23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 187-485994
Offentliggjort
27.09.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Jönsson Entreprise A/S

Udbud af levering og montering af solceller


Jönsson Entreprise A/S

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Jönsson Entreprise A/S
CVR-nummer: 32344445
Postadresse: Nærum Hovedgade 2
By: Nærum
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 2850
Land: Danmark
Kontaktperson: Johnni Nielsen
E-mail: jn@jonsson.dk
Telefon: +45 40299734
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://jonsson.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://jonsson.ajoursystem.dk/Tender/DirectLink/56b0848c-2c98-4309-b3cd-3c0954f5950c
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://jonsson.ajoursystem.dk/Tender/DirectLink/56b0848c-2c98-4309-b3cd-3c0954f5950c
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Totalentreprenør
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af levering og montering af solceller

II.1.2) Hoved-CPV-kode
09330000 Solenergi
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på aftale om levering og montering af solceller i forbindelse med Ordregivers totalentreprise vedrørende opførelse af 100 nøglefærdige offentligt støttet almene familie- og seniorboliger samt fælleshus. Totalentreprisen gennemføres ved anvendelse af den delegerede bygherremodel, hvilket betyder, at Thors Have A/S som delegeret bygherre skal afløfte Fyns Almennyttige Boligselskabs (FAB) udbudspligt efter udbudsloven. Thors Have A/S har indgået en totalentreprisekontrakt med Ordregiver om, at Ordregiver overtager Thors Have A/S’ rettigheder og forpligtelser i henhold til Thors Have A/S’ aftale med FAB. Ordregiver skal således afløfte FAB’s udbudspligt efter udbudsloven.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 300 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
09331000 Solpaneler
09332000 Solenergianlæg
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
45210000 Byggearbejde
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på levering og montering af solceller. Ordregiver bemærker, at solcellerne skal leveres og monteres som ballast-solcellesystem uden gennemføringer i tagopbygningen, jf. projektmaterialet (kontraktbilag 1).

Udbuddet gennemføres i forbindelse med Ordregivers totalentreprise vedrørende opførelse af 100 nøglefærdige offentligt støttet almene familie- og seniorboliger samt fælleshus. Totalentreprisen gennemføres ved anvendelse af den delegerede bygherremodel, hvilket betyder, at Thors Have A/S som delegeret bygherre skal afløfte FAB's udbudspligt efter udbudsloven. Thors Have A/S har indgået en totalentreprisekontrakt med Ordregiver om, at Ordregiver overtager Thors Have A/S’ rettigheder og forpligtelser i henhold til Thors Have A/S’ aftale med FAB. Ordregiver skal således afløfte FAB’s udbudspligt efter udbudsloven. De 100 almene familie- og seniorboliger samt fælleshus opføres på to byggefelter; byggefelt B0 (ca. 6.438 m2) og byggefelt B8 (ca. 2.470 m2), Rismarksvej 52 i 5200 Odense V, som FAB erhverver af Thors Have A/S ved en betinget købsaftale med henblik på opførelse af almene familie- og seniorboliger samt fælleshus. Udbuddet er en del af det større entrepriseprojekt angående opførelsen af de 100 nøglefærdige familie- og seniorboliger samt fælleshus beliggende Rismarksvej 52, 5200 Odense V. Det samlede entrepriseprojekt udbydes i et antal faser. Ordregiver påtænker at anvende delydelsesreglen i udbudslovens § 8 stk. 2, for så vidt angår visse leverancer idet samlede entrepriseprojekt.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Bæredygtighed / Vægtning: 25 %
Pris - Vægtning: 75 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 300 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 20
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver har minimum én reference med sammenlignelig opgave omfattende:

• Levering og montering af ballast-solcellesystem med et areal på minimum 150 kvm, hvoraf minimum halvdelen skal være monteret på byggeri med minimum tre etager.

Referencen skal være udført inden for de seneste 5 år fra tidspunktet for tilbudsfristen. Tidspunktet for udførelsen regnes fra færdiggørelsestidspunktet.

Tilbudsgiver skal angive sin reference i ESPD’ens del IV.C. Der bedes angivet følgende oplysninger:

- Navn på projektet

- Navn på kunden

- Beskrivelse af referencen

- Tidspunkt for færdiggørelse

Bemærk, at en tilbudsgiver i sit eget ESPD alene kan angive egne referencer, dvs. for den pågældende juridiske person (f.eks. selskab). Dette indebærer eksempelvis, at koncernforbundne selskabers referencer kun kan tages i betragtning, hvis tilbudsgiveren baserer sig på de pågældende koncernforbundne selskaber i relation til egnethed, og hvis der således indleveres særskilt ESPD og støtteerklæring for de pågældende koncernforbundne selskaber, jf. nedenfor.

For konsortier gælder, at konsortiedeltagerne tilsammen skal opfylde minimumskravet til teknisk og faglig formåen. For tilbudsgivere, der baserer sig på andre økonomiske aktørers tekniske og faglige formåen gælder, at tilbudsgiveren og den støttende enhed tilsammen skal opfylde minimumskravet.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Den udbudte kontrakt er betinget af, at Ordregiver opnår godkendelse fra Odense Kommune af § 8-ansøgning, godkendelse af masterplan med tilhørende trafik og vejudlæg, regnvandshåndtering og

udmaterikulering samt nedrivnings- og byggetilladelse samt godkendelse af skema B og at der foreligger tinglyst skøde

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 091-216238
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 25/10/2021
Tidspunkt: 17:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 25/10/2021
Tidspunkt: 17:00
Sted:

Tilbud vil blive åbnet via Ajour.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Åbningen af tilbud kan overværes via Ajour eller hos Jönsson Entreprise A/S, Nærum Hovedgade 2, 2850

Nærum den 25. oktober 2021 kl. 17:00.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgivere, der befinder sig under omstændigheder som anført i udbudslovens §§ 135, 136 og § 137, stk. 1, nr. 1, og 2, er udelukket fra at deltage i udbuddet. En tilbudsgiver, der på et hvilket som helst tidspunkt under udbuddet bliver omfattet af en af udelukkelsesgrundende i §§ 135, 136 og § 137, stk. 1, nr. 1, og 2, vil blive udelukket fra udbuddet, medmindre den pågældende inden for en af Ordregiver fastsat rimelig frist fremlægger dokumentation, der viser tilbudsgiverens pålidelighed, jf. udbudslovens § 138.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud: Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudsloven skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, jf. lovens § 7, stk. 2, nr. 1. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Samtidig med indgivelse af klage, skal der indbetales et klagegebyr på 20.000 DKK til Klagenævnet for Udbud

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22/09/2021

Send til en kollega

0.063