23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 124-328617
Offentliggjort
30.06.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
26.07.2021 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/090764cb-9385-4dfe-b000-f4060efd09bd/homepage

Udbyder

I/S Amager Ressourcecenter

Omlastning og transport af madaffald


I/S Amager Ressourcecenter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: I/S Amager Ressourcecenter
CVR-nummer: 34 20 81 15
Postadresse: Vindmøllevej 6
By: København S
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Dennis Tranholm Jensen
E-mail: deje@cowi.com
Telefon: +45 51243591
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.a-r-c.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/090764cb-9385-4dfe-b000-f4060efd09bd/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/090764cb-9385-4dfe-b000-f4060efd09bd/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/090764cb-9385-4dfe-b000-f4060efd09bd/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Omlastning og transport af madaffald

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Den udbudte opgave omfatter som hovedydelse modtagelse, registrering, omlastning, og transport af madaffald, som primært indsamles i 1 og 2-kammer biler fra haveboliger, etageboliger, institutioner m.v. i 3 af ARCs ejerkommuner: Frederiksberg, Hvidovre og København.

Der henvises i øvrigt til kravspecifikationen samt det øvrige udbudsmateriale for en uddybning af kravene til den udbudte opgave.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 13 800 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90512000 Transport af affald
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Den udbudte opgave omfatter som hovedydelse modtagelse, registrering, omlastning, og transport af madaffald, som primært indsamles i 1 og 2-kammer biler fra haveboliger, etageboliger, institutioner m.v. i 3 af ARCs ejerkommuner: Frederiksberg, Hvidovre og København. Der henvises i øvrigt til kravspecifikationen samt det øvrige udbudsmateriale for en uddybning af kravene til den udbudte opgave.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 13 800 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

ARC har mulighed for at forlænge kontrakten i 4 x 6 måneder til en samlet varighed af kontrakten på op til 3 år.

En eventuel forlængelse af kontrakten sker på uændrede vilkår.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

ARC har valgt ikke at opdele opgaven i delkontrakter, jf. udbudslovens § 49, da det af hensyn til ARCs administration af opgaven og for at minimere grænsefladeproblematikker, er mest hensigtsmæssigt, at opgaven udføres af én og samme leverandør.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

- Oplysninger om tilbudsgivers resultat de seneste 3 reviderede regnskabsår

- Oplysninger om tilbudsgivers soliditetsgrad det seneste reviderede regnskabsår

- Oplysninger om tilbudsgivers erhvervs- og produktansvarsforsikring.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

ARC stiller følgende mindstekrav til tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen:

- Tilbudsgiver har haft en positiv egenkapital i min. 2 af de seneste 3 reviderede regnskabsår.

- Tilbudsgiver har en soliditetsgrad på minimum 10 % i det seneste reviderede regnskabsår.

- Tilbudsgiver har en gældende erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på min. 5 mio. DKK for tingskade og 10 mio. DKK for personskade, eller samlet set 15 mio. DKK.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

ARC ønsker sikkerhed for, at den tilbudsgiver som kontrakten indgås med, har tilstrækkelig teknisk formåen og erfaring til at udføre opgaven fuldt forsvarligt i alle henseender allerede fra kontraktstart. Tilbudsgiver skal derfor oplyse følgende om teknisk og faglig formåen:

- Tilbudsgiver har min.1 relevante referencer. Ved relevant reference forstås en opgave, der i art og omfang relaterer sig til omlastning og transport af affald, opgaven omfatter omlastning og transport af minimum 14 000 ton materiale indenfor 12 måneder og hvor opgaven er udført inden for de seneste 3 år regnet fra tilbudsfristen. Evt. underleverandørers leverancer kan indgå.

Tilbudsgiver skal oplyse følgende pr. reference:

- Ordregiver (Navnet på kunden og kontaktperson hos kunden)

- Perioden for opgavens udførelse

- Beskrivelse af opgaven og omfanget af denne, herunder årlig håndteret mængde samt tilbudsgivers rolle i opgaven

- Det til ydelsen tilknyttede anlæg er godkendt til omlastning af den aktuelle fraktion. Tilbudsgiver skal være i besiddelse af en gældende miljøgodkendelse til udførelse af de relevante aktiviteter i forbindelse med udførelse af opgaven for ARC samt have tilstrækkelig kapacitet hertil.

- Tilbudsgiver har udformet et kvalitetssikringssystem, som er i kraft og implementeret i virksomheden.

- Tilbudsgiver har udformet et miljø- og arbejdsmiljøledelsessystem, som er i kraft og implementeret i virksomheden.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Tilbudsgiver har mindst 1 relevant referance inden for de seneste 3 år.

Det til ydelsen tilknyttede anlæg er godkendt til omlastning af den aktuelle fraktion. Tilbudsgiver skal være i besiddelse af en gældende miljøgodkendelse til udførelse af de relevante aktiviteter i forbindelse med udførelse af opgaven for ARC samt have tilstrækkelig kapacitet hertil.

- Tilbudsgiver har udformet et kvalitetssikringssystem, som er i kraft og implementeret i virksomheden.

- Tilbudsgiver har udformet et miljø- og arbejdsmiljøledelsessystem, som er i kraft og implementeret i virksomheden.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

- Leverandøren skal overholde vilkårene i ARCs CSR dokumenter (CSR-Leverandørklausul (Code of Conduct) og CSR-Selvevalueringsskema).

- Leverandøren skal overholde ARCs arbejdsklausul.

- Leverandøren skal overholde ARCs uddannelsesklausul. Leverandøren skal sikre, at mindst 0,2 årsværk (et årsværk modsvarer 1 924 arbejdstimer inklusive ferie, sygdom, uddannelse, oplæring m.v.) i forbindelse med leverandørens arbejder vedrørende ydelsen vil blive udført af praktikanter.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 26/07/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 26/07/2021
Tidspunkt: 12:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der vil ikke være adgang til åbning af tilbuddene.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

Det er en forudsætning for indgåelse af kontrakt, at den vindende tilbudsgiver fremlægger faktisk dokumentation for overholdelse af de af ARC opstillede mindstekrav til egnethed. Inden ARC træffer endelig om den vindende tilbudsgiver, vil ARC indhente endelig dokumentation for overholdelse af de af ARC opstillede mindstekrav til egnethed, samt at der ikke er grundlag for udelukkelse, jf. udbudsbetingelsernes punkt 10.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
25/06/2021

Send til en kollega

0.047