23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 131-348732
Offentliggjort
09.07.2021
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

HOFOR A/S

Vindere

TV-inspektion af brønde og ledninger i Københavns omegnskommuner

(09.07.2021)
FKSSlamson A/S
Teknikvej 36
5260 Odense S

Midlertidig tildeling af rammeaftale


HOFOR A/S

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: HOFOR A/S
CVR-nummer: 10073022
Postadresse: Ørestads Boulevard 35
By: København S
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Louise Agerskov Christensen
E-mail: louchr@hofor.dk
Telefon: +45 27953829
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.hofor.dk/
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Midlertidig tildeling af rammeaftale

 

Sagsnr.: 24.02-03741
II.1.2) Hoved-CPV-kode
90491000 Undersøgelse af kloakledninger
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Der tildeles en midlertidig rammeaftale på TV-inspektion for Københavns Kommune, BIOFOS og HOFOR A/S for resten af 2021 grundet ophævelse af samarbejde med eksisterende leverandør. Nyt udbud igangsættes den 6. juli 2021.

 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 3 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Midlertidig tildeling af rammeaftale

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
NUTS-kode: DK0 Danmark
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

 

København

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Der tildeles en midlertidig rammeaftale på TV-inspektion for resten af 2021 grundet ophævelse af samarbejde. Nyt udbud igangsættes den 6. juli 2021.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

 

Der tildeles en midlertidig rammeaftale på TV-inspektion på brønde og ledninger for resten af 2021 grundet ophævelse af samarbejde med eksisterende leverandør og igangsatte kritiske arbejder pågår og ved standsning af disse arbejder, vil det medføre betydelige økonomiske konsekvenser for bygherren samt sikkerhedsmæssige konsekvenser for samfundet, idet brønde og ledninger ikke kan renoveres førend inspektion af ledninger er gennemført.

Nyt udbud igangsættes den 6. juli 2021.

 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Delkontraktnr.: 2
Betegnelse:

 

TV-inspektion af brønde og ledninger i Københavns omegnskommuner

 

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
06/07/2021
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: FKSSlamson A/S
CVR-nummer: 12510675
Postadresse: Teknikvej 36
By: Odense S
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Postnummer: 5260
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Indledende anslået samlet værdi af kontrakten/delkontrakten/koncessionen: 1 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 1 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Delkontraktnr.: 3
Betegnelse:

 

TV-inspektion af brønde og ledninger i Københavns omegnskommuner

 

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
06/07/2021
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: FKSSlamson A/S
CVR-nummer: 12510675
Postadresse: Teknikvej 36
By: Odense S
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Postnummer: 5260
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Indledende anslået samlet værdi af kontrakten/delkontrakten/koncessionen: 1 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 1 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klage over udbudsproceduren skal indgives til Klagenævnet for Udbud i henhold til § 7 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 af lov om Klagenævnet for Udbud, som følger:

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet inden 20 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis der ved underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet inden 45 dage fra dagen efter offentliggørelsen af ordregiverens bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet skal klager skriftligt underrette ordregiver om klagens indbringelse for Klagenævnet og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden. Såfremt klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

Se mere om indgivelse af klager på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside: www.klfu.dk

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/07/2021

Send til en kollega

0.047