23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 191-496433
Offentliggjort
01.10.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Esbjerg Kommune

Udbud på levering og etablering af nedgravede affaldsløsninger i Ribe


Esbjerg Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Esbjerg Kommune
CVR-nummer: 29189803
Postadresse: Torvegade 74
By: Esbjerg
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 6700
Land: Danmark
Kontaktperson: Susanne Snedker Poulsen
E-mail: supo@esbjergkommune.dk
Telefon: +45 76163312
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.esbjergkommune.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/64fac005-c03d-416f-a72c-b2ca9f013314/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/64fac005-c03d-416f-a72c-b2ca9f013314/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/64fac005-c03d-416f-a72c-b2ca9f013314/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud på levering og etablering af nedgravede affaldsløsninger i Ribe

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbud på levering og etablering af nedgravede affaldsløsninger i Ribe

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Esbjerg Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Leverancen omfatter fuldt nedgravede affaldsbeholdere til Ribe. Forholdene i Ribe bykerne er helt specielle. Gaderne er brostensbelagte, facaderne er sammen-hængende og ligger i skel, og for mange husstande er der ikke fri adgang til ejendommens bagvedliggende udearealer. Det har betydning for, hvilke affaldsløsninger, der tilbydes i Ribes middelalderlige bykerne.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2022
Slut: 31/12/2022
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Den udbudte rammeaftale har en løbetid på 5 år fra kontraktindgåelse. Esbjerg Kommune har en option på forlængelse på uændrede vilkår i yderligere 2 x 1 år. Senest 6 måneder før kontraktens udløb skal det være afklaret om optionen vil blive taget i anvendelse, eller om Esbjerg Kommune ønsker at udbyde leverancen i et nyt udbud.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: ja
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Medmindre der foreligger en acceptabel redegørelse for, hvorfor nedenstående krav ikke opfyldes, gælder følgende.

1. Det er et krav, at leverandøren enten:

• har haft et positivt resultat som gennemsnit over de seneste 3 år, eller

• har en soliditetsgrad på mindst 10 % i det seneste afsluttede årsregnskab.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

2. Tilsagn fra bank, penge- eller kautionsforsikringsinstitut om sikkerhedsstillelse.

• Det er et krav at det angivne beløb som minimum udgør 10 % af den samlede tilbuds-sum.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

1. Referencer

Det et mindstekrav, at leverandøren indenfor de seneste 3 år har mindst 2 referencer fra levering af samme eller lignende materiel, som leverandøren afgiver tilbud på.

Referencerne skal udgøre en samlet omsætning inden for de sidste 3 år mindst 0,5 mio. kr. pr år ved bud på leverancen.

Ved bud på flere af de udbudte leverancer skal tilbudsgiver opfylde kravet for hver leverance, der bydes på.

ESPD'en skal leverandøren oplyse følgende for sine betydeligste referencer:

• antal og art af leveret produkt

• kontraktperiode

• kundens navn og kontaktoplysninger

Alternativt kan leverandøren vedlægge en referenceliste, hvor oplysningerne fremgår og henvise til denne i ESPD'en.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

2. Tekniske specifikationer

Tilbudsgiver skal for hver tilbudt produkttype vedlægge tekniske specifikationer med op-lysninger om produktets dimensioner, egenvægt m.m.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 29/10/2021
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 29/04/2022
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 29/10/2021
Tidspunkt: 10:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/09/2021

Send til en kollega

0.047