23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 197-514043
Offentliggjort
11.10.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Rammeaftale for rådgivning vedrørende Forsvarsministeriets aktiviteter i Arktis


Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
CVR-nummer: 16287180
By: Hjørring
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 9800
Land: Danmark
Kontaktperson: Fuldmægtig, cand.merc.jur Pernille Vilsen
E-mail: fes-ues10@mil.dk
Telefon: +45 24782435
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.ejendomsstyrelsen.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=ccvuamyeyo
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Rammeaftale for rådgivning vedrørende Forsvarsministeriets aktiviteter i Arktis

Sagsnr.: 2021/001867
II.1.2) Hoved-CPV-kode
90700000 Tjenester på miljøområdet
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Rammeaftalen har til formål at sikre Forsvarsministeriets myndighedsområdes behov for rådgivning i forbindelse med dennes aktiviteter i Arktis (Færøerne og Grønland). Forsvarsministeriets aktiviteter i Arktis medfører blandt andet opretholdelse af et antal etablissementer og arealer mv., hvorfor der kan opstå behov for eksterne rådgivningsydelser i forbindelse med natur- og miljøopgaver samt i mindre grad bygge- og anlægstekniske opgaver. Rammeaftalen omfatter forskellige rådgivningsydelser, herunder bl.a. rådgivning i forbindelse med: Jord- og grundvandsforurening, bygningsforurening, industrimiljø, herunder miljøgodkendelser, VVM, mv., miljø- og energiledelse, naturforvaltning samt diverse opgaver af bygge- og anlægsteknisk karakter.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 30 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71311000 Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
71312000 Rådgivning i forbindelse med bygningskonstruktioner
71313000 Rådgivning i forbindelse med miljøteknik
71313400 Miljøvurdering i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
71315210 Rådgivning i forbindelse med bygningsteknik
71530000 Rådgivning i forbindelse med byggeri
71600000 Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning
90711000 Miljøvurdering for andet end bygge- og anlægsarbejder
90713000 Rådgivning i forbindelse med miljøspørgsmål
90721000 Tjenesteydelser i forbindelse med miljøbeskyttelse
90722200 Tjenesteydelser i forbindelse med miljøoprensning
90732400 Rådgivning i forbindelse med jordforurening
90711400 Miljøkonsekvensvurdering for andet end bygge- og anlægsarbejder
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
NUTS-kode: DKZ Extra-Regio NUTS 1
Hovedudførelsessted:

Arktis (Grønland og Færøerne, primært Grønland) og Danmark.

Der kan ligeledes forventes mødeaktivitet i Danmark.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Forsvarsministeriet har flere aktiviteter i Arktis, herunder i Grønland og på Færøerne, der løbende medfører behov for indkøb af rådgivning inden for navnlig miljøområdet. Tidligere og nuværende aktiviteter kan bl.a. have medført forureninger, som der er behov for at undersøge og vurdere risikoen af. Ligeledes kan der være behov for for at afværge forureninger og foretage oprydning af materiel. I forbindelse med aktiviteterne i Arktis har Forsvarsministeriet derfor behov for ekstern rådgivning inden for miljø og natur, i særdeleshed i forhold til håndtering af jord- og grundvandsforureninger, og i mindre grad inden for det bygge- og anlægstekniske område.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelsen ønsker derfor at indgå en rammeaftale for rådgivning vedrørende Forsvarsministeriets aktiviteter i Arktis. Rammeaftalen vil afhjælpe Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelsens løbende behov for ekstern rådgivning inden for natur- og miljøopgaver, samt i mindre grad bygge- og anlægstekniske opgaver. De primære opgaver under rammeaftalen vil omfatte rådgivningsydelser, herunder bl.a. rådgivning i forbindelse med: Jord- og grundvandsforurening, bygningsforurening, industrimiljø, herunder miljøgodkendelser, VVM, mv., miljø- og energiledelse, naturforvaltning samt diverse opgaver af bygge- og anlægsteknisk karakter.

Rammeaftalen forventes tildelt til tre rådgivere, hvorefter alle opgaver under rammeaftalen vil blive tildelt ved anvendelse af miniudbud (fornyet konkurrenceudsættelse). Opgaver omfattet af rammeaftalen kan variere i art og omfang. Omfanget af ydelser, der indgår i den konkrete opgave, vil fremgå af den pågældende honoraraftale samt den dertilhørende opgavebeskrivelse.

