23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 184-479291
Offentliggjort
22.09.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
12.11.2021 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/860ce183-26d5-4318-a158-2fc1a4e1a370/homepage

Udbyder

AffaldVarme Aarhus Genbrug P/S

Opdateringer

Rettelse
(12.11.2021)

IV.2.2.)
I stedet for:
Dato: 12-11-2021
Time: 12:00
Læses:
Dato: 18-11-2021
Time: 12:00

Rettelse
(16.11.2021)

IV.2.7)
I stedet for:
Dato: 12-11-2021
Time: 12:00
Læses:
Dato: 18-11-2021
Time: 12:00

Annullering
(27.12.2021)

Ud over de obligatoriske udelukkelsesgrunde i Udbudslovens § § 135 og 136 gælder i dette udbud de ’frivillige’ udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137.
AffaldVarme Aarhus Genbrug P/S er således forpligtet til at udelukke en tilbudsgiver, der er omfattet af følgende ’frivillige’ udelukkelsesgrunde (medmindre tilbudsgiveren kan dokumentere sin pålidelighed i henhold til udbudslovens § 138):
• Har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø- social- eller arbejdsretlige område
• Er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likviditetsbehandling
• AffaldVarme Aarhus Genbrug P/S kan påvise, der i forbindelse med udøvelse af sit erhverv har begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om tilbudsgivers integritet
• AffaldVarme Aarhus Genbrug P/S har tilstrækkelige plausible indikationer til at konkludere, har indgået en aftale med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning
• AffaldVarme Aarhus Genbrug P/S kan påvise, der væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt
• AffaldVarme Aarhus Genbrug P/S kan påvise, der uretmæssigt har forsøgt at påvirke AffaldVarme Aarhus Genbrug P/S' beslutningsproces, hvis tilbudsgiver har fået fortrolige oplysninger, der kan give dem uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller såfremt tilbudsgiver groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger.
• Tilbudsgiver har ubetalt forfalden gæld på under 100.000 kr. til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivning i det land, hvor tilbudsgiver er etableret,.
Til dokumentation for at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene og overholder mindstekravene til egnethed skal tilbudsgiver, når AffaldVarme Aarhus Genbrug P/S anmoder herom, fremlægge følgende:
- Serviceattest (inkl. Politiets logo) eller tilsvarende dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene.
- Tilbudsgivers årsregnskaber eller uddrag heraf for de seneste 2 afsluttede regnskabsår, hvis offentliggørelse af årsregnskaber er lovpligtigt i det land, hvor tilbudsgiver er etableret. Tilbudsgiver kan godtgøre sin økonomiske og finansielle formåen ved ethvert andet dokument, som AffaldVarme Aarhus Genbrug P/S vurderer passende, hvis tilbudsgiveren af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge de dokumenter, som AffaldVarme Aarhus Genbrug P/S forlanger.
- Referencelisten fra ESPD betragtes som endelig dokumentation. Der vil således ikke blive indhentet yderligere dokumentation for referencerne. AffaldVarme Aarhus Genbrug P/S forbeholder sig ret til at kontakte de oplyste referencer.

Indsamling af rest- og madaffald i 2- og 4-hjulede beholdere samt farligt affald i miljøbokse i Aarhus Kommune


AffaldVarme Aarhus Genbrug P/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: AffaldVarme Aarhus Genbrug P/S
CVR-nummer: 40831959
Postadresse: Karen Blixens Boulevard 7
By: Brabrand
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8220
Land: Danmark
Kontaktperson: Vicki Hald Neergaard
E-mail: vhc@affaldvarme.dk
Telefon: +45 41873336
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.affaldvarme.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/860ce183-26d5-4318-a158-2fc1a4e1a370/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/860ce183-26d5-4318-a158-2fc1a4e1a370/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/860ce183-26d5-4318-a158-2fc1a4e1a370/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Indsamling af rest- og madaffald i 2- og 4-hjulede beholdere samt farligt affald i miljøbokse i Aarhus Kommune

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Opgaven omfatter indsamling af rest- og madaffald i 2- og 4-hjulede beholdere opstillet i hele Aarhus Kommune samt farligt affald i miljøbokse i henteordning fra hele Aarhus Kommune.

Opgaven omfatter endvidere medtagelse af batterier, der er placeret oven på låget til beholderen.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

 

Aarhus Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Opgaven omfatter indsamling af rest- og madaffald i 2- og 4-hjulede beholdere opstillet i hele Aarhus Kommune samt farligt affald i miljøbokse i henteordning fra hele Aarhus Kommune.

Opgaven omfatter endvidere medtagelse af batterier, der er placeret oven på låget til beholderen.

Indsamlingsordningen for rest- og madaffald omfatter ca. 2,3 mio. årlige tømninger.

Opgaven omfatter en overgangsperiode som følge af, at AffaldVarme Aarhus Genbrug P/S i perioden fra den 7. august 2023 til den 30. november 2023 indfører et nyt affaldssystem. Dette indebærer, at transportøren i perioden fra kontraktstart den 1. april 2023 og frem til den 6. august 2023 skal videreføre den eksisterende ordning for indsamling af restaffald og i perioden fra den 7. august 2023 til den 30. november 2023 delvis skal videreføre den eksisterende ordning for indsamling af restaffald og den nye ordning for indsamling af rest- og madaffald.

