23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 183-476499
Offentliggjort
21.09.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
18.10.2021 Kl. 12:00

Udbyder

Kalundborg Renseanlæg A/S

Tømningsordning til Kalundborg Kommune (Ekskl. Sejerø)


Kalundborg Renseanlæg A/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Kalundborg Renseanlæg A/S
CVR-nummer: 31774608
Postadresse: Dokhavnsvej 15
By: Kalundborg
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postnummer: 4400
Land: Danmark
Kontaktperson: Charlotte Hardam
E-mail: kontakt@chardam.dk
Telefon: +45 42607900
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.comdia.com/kcs
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.comdia.com/kcs/tenderinformationshow.aspx?Id=89678
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Tømningsordning til Kalundborg Kommune (Ekskl. Sejerø)

 

Sagsnr.: Tømningsordning til Kalundborg Kommune (Ekskl. Sejerø)
II.1.2) Hoved-CPV-kode
90460000 Tømning af sivebrønde eller septiktanke
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet vedrører indkøb af;• Tømning af bundfældningstanke på private og offentlige ejendomme under Ordregivers obligatoriske tømningsordning.• Tømning af samletanke på private ejendomme under Ordregivers obligatoriske tømningsordning. til samtlige ordregivers enheder.Driftsopgaven omfatter yderligere indmelding af gennemførte tømning, fejlregistreringer samt lokalisering og tilstand af tankanlæggene til Ordregiver. Der henvises gennem hele materialet til bilag i forhold til EnviTrix systemerne, tilbudsgiveren kan tilbyde et tilsvarende system, så længe det kan tale sammen med Ordregivers uden økonomisk skade for ordregiver.Registreringer foretages via det elektroniske registreringssystemer EnviTrix. Tilbudsgiver skal beskrives at der skal kunne leveres et system der kan tale sammen med Ordregivers system EnviTrix økonomisk skade for ordregiver.Opgaven omfatter også ekstra tømninger ved udkald. Tilbudsgiveren skal selv erhverve sig alt nødvendigt hardware og software som er nødvendigt til indrapportering til EnviTrix fra Tilbudsgiverens biler. Indrapporteringen skal ske i forbindelse med tømningen via softwareprogrammet EnviTrix Bil. Bemærk at EnviTrix Bil forudsætter at der er installeret mobilt bredbånd i bilerne, og abonnementer til mobilt bredbånd skal ligeledes afholdes af tilbudsgiveren.For nærmere beskrivelse af de udbudte ydelser, herunder de mindstekrav ydelserne skal opfylde, henvises til kravspecifikationen bilag 2 og tilbudslisten bilag 3, samt eventuelle rettelser og besvarelse af spørgsmål.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 14 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Hovedudførelsessted:

 

Kalundborg

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet vedrører indkøb af;• Tømning af bundfældningstanke på private og offentlige ejendomme under Ordregivers obligatoriske tømningsordning.• Tømning af samletanke på private ejendomme under Ordregivers obligatoriske tømningsordning. til samtlige ordregivers enheder.Driftsopgaven omfatter yderligere indmelding af gennemførte tømning, fejlregistreringer samt lokalisering og tilstand af tankanlæggene til Ordregiver. Der henvises gennem hele materialet til bilag i forhold til EnviTrix systemerne, tilbudsgiveren kan tilbyde et tilsvarende system, så længe det kan tale sammen med Ordregivers uden økonomisk skade for ordregiver.Registreringer foretages via det elektroniske registreringssystemer EnviTrix. Tilbudsgiver skal beskrives at der skal kunne leveres et system der kan tale sammen med Ordregivers system EnviTrix økonomisk skade for ordregiver.Opgaven omfatter også ekstra tømninger ved udkald. Tilbudsgiveren skal selv erhverve sig alt nødvendigt hardware og software som er nødvendigt til indrapportering til EnviTrix fra Tilbudsgiverens biler. Indrapporteringen skal ske i forbindelse med tømningen via softwareprogrammet EnviTrix Bil. Bemærk at EnviTrix Bil forudsætter at der er installeret mobilt bredbånd i bilerne, og abonnementer til mobilt bredbånd skal ligeledes afholdes af tilbudsgiveren.For nærmere beskrivelse af de udbudte ydelser, herunder de mindstekrav ydelserne skal opfylde, henvises til kravspecifikationen bilag 2 og tilbudslisten bilag 3, samt eventuelle rettelser og besvarelse af spørgsmål.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Arbejdsmiljø / Vægtning: 15
Kvalitetskriterium - Navn: Miljøhensyn ved ydelsernes udf / Vægtning: 10
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 45
Kvalitetskriterium - Navn: Service og fleksibilitet / Vægtning: 30
Pris - Vægtning: 0
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 14 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2022
Slut: 31/12/2024
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

12 måneder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Ved vurderingen af tilbuddene anvender ordregiver beskrevet evalueringsmodel: ”I den såkaldte ”Kommissionsmodel”, tildeles opgaven til det tilbud, som har det bedste forhold mel-lem pris og kvalitet (Helt bogstaveligt). Der fastsættes et minimumsniveau for kvaliteten så tilbuddene skal opnå mindst 60 % i point ud af det maximale mulige for kvaliteten i tilbuddet. For tilbud, som lever op til dette, beregnes forholdet mellem pris og kvalitet, dvs. at prisen divideres med det antal kvalitetspoint, som tilbuddet har fået. Derved får tilbuddet et tal, der angiver, hvor meget et ”kvalitets-point” koster. Det tilbud, som både lever op til minimumskravet om kvalitetspoint, og har den laveste pris pr. kvalitetspoint, vinder.”

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 18/10/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 18/10/2021
Tidspunkt: 12:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

nej

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/09/2021

Send til en kollega

0.047