23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 169-442356
Offentliggjort
01.09.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
01.10.2021 Kl. 12:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/150703351.aspx

Udbyder

Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen

Vindere

Udbud af renhold og grøn drift/pleje Nordvest Parken

(22.11.2021)
Cardea Facility Services ApS
Ellekær 7G
2730 Herlev

Renhold og grøn drift/pleje Nordvest Parken


Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen
CVR-nummer: 64942212
Postadresse: Njalsgade 17
By: København S
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Dorthe la Cour
E-mail: m15s@kk.dk
Telefon: +45 23392485
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/150703351.aspx
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/150703351.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/150703351.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af renhold og grøn drift/pleje Nordvest Parken

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
77310000 Tilplantning og vedligeholdelse af grønne områder
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Københavns udbyder - på vegne af Nordvest parkens ejerlaug - renhold samt grøn drift/plejen af Nordvest parken i offentligt udbud.

Parken er en urban park beliggende i Københavns kommune og denne skal driftes på samme måde som øvrige parker i Kommunen driftes. Det der udbydes er dels renhold, dels grøn drift og pleje.

Kontrakten er i dag udliciteret og driften skal overtages pr. 1. januar 2022. Der vil ikke være virksomhedsoverdragelse og der kommer ikke internt kontrolbud.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 1 200 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
77312000 Fjernelse af ukrudt
77313000 Vedligeholdelse af parker
77314000 Vedligeholdelse af arealer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

 

København

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbudsmaterialet består af følgende dokumenter:

Bilag 0. Udbudsbetingelser

Bilag A. Kontrakt (bilag 1. Arbejdsklausul, Bilag 2. CSR, Bilag 3 faktura)

Bilag B. Kravspecifikation

Bilag C. Tilbudsskema (delt i flere faneblade. Samtlige faneblade og samtlige linjer skal udfyldes for at tilbud er konditionsmæssigt). Tilbudsskema skal udfyldes og oploades i Mercell.

Bilag D. Kort

Bilag E. Alkoholpolitik

Bilag F. Liste over køretøjer leverandør agter at benytte på aftalen (Skal udfyldes og oploades i Mercell)

Bilag G. Kvalitetshåndbog (i denne beskrives den måde Københavns Kommune ønsker at arbejdet på de respektive områder skal udføres på).

Bilag H. Ekstrakt af Forvalterredskab (Dette skal benyttes de steder i Kvalitetshåndbogen hvor der er henvist til denne)

Bilag I. Vandingskort

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 200 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2022
Slut: 31/12/2025
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

2 x 1 år

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Bestillingsopgaver er optioner

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

- Tilbudsgivers erhvervsansvarsforsikring skal have en dækningssum pr. forsikringsår på minimum DKK 10.000.000.

- Tilbudsgivers gennemsnitlige årlige omsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår eller tilbudsgivers omsætning i det seneste disponible regnskabsår skal udgøre minimum DKK 400.000. kr.(ekskl. moms).

-

- Tilbudsgiver skal have en soliditetsgrad på mindst 25 % i gennemsnit se seneste 3 disponible regnskabsår eller i det seneste disponible regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

- Leverandøren skal dokumentere, at de inden for de sidste 3 år mindst har leveret samme type tjenesteydelse til minimum 3 private eller offentlige ordregivere. Kontrakterne skal opgives med årsværdi samt beskrivelse af hvilken type opgave der blev leveret. Samtidig skal ordregiver oplyses om de pågældende kontraktens størrelse, tidsrummet for kontraktens løbetids, samt kontaktperson hos den pågældende ordregiver. leveringer af varer eller tjenesteydelser, der er udført inden for de seneste 3 år, og som har lighed med kontraktens genstand.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

-

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 01/10/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 01/10/2021
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/08/2021

Send til en kollega

0.063