Indsamlingsområdet omfatter husholdninger (helårsboliger (herunder etageboliger, sommerhuse og kolonihavehuse) og kommunale institutioner i Aarhus Kommune, der er omfattet af Aarhus Kommunes regulativ for husholdningsaffald. Indsamlingsområdet kan desuden omfatte virksomheder.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/04/2023
Slut: 31/03/2030
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Optioner ift. vejning - AffaldVarme Aarhus Genbrug P/S ønsker at kunne vælge, om ingen, nogle eller alle indsamlingsbiler skal være udstyret med vejesystem.

Option ift. udlevering af køkkenposer - AffaldVarme Aarhus Genbrug P/S ønsker at kunne tilvælge, om transportøren skal forestå uddeling af køkkenposer til madaffald 2 gange årligt til ejendomme med individuelle affaldsløsninger.

Optioner ift. drivmiddel - AffaldVarme Aarhus Genbrug P/S ønsker at kunne vælge imellem fire modeller ift. hvilke drivmidler, transportørens biler skal anvende til indsamling af restaffald og madaffald: 1) 100% HVO, 2) 30% El / 70 % HVO, 3) 50 % El / 50 % HVO, 4) 70 % El / 30% HVO.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Transportøren skal angive omsætning og soliditetsgrad for hvert af de seneste 2 afsluttede regnskabsår afhængigt af, hvornår transportørens virksomhed blev etableret/opstartet.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

AffaldVarme Aarhus Genbrug P/S accepterer kun tilbud fra transportører, som

• Har en årlig omsætning på minimum 20 mio. kr. ekskl. moms.

• Har en soliditetsgrad på minimum 20 %.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Transportøren skal fremsende en referenceliste med mindst 3 og maksimalt 5 referencer for løsning af tilsvarende opgaver med indsamling af affald udført inden for de seneste 3 år regnet fra tilbudsfristen

Referencelisten skal angive kundenavn, kontaktperson hos kunden samt hvilken type affald, der er indsamlet. AffaldVarme Aarhus Genbrug P/S forbeholder sig ret til at kontakte transportørens referencer.

Kun referencer for færdiggjorte og afsluttede opgaver/kontrakter, eller dele af opgaver/kontrakter, der dokumenterbart er udført eller afsluttet, kan indgå i evalueringen.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et mindstekrav, at transportøren har 3 sammenlignelige referencer.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Kontrakten indeholder krav om sikkerhedsstillelse, bonus- og bodsbestemmelse samt følgende klausuler: klausul om menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder samt klausul om arbejdsvilkår.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 12/11/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 2 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 12/11/2021
Tidspunkt: 12:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Tilbuddene vil blive åbnet efter tilbudsfristens udløb. Der vil ikke være adgang til at overvære tilbudsåbningen.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Ud over de obligatoriske udelukkelsesgrunde i Udbudslovens § § 135 og 136 gælder i dette udbud de ’frivillige’ udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137.

AffaldVarme Aarhus Genbrug P/S er således forpligtet til at udelukke en tilbudsgiver, der er omfattet af følgende ’frivillige’ udelukkelsesgrunde (medmindre tilbudsgiveren kan dokumentere sin pålidelighed i henhold til udbudslovens § 138):

• Har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø- social- eller arbejdsretlige område

• Er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likviditetsbehandling

• AffaldVarme Aarhus Genbrug P/S kan påvise, der i forbindelse med udøvelse af sit erhverv har begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om tilbudsgivers integritet

• AffaldVarme Aarhus Genbrug P/S har tilstrækkelige plausible indikationer til at konkludere, har indgået en aftale med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning

• AffaldVarme Aarhus Genbrug P/S kan påvise, der væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt

• AffaldVarme Aarhus Genbrug P/S kan påvise, der uretmæssigt har forsøgt at påvirke AffaldVarme Aarhus Genbrug P/S' beslutningsproces, hvis tilbudsgiver har fået fortrolige oplysninger, der kan give dem uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller såfremt tilbudsgiver groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger.

• Tilbudsgiver har ubetalt forfalden gæld på under 100.000 kr. til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivning i det land, hvor tilbudsgiver er etableret,.

Til dokumentation for at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene og overholder mindstekravene til egnethed skal tilbudsgiver, når AffaldVarme Aarhus Genbrug P/S anmoder herom, fremlægge følgende:

- Serviceattest (inkl. Politiets logo) eller tilsvarende dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene.

- Tilbudsgivers årsregnskaber eller uddrag heraf for de seneste 2 afsluttede regnskabsår, hvis offentliggørelse af årsregnskaber er lovpligtigt i det land, hvor tilbudsgiver er etableret. Tilbudsgiver kan godtgøre sin økonomiske og finansielle formåen ved ethvert andet dokument, som AffaldVarme Aarhus Genbrug P/S vurderer passende, hvis tilbudsgiveren af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge de dokumenter, som AffaldVarme Aarhus Genbrug P/S forlanger.

- Referencelisten fra ESPD betragtes som endelig dokumentation. Der vil således ikke blive indhentet yderligere dokumentation for referencerne. AffaldVarme Aarhus Genbrug P/S forbeholder sig ret til at kontakte de oplyste referencer.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/09/2021

Send til en kollega

0.063