23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 138-368403
Offentliggjort
20.07.2021
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

AffaldVarme Aarhus Fjernvarme A/S

Vindere

(20.07.2021)
Innargi Project I ApS
Esplanaden 50
1263 København K

(21.01.2022)
Innargi Project I GP ApS
Esplanaden 50
1263 København K

Indkøb af varme (geotermisk)


AffaldVarme Aarhus Fjernvarme A/S

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: AffaldVarme Aarhus Fjernvarme A/S
CVR-nummer: 40844309
Postadresse: Karen Blixens Boulevard 7
By: Brabrand
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8220
Land: Danmark
Kontaktperson: Mathias Schou Gammelgaard
E-mail: matsga@affaldvarme.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.affaldvarme.dk/
I.6) Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Indkøb af varme (geotermisk)

II.1.2) Hoved-CPV-kode
09320000 Damp, varmt vand og tilhørende produkter
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

AffaldVarme Aarhus Fjernvarme A/S, herefter AVA, agter at indgå en aftale med Innargi Project I ApS (et projektselskab 100 % ejet af Innargi A/S), herefter Innargi, om, at Innargi skal forsyne AVA's fjernvarmenet med geotermisk energi, som er varme indvundet fra varmt vand pumpet op fra undergrunden.

Kontraktens nærmere indhold er beskrevet i afsnit II.2.4).

Det er AVA's vurdering, at kontrakten, som alene omfatter indkøb af energi i form af varmeleverancer, er omfattet af artikel 23 i forsyningsvirksomhedsdirektivet (dir. 2014/25), og at kontrakten derfor kan indgås uden afholdelse af udbud, jf. afsnit IV.1.1).

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Værdi eksklusive moms: 5 100 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
09323000 Fjernvarme (indenbys)
09324000 Fjernvarme (mellembys)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

AVA er et varmeforsyningsselskab, som ejer og driver varmeforsyningsnettet i Aarhus. AVA har som strategisk målsætning at inddrage vedvarende energikilder i produktionen af fjernvarme på konkurrencedygtige vilkår.

Formålet med den aftale, som AVA agter at indgå, er at regulere parternes rettigheder og forpligtelser i relation til udviklingen og udnyttelsen af det geotermiske potentiale i Aarhus i form af efterforskning, anlæggelse og drift af geotermiske anlæg med henblik på Innargis levering af forsyningskapacitet og geotermisk energi til AVA. Det bemærkes, at AVA’s kontraktpart vil være Innargi Project I ApS, som er et projektselskab 100 % ejet af Innargi A/S.

Den aftale, AVA agter at indgå, indebærer, at det geotermiske potentiale i Aarhus efterforskes, og hvis resultatet af efterforskningen er, at geotermiske anlæg kan etableres og drives i overensstemmelse med de aftalte vilkår, skal disse etableres og drives af Innargi. Med aftalen forpligter Innargi sig til at stille forsyningskapacitet af geotermisk energi, som måtte være resultatet af de opførte geotermiske anlæg, til rådighed for AVA.

Innargi påtager sig undergrundsrisikoen og forestår derfor efterforskning af den geotermiske ressource for egen regning og risiko, samt afholder alle omkostninger til at anlægge de geotermiske anlæg, der måtte skulle etableres. Innargi bærer alle egne omkostninger til efterforskningsfasen, herunder til projektplanlægning, teknisk planlægning, indhentelse af tilladelser, etablering af efterforskningsbrønde, vurdering af efterforskningsresultater mv. Såfremt resultatet af efterforskningsfasen fører til opsigelse af aftalen, påhviler ingen af Innargis omkostninger til efterforskningsfasen AVA. Innargi har desuden for egen regning og risiko ansvar for drift og vedligeholdelse af eventuelle geotermiske anlæg. Innargi har ejerskabet til de etablerede geotermiske anlæg.

Som et separat projekt vil AVA selv, evt. efter udbud hvis relevant, skulle forestå indkøb og montering af tilslutningsledninger fra de geotermiske anlæg til det eksisterende fjernvarmenet.

Innargi skal afholde alle udgifter til og har al ansvar for drift og vedligeholdelse af eventuelle geotermiske anlæg. AVA har kun ansvar for drift og vedligehold af sine egne tilslutningsledninger.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Kontraktens værdi er estimeret ud fra en forudsætning om, at den geotermiske kapacitet fra de geotermiske anlæg stilles til rådighed ift. varmeaftag i driftsperiodens varighed (30 år).

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

I henhold til forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 23(b)(i) finder forsyningsvirksomhedsdirektivet ikke anvendelse på kontrakter, der tildeles af ordregivere, som omfattet af forsyningsvirksomhedsdirektivet, når kontrakten vedrører forsyning af energi.

Kontrakten med Innargi, som beskrevet i II.2.4), angår levering af energi i form af geotermisk varme til AVA. Innargi har ejerskabet til anlægget og har selv risiko, ansvar og udgifter for efterforskning og evt. etablering af de geotermiske værker. AVA's forpligtelser angår aftagning og betaling for forsyning med geotermisk varme og tilslutning af de geotermiske anlæg til AVA's fjernvarmenet.

Det bemærkes, at selvom forsyningsvirksomhedsdirektivet ikke finder anvendelse, omfattes indkøbet heller ikke af udbudsloven (og det generelle udbudsdirektiv), jf. udbudslovens § 18, stk. 1 og dir. 2014/24 art. 7.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
15/07/2021
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Innargi Project I ApS
CVR-nummer: 42546917
Postadresse: Esplanaden 50
By: København K
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1263
Land: Danmark
Internetadresse: https://innargi.com/da/
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 5 100 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til § 7, stk. 3 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 (Bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for Udbud), skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsreglerne har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, i tilfælde hvor en ordregiver har fulgt proceduren i § 4 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Efter § 6, stk. 4 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016, skal klageren, senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/07/2021

Send til en kollega

0.047