Ejendomsstyrelsen gennemfører udbuddet som et offentligt udbud efter reglerne i udbudslovens afsnit II. Rammeaftalen udbydes ikke i særskilte delkontrakter, idet Ejendomsstyrelsen ikke har vurderet det fordelagtigt at foretage en opdeling af rådgivningsydelserne hverken geografisk eller pr. fagområde. Rammeaftalen omfatter primært sammenhængende og ensartede rådgivningsydelser, som ikke naturligt lader sig opdele. Derudover er det bekosteligt at udføre opgaver i Arktis, hvorfor det af hensyn til rådgivernes afløb på rammeaftalen, samt de logistiske udfordringer på lokaliteten, er vurderet, at rådgiverne på Rammeaftalen skal have mulighed for at kunne udføre komplette rådgivningsydelser indeholdende flere fagområder i det snævre tidsrum, hvor der er adgang til lokaliteten. For så vidt angår den geografiske placering af rådgivningsydelserne kan det ikke på forhånd udledes, hvilke rådgivningsydelser der skal udføres på hvilke lokaliteter i Arktis, hvorfor det ligeledes af

hensyn til rådgivernes afløb på Rammeaftalen ikke vurderes fordelagtigt at foretage en sådan opdeling.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Opgavehåndtering / Vægtning: 60%
Pris - Vægtning: 40%
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 30 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen er udbudt med en option på forlængelse i op til 24 måneder, dog maksimalt med 12 måneder pr. forlængelse.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Rammeaftalen er udbudt med en option på forlængelse i op til 24 måneder, dog maksimalt med 12 måneder pr. forlængelse

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Det er et mindstekrav, at tilbudsgivers gennemsnitlige årlige omsætning over de seneste 3 disponible regnskabsår som minimum har udgjort 30 mio. DKK. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede gennemsnitlige omsætning for de seneste 3 afsluttede regnskabsår. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, beregnes omsætningen som ansøgers og den/de støttende virksomheders samlede gennemsnitlige omsætning for de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver har haft en positiv egenkapital i det seneste disponible regnskabsår på minimum 10 mio. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes egenkapitalen som deltagernes samlede egenkapital i det senest afsluttede regnskabsår. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, beregnes egenkapitalen som virksomhedens og disse andre enheders samlede egenkapital i det senest afsluttede regnskabsår.

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver som minimum har haft en årlig soliditetsgrad på 10 % i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes soliditetsgraden som virksomhedernes samlede soliditetsgrad i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, beregnes soliditetsgraden som ansøgers og den/de

støttende virksomheders samlede soliditetsgrad i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver kan fremvise referencer, som tilbudsgiver har igangsat, udført eller afleveret i løbet af de seneste tre år inden tilbudsfristen, idet det for deltagelse i udbuddet kræves, at tilbudsgiver angiver 8 referencer. Af de 8 referencer skal mindst 5 af referencerne vedrøre miljørådgivning indenfor jord- og grundvandforurening, herunder orienterende og supplerede forureningsundersøgelser, moniteringer, afværge af forureninger, oprydning og/eller indeklimaundersøgelser. Minimum 1 af referencer skal vedrøre rådgivning vedrørende energieffektivisering og vedvarende energi. Mindst 2 af referencerne skal have en kontraktværdi på minimum 300.000 DKK for så vidt angår rådgivningsydelsen.

En reference kan vedrøre/ angive/demonstrere flere af de ovenfor oplistede krav. Ejendomsstyrelsen forbeholder sig ret til at kontakte tilbudsgiver eller den i referencen angivne kunde med henblik på at få attesteret oplysningerne i referencen.

Hvis tilbudsgiver angiver mere end 8 referencer, vil udelukkende de første 8 referencer i numerisk rækkefølge blive inddraget i vurderingen af, hvorvidt tilbudsgiver opfylder egnethedskravet. Angivelsen af referencer må ikke overstige 2 A4 sider pr. reference. Sider ud over begrænsningen på 2 A4 sider vil således ikke indgå i vurderingen. Ejendomsstyrelsen anbefaler, at tilbudsgiveren ved angivelse af referencerne anvender udbudsbilag 5: Referenceskabelon. Hvis udbudsbilag 5: Referenceskabelon anvendes til angivelse af referencer, er det ikke nødvendigt at angive referencerne i ESPD’et. Såfremt en tilbudsgiver har angivet referencer både i udbudsbilag 5: Referenceskabelon samt i ESPD’et, vil Ejendomsstyrelsen forlods lægge vægt på referencerne i udbudsbilag 5: Referenceskabelon. Referencer i ESPD’et vil herefter alene blive tillagt vægt, såfremt antallet af referencer i referenceskabelonen ikke overstiger 8 referencer. Såfremt udbudsbilag 5: Referenceskabelon og ESPD’et indeholder modstridende oplysninger, vil Ejendomsstyrelsen lægge oplysningerne i udbudsbilag 5: Referenceskabelon til grund.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

1. Udenlandske virksomheder skal senest samtidig med arbejdets påbegyndelse registreres i Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT). Se www.erst.dk.

