23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 194-506589
Offentliggjort
06.10.2021
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

AffaldVarme Aarhus Energi A/S

Udbud vedr. levering af kedelrens til Forbrændingsanlægget (AVA Energi) og Biomassefyret Kraftvarmeværk (AVA Biomasse) (Ølstedvej, Lisbjerg)


AffaldVarme Aarhus Energi A/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: AffaldVarme Aarhus Energi A/S
CVR-nummer: 40844260
Postadresse: Ølstedvej 20
By: Aarhus N
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8200
Land: Danmark
Kontaktperson: Jonas Aamøe Laursen
E-mail: joaal@affaldvarme.dk
Telefon: +45 12345678
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.affaldvarme.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://www.affaldvarme.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: AffaldVarme Aarhus Biomasse A/S
CVR-nummer: 30536142
Postadresse: 8200
By: Aarhus N
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8200
Land: Danmark
E-mail: joaal@affaldvarme.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.affaldvarme.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://www.affaldvarme.dk
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/c420fb87-d86b-4b27-ab59-1727cd4217b7/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/c420fb87-d86b-4b27-ab59-1727cd4217b7/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/c420fb87-d86b-4b27-ab59-1727cd4217b7/homepage
I.6) Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud vedr. levering af kedelrens til Forbrændingsanlægget (AVA Energi) og Biomassefyret Kraftvarmeværk (AVA Biomasse) (Ølstedvej, Lisbjerg)

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører udførelse af kedelrensning.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakter, der kombinerer de følgende delkontrakter eller grupper af delkontrakter:

Begge delaftaler tildeles dén tilbudsgiver som som tilbyder det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Kedelrens for/på Forbrændingsanlægget, AffaldVarme Aarhus Energi A/S

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90913000 Rengøring af tanke og reservoirer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører udførelse af kedelrensning ved hjælp af følgende rensemetoder: a) Højtryksspuling og sugning, b) Sprængning Til Forbrændingsanlægget (AVA Energi).

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 28 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Delaftalerne kan forlænges i op til 72 måneder.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Udbyder prækvalificerer på baggrund af ovenstående udelukkelsesgrunde og egnethedskriterier. Såfremt der er flere ansøgere/leverandører, end det antal der kan prækvalificeres pr. delaftale, der ikke er omfattet af en eller flere af udelukkelsesgrundene samt opfylder minimumskravene til egnethed, prækvalificeres de ansøgere/leverandører, der på baggrund af de adspurgte informationer i afsnit 2.3.2 ”Teknisk og/eller faglig kapacitet” (referencer) vurderes mest egnede (ift. de anførte referencers kvalitative indhold, herunder referencernes sammenlignelighed med den udbudte opgave iht. delaftale 1 hhv. delaftale 2).

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Delaftalen kan forlænges i op til 72 måneder.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Kvalitetskriteriet er opdelt i yderligere delkriterier:

1) Udførsel af arbejdet

2) Bemanding

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Kedelrens for/på Biomassefyret Kraftvarmeværk, Aarhus Biomasse A/S

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90915000 Rengøring af ovne samt skorstensfejning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører udførelse af kedelrensning ved hjælp af følgende rensemetoder: a) Højtryksspuling og sugning, b) Sprængning til Biomassefyret Kraftvarmeværk (AVA Biomasse).

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 24 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Delaftalerne kan forlænges i op til 72 måneder.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Udbyder prækvalificerer på baggrund af ovenstående udelukkelsesgrunde og egnethedskriterier. Såfremt der er flere ansøgere/leverandører, end det antal der kan prækvalificeres pr. delaftale, der ikke er omfattet af en eller flere af udelukkelsesgrundene samt opfylder minimumskravene til egnethed, prækvalificeres de ansøgere/leverandører, der på baggrund af de adspurgte informationer i afsnit 2.3.2 ”Teknisk og/eller faglig kapacitet” (referencer) vurderes mest egnede (ift. de anførte referencers kvalitative indhold, herunder referencernes sammenlignelighed med den udbudte opgave iht. delaftale 1 hhv. delaftale 2).

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Delaftalerne kan forlænges i op til 72 måneder.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Kvalitetskriteriet er opdelt i yderligere delkriterier:

1) Udførsel af arbejdet

2) Bemanding

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger bedes i ESPD angive nedenstående nøgletal for de seneste 3 afsluttede regnskabsår, afhængigt af hvornår ansøger blev etableret eller startede sin virksomhed.

