23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 191-495964
Offentliggjort
01.10.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Odense Kommune

Udbud af specialrengøring


Odense Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Odense Kommune
CVR-nummer: 35209115
Postadresse: Flakhaven 2
By: Odense C
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Mette Guldberg Larsen
E-mail: megl@odense.dk
Telefon: +45 21160155
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.odense.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/dfa2c744-d84d-47c6-95a5-e003a3ae73b8/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/dfa2c744-d84d-47c6-95a5-e003a3ae73b8/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/dfa2c744-d84d-47c6-95a5-e003a3ae73b8/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af specialrengøring

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører levering af specialrengøring til Ordregiver.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 8 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
90900000 Rengørings- og sanitetstjenester
90910000 Rengøring
90911000 Rengøring af boliger, bygninger og vinduer
90920000 Facilitetsspecifikke sanitetstjenester
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Odense Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Aftalen omfatter levering af specialrengøring. Specialrengøring defineres som rengøringsopgaver, der har en speciel karakter eller kræver særlige midler, fremgangsmåder og lignende at udføre. Specialrengøring omfatter, men er ikke begrænset til rengøring efter vandskader, indbrud og hærværk mm., opsugning af vand og affugtning af berørte lokaler, håndtering af inventar og ejendele, der skal bevares eller bortskaffes, håndtering af bygningsdele, der skal bortskaffes, leje af maskiner til specialrengøringsopgaver, samt mindre rengøringsopgaver efter udførte opgaver.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50 %
Pris - Vægtning: 50 %
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 44
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ordregiver agter at indgå én samlet rammeaftale for levering af specialrengøring. Ordregiver har dermed valgt ikke at opdele anskaffelsen i delaftaler, da det vurderes økonomisk mest fordelagtigt at holde det i én rammeaftale.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ingen

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal kunne dokumentere at have gennemført mindst tre sammenlignelige referencer, der ikke er mere end tre år gamle. Alderen på referencen regnes i forhold til referencens slutdato og tilbudsfristen for dette udbud. Referencens slutdato må således ikke være ældre end den 8. november 2018. Der kan også være tale om referencer, som tilbudsgiver ved tilbudsafgivelsen er ved at udføre, dvs. en gældende aftale.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

De angivne referencer skal have været i drift i minimum 3 måneder på datoen for tilbudsfristen, og skal således være påbegyndt senest den 8. august 2021.

De angivne referencer skal vedrøre en løbende aftale med gentagende specialrengøringsopgaver. Der må således ikke være tale om enkeltstående opgaver for en ordregiver.

Minimum én af referencerne skal være udført for en offentlig ordregiver.

Referencerne skal vedrøre opgaver af samme art, som den udbudte, og således vedrøre specialrengøring. Dette bør angives specifikt.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Der henvises til det i udbudsmaterialet vedlagte aftaleudkast inkl. bilag, som vil udgøre aftalegrundlaget for den endelige rammeaftale mellem Ordregiver og den valgte Leverandør.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 08/11/2021
Tidspunkt: 09:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 08/11/2021
Tidspunkt: 09:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

Primo 2025

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Ordregiver vil i dette udbud stille krav om opfyldelse af alle de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudsloven. Der henvises i øvrigt til udbudsbetingelsernes pkt. 8.1.

Den forventede omsætning for rammeaftalen er udregnet på baggrund af tidligere aktiviteter og forventede aktivitetsændringer med de forudsætninger, der kendes på udbudstidspunktet.

Leverandøren skal ved udførelse af arbejde i forbindelse med rammeaftalen overholde Odense Kommune arbejdsklausul, jf. bilag 2, samt Odense Kommunes beskæftigelsesklausul, jf. bilag 3.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/09/2021

Send til en kollega

0.064