2. Rammeaftalen indeholder krav om iagttagelse af en arbejdsklausul samt internationale konventioner. Der henvises til kontraktbilag 3.

3. Såfremt rammeaftalen tildeles en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.

4. Rammeaftalen indeholder krav om, at relevante medarbejdere, der varetager opgaver i forbindelse med opfyldelse af Rammeaftalen, skal kunne sikkerhedsgodkendes til niveauet "Til Tjenestebrug", jf. Statsministeriets sikkerhedscirkulære CIS nr. 10338 af 17. december 2014 vedrørende sikkerhedsbeskyttelse af informationer af fælles interesse for landene i NATO, EU og WEU, andre klassificerede informationer samt informationer af sikkerhedsmæssig beskyttelses interesse.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 3
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 117-306250
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 08/11/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 08/12/2021
Tidspunkt: 12:01

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

1) Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssysten, iBinder, jf. pkt. I.3), hvor der er indsat link. For adgang til udbudsmaterialet skal tilbudsgiver være registreret som bruger. Registrering er vederlagsfri. Såfremt tilbudsgiver oplever problemer med systemet, kan iBinders support kontaktes på mail via support@ibinder.dk eller telefon (+45) 89 88 78 30.

2) Såfremt tilbuddet indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være gældende. Det samme gør sig gældende, såfremt tilbudsgiver har uploaded flere tilbud.

3) Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem, iBinder. Det er tilbudsgivers ansvar at holde sig opdateret om eventuelle offentliggørelser på iBinder.

4) Tilbudsgiveren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er omfattet af de i udbudsloven § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt samtlige frivillige udelukkelsesgrunde anført i udbudslovens § 137, herunder vedrørende tilsidesættelse af visse forpligtelser, jf. nr. 1, forhold vedr. insolvens/konkurs el. lign., jf. nr. 2, alvorlige pligtforsømmelser, jf. nr. 3, aftale mhp. konkurrencefordrejning, jf. nr. 4, mislighold af tidligere offentlig kontrakt, jf. nr. 5, uretmæssig påvirkning af ordregivers beslutningsproces, jf. nr. 6 og ubetalt forfalden gæld til det offentlige under 100 000 DKK, jf. nr. 7, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudsloven § 138.

5) Før Ejendomsstyrelsens beslutning om tildeling af rammeaftalen, skal Ejendomsstyrelsen kræve, at den tilbudsgiver, som Ejendomsstyrelsen har til hensigt at tildele rammeaftalen, fremlægger dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i det fælles europæiske udbudsdokument, jf. udbudslovens § 159, stk. 2. Tilbudsgiver skal have en passende frist til fremlæggelse af dokumentationen. Dokumentationen vedrører de i udbudsbekendtgørelsen stillede krav til tilbudsgivernes personlige forhold, tekniske og faglige formåen samt økonomiske og finansielle formåen. Tilbudsgiver skal fremsende følgende oplysninger vedrørende udelukkelse og egnethed:

- Tilbudsgivers personlige forhold: Serviceattest eller tilsvarende dokumentation udstedt inden for de seneste 6 måneder før tilbudsfristen.

- Tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen: Årsregnskaber eller lignende dokumentation, herunder revisorpåtegnet erklæring vedrørende omsætningen, såfremt denne ikke fremgår af årsregnskabet. Hvis oplysningerne fremgår af tilbudsgivers offentliggjorte årsrapporter, er det ikke nødvendigt at fremsende ovenstående dokumentation.

- Støtteerklæring, såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen.

- Konsortieerklæring, såfremt tilbudsgiver er en sammenslutning af virksomheder. Ejendomsstyrelsen forbeholder sig ligeledes retten til på ethvert tidspunkt i udbudsproceduren at indhente ovennævnte dokumentation, såfremt dette vurderes nødvendigt for, at proceduren gennemføres korrekt, jf. udbudsloven § 151, stk. 2.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte tilbudsgivere om, hvem der er

blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudsloven § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiver har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudsloven § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiver har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiver om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.Klagenævnet for Udbuds e- mailadresse er angivet i pkt. VI.4.1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk/udbud/
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/10/2021

Send til en kollega

0.062