23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 179-466705
Offentliggjort
15.09.2021
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Fors A/S

Udbud af rammeaftale om levering af laboratorieydelser


Fors A/S

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Fors A/S
CVR-nummer: 33032838
Postadresse: Tåstrup Møllevej 5
By: Holbæk
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4300
Land: Danmark
Kontaktperson: Rasmus Ploug
E-mail: RPL@fors.dk
Telefon: +45 30786176
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.fors.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/368386
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af rammeaftale om levering af laboratorieydelser

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71900000 Laboratorieundersøgelser
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Fors A/S udbyder på vegne af følgende driftsselskaber levering af laboratorieydelser i forbindelse med drikkevand, spildevand og slam:

- Fors Vand Holbæk A/S (CVR 33 03 33 46)

- Fors Vand Lejre A/S (CVR 33 05 42 11)

- Fors Vand Roskilde A/S (CVR 32 83 78 59)

- Fors Spildevand Holbæk A/S (32 76 55 72)

- Fors Spildevand Lejre A/S (CVR 33 05 50 72)

- Fors Spildevand Roskilde (CVR 32 83 78 32)

Opgaven omfatter prøveudtagning og analyser af råvand, drikkevand, spildevand og slam, med dertil hørende supplerende ydelser. Der henvises til kravspecifikationen samt øvrige bilag til udbuddet for en mere detaljeret beskrivelse af opgavens omfang.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71610000 Undersøgelser og analyser til bestemmelse af sammensætning og renhed
90700000 Tjenester på miljøområdet
90711300 Analyse af miljøindikatorer for andet end bygge- og anlægsarbejder
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Fors A/S udbyder på vegne af følgende driftsselskaber levering af laboratorieydelser i forbindelse med drikkevand, spildevand og slam:

- Fors Vand Holbæk A/S (CVR 33 03 33 46)

- Fors Vand Lejre A/S (CVR 33 05 42 11)

- Fors Vand Roskilde A/S (CVR 32 83 78 59)

- Fors Spildevand Holbæk A/S (32 76 55 72)

- Fors Spildevand Lejre A/S (CVR 33 05 50 72)

- Fors Spildevand Roskilde (CVR 32 83 78 32)

Opgaven omfatter prøveudtagning og analyser af råvand, drikkevand, spildevand og slam, med dertil hørende supplerende ydelser. Der henvises til kravspecifikationen samt øvrige bilag til udbuddet for en mere detaljeret beskrivelse af opgavens omfang.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Online-løsning / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetssikring / Vægtning: 40
Pris - Vægtning: 30
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Vedr. opdeling i delkontrakter:

Rammeaftalen er ikke opdelt i yderligere delkontrakter, da det er Ordregivers vurdering, at kontrakten allerede er egnet til små og mellemstore virksomheder.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 136-361182
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Udbud af rammeaftale om levering af laboratorieydelser

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Ordregiver har inden tilbudsfristen modtaget 1 konditionsmæssigt tilbud. Ordregiver vælger derfor at annullere udbudsprocessen på grund af manglende konkurrence om opgaven.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (LBK nr. 593 af 2.6.2016), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra den dag, hvor bekendtgørelsen er offentliggjort.

Klage over tildelingen af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen (mini-udbud) skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud senest 30 dage efter Ordregiver har givet besked til de berørte tilbudsgivere om tildeling af kontrakten. Fristen regnes fra dagen efter denne underretning.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/09/2021

Send til en kollega

0.047