Mindstekrav: Udbyder accepterer kun ansøgning fra leverandører, som

• Har en omsætning på minimum 20 mio. danske kr. ekskl. moms pr. år i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår,

• Har en egenkapital på minimum 8 mio. danske kr. i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Udbyder accepterer kun ansøgning fra leverandører, som

• Har en omsætning på minimum 20 mio. danske kr. ekskl. moms pr. år i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår,

• Har en egenkapital på minimum 8 mio. danske kr. i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

• Udbyder accepterer kun ansøgning fra leverandører, som i ESPD angiver referencer for de betydeligste lignende opgaver inden for de seneste 3 år forud for ansøgningsfristen.

Der skal angives minimum 3 og maksimalt 5 referencer. Såfremt Ansøger fremsender mere end 5 referencer, vurderer Udbyder kun på de første 5 referencer angivet i ESPD.

Med ”lignende opgaver” menes udførelse af kedelrensning af komplekse industribygninger i stil med de anlæg/lokaliteter (energiproducerende anlæg, affaldscenter, der er omfattet af udbuddet.

Det er et mindstekrav, at ansøgeren/leverandøren har 3 lignende referencer.

Referencelisten bør for hver reference som minimum indeholde følgende oplysninger:

• Navn på ordregiver/kunde og kontaktperson hos ordregiver/kunde,

• Kort og præcis opgavebeskrivelse, herunder angivelse af:

• Hvilke typer af opgaver, der er/var indeholdt i referenceopgaven og ift. hvilken type af anlæg,

• Om der er/var tale om en enkeltstående leverance eller en løbende leverance,

• Hvor mange udførende medarbejdere, der er/var knyttet til referenceopgaven.

• Udførelsesperiode,

• Kontraktsum.

Referencerne må ikke være mere end 3 år gamle (regnet fra fristen for at søge om prækvalifikation, jf. afsnit 1.6 ovenfor). Kun referencer for færdiggjorte og afsluttede opgaver/projekter eller dele af opgaver/projekter, der dokumenterbart er udført eller afsluttet, vil indgå i evalue-ringen.

Ved vurderingen af referencerne vil der blive lagt særlig vægt på, at ansøgeren/leverandøren dokumenterer erfaring med udførelse af kedelrensning i et løbende aftaleforhold ift. kom-plekse industribygninger i stil med de anlæg/lokaliteter (energiproducerende anlæg, affalds-center), der er omfattet af udbuddet.

Udbyder vil i forbindelse med evalueringen forbeholde sig ret til at følge op på de anførte referencer via den oplyste kontaktperson.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøgeren/leverandøren har 3 lignende referencer.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Jf. udkast til rammeaftale(r) skal Tilbudsgiver være certificeret efter kvalitetsstandarden ISO 9001 eller tilsvarende og efter miljøledelsesstandarden ISO 14001/ OHSAS 18.001 eller tilsvarende.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 01/11/2021
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 2 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Den maksimale ramme for begge delaftaler er det anslåede årlige forbrug tillagt 20 %.

Der vil i delfase 2 blive afholdt teknisk afklaring og forhandling med alle de Tilbudsgivere, der har afgivet et indledende tilbud.

Forhandlingsmøder forventes afholdt i de i afsnit 1.6 ”Overordnet tidsplan for udbuddet” anførte perioder.

Eventuelle spørgsmål af teknisk karakter til de indkomne tilbud søges i videst muligt omfang fremsendt til Tilbudsgiverne før forhandlingsmøderne.

I forhandlingerne kan indgå alle dele af tildelingskriteriet. Det er Udbyder, som suverænt beslutter, hvilke dele af tilbuddene som forhandles.

Efter forhandlingerne får Tilbudsgiverne mulighed for at fremsende et endeligt tilbud.

Når forhandlingsforløbet er afsluttet, foretager Udbyder den endelige evaluering af de indkomne endelige tilbud på baggrund af det opstillede tildelingskriterium.

Der ydes ikke vederlag for deltagelse i tilbudsgivning og forhandling forud for en evt. aftale-indgåelse.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/10/2021

Send til en kollega

0.078