mindstekrav til egnethed vedr. økonomisk og finansiel kapacitet samt teknisk og faglig kapacitet, der er fastsat ovenfor i punkt III.1.2) og III.1.3). Ordregiveren skal udelukke en Tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis Tilbudsgiver er omfattet af de i udbudslovens §§ 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde. Ordregiver vil herudover udelukke Tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis de er omfattet af en udelukkelsesgrund i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1, nr. 2, nr. 4, nr. 6 eller nr. 7, medmindre Tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138. Før ordregivers beslutning om tildeling af rammeaftalen, skal den Tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele rammeaftalen, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD), jf. Udbudslovens § 159, stk. 2. For Tilbudsgivere, der er hjemhørende i Danmark kan dokumentationen udgøres af en serviceattest, der udstedes af Erhvervsstyrelsen efter anmodning. Såfremt Tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen (f.eks. et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør) vedr. pkt. III.1.2), skal Tilbudsgiver fremlægge støtteerklæringer eller anden dokumentation, der godtgør, at tilbudsgiveren faktisk råder over denne formåen, jf. Udbudslovens § 144, stk. 2. Skabelon for støtteerklæring, der kan anvendes af Tilbudsgiver, er vedlagt udbudsmaterialet. Ordregiver kræver, at Tilbudsgiver og den juridiske enhed, som Tilbudsgiver baserer sin økonomiske og finansielle formåen på hæfter solidarisk for rammeaftalens gennemførelse. Eventuelle enheder, som Tilbudsgiveren baserer sig på skal ligeledes udfylde ESPD elektronisk direkte i Mercell. Ordregiver kan anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/10/2021

Send til en kollega